Quyết định 3025/QĐ-UBND

Quyết định 3025/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 3025/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Huế 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3025/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA TỈNH THA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV;
- Lưu: VT, KSNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Căn cứ nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Rà soát các thủ tục hành chính đang áp dụng nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, hoặc đcắt giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội...

2. Yêu cầu:

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện hành.

- Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan (sản phẩm rà soát, đánh giá thủ tục hành chính) phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng mục tiêu nêu trên.

II. PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Tập trung rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính trọng tâm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước như: tư pháp, văn hóa, nông nghiệp, ngoại vụ, khoa học và công nghệ, lao động thương binh và xã hội, tài nguyên môi trường, giáo dục và đào tạo... (theo danh mục kèm theo).

2. Ngoài các đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính nêu tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thxã, thành phố Huế tự xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát theo kế hoạch của từng đơn vị.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì các đơn vị, địa phương chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.

III. NGUYÊN TC RÀ SOÁT VÀ SẢN PHẨM

1. Nguyên tắc rà soát:

- Tập trung rà soát các thủ tục hành chính theo các tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính, những bất cập của quy định thủ tục hành chính so với thực tế.

- Việc rà soát, đánh giá được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính cn rà soát, đánh giá để xem xét sự cần thiết, phù hợp của thủ tục hành chính với các quy định có liên quan với mục tiêu quản lý nhà nước, những thay đổi về kinh tế, xã hội và điều kiện khách quan khác.

- Kết quả của quá trình rà soát nhằm đề xuất phương án sa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định thủ tục hành chính không cn thiết, không hp pháp, không hợp lý; đảm bảo thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiu, dễ thực hiện và cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho đối tượng thực hiện.

2. Sản phẩm:

- Báo cáo kết quả rà soát kèm Biểu mẫu rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, các quy định có liên quan và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hanh chính của Ủy ban nhân dân tnh.

- Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018.

IV. TRÁCH NHIỆM THC HIỆN

1. Các sở ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này, hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định và đáp ứng được mục tiêu đề ra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan; gửi văn bản báo cáo kết quả rà soát về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (bản giấy và bản điện tử) trước ngày 30/6/2018 để thẩm định, kiểm tra chất lượng. Kết quả rà soát gm báo cáo, biểu mẫu rà soát, tính toán chi phí tuân ththủ tục hành chính, phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; sơ đồ nhóm thủ tục hành chính trước và sau rà soát (đối với rà soát nhóm thủ tục hành chính).

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Hướng dẫn phương pháp, cách thức rà soát; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Kiểm tra chất lượng, kết quả rà soát của các đơn vị; Trường hợp kết quả rà soát chưa đạt yêu cầu, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh không tiếp nhận, trả lại và đề nghị đơn vị rà soát bổ sung để đạt mục tiêu đặt ra; đồng thời báo cáo và đề xuất Chtịch y ban nhân dân tỉnh phê bình các Sở, các địa phương không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

- Theo dõi tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Tổ chức rà soát độc lập hoặc huy động sự tham gia của các chuyên gia am hiểu chuyên môn tham gia rà soát (nếu cần thiết); Phân tích kết quả rà soát của các đơn vị, tng hợp báo cáo kết quả và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các Quyết định thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương thông qua.

V. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng trong nguồn ngân sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh pduyệt đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018. Mức chi cho hoạt động rà soát được áp dụng theo các nội dung chi tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Số TT

Tên thủ tục hành chính/Nhóm thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

1

Nhóm thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tnước ngoài; Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận, cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; Ghi vào shộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai t; thay đổi hộ tịch); Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai sinh kết hp đăng ký nhận cha, mẹ, con; Đăng ký khai sinh lưu động; Đăng ký kết hôn lưu động; Đăng ký khai tử lưu động; Đăng ký khai sinh có yếu tnước ngoài tại khu vực biên giới; Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Đăng ký nhận, cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Đăng ký khai tử có yếu tnước ngoài tại khu vực biên giới; Đăng ký giám hộ; Đăng ký chm dứt giám hộ; Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; Đăng ký lại khai sinh; Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký lại kết hôn; Đăng ký lại khai tử.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Tháng 1 - Tháng 6

2.

Cấp giấy xác nhn tình trạng hôn nhân

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

3.

Đăng ký khai sinh; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

4.

Đăng ký kết hôn; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

5.

Thủ tục Xin nhập quốc tịch Việt Nam

6.

Thủ tục Xin thôi quốc tịch Việt Nam

7.

Thủ tục Xin trở lại quốc tịch Việt Nam

8.

Thủ tục Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

9.

Thủ tục Cấp giấy xác nhận là người có gốc Việt Nam

10.

Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

11.

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Tháng 3- Tháng 6

12.

Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 2 - Tháng 5

13.

Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhn trẻ em Việt Nam làm con nuôi

14.

Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

15.

Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên

16.

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Sở Tư pháp

 

Tháng 2 - Tháng 6

17.

Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

18.

Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

19.

Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

20.

Nhóm thủ tục: cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (đối với trường hợp cá nhân có quốc tịch Việt Nam); Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

21.

Nhóm thủ tục: Đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật; Đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật; cấp thẻ tư vấn viên pháp luật; cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật.

22.

Nhóm thủ tục: Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài; Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; Đăng ký hoạt đng của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

23.

Nhóm thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đi với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối vi người được miễn tập sự hành nghề luật sư; Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp Chng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý; cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư; Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật Lut sư; Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư; Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

24.

Nhóm thủ tục: Bổ nhiệm công chứng viên; Bổ nhiệm lại công chứng viên; Đăng ký tập sự hành nghề công chứng; Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dt tp sự hành nghề công chứng; Đăng ký tập sự hành ngh công chứng trong trường hợp người tp sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

25.

Nhóm thủ tục: Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng sang tổ chức hành nghề công chng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

26.

Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

27.

Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

28.

Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản

29.

Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên

30.

Thủ tục cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

31.

Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người trợ giúp pháp lý

32.

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

33.

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

 

 

 

34.

Đăng ký khai tử tại UBND cấp xã

UBND huyện A Lưới

UBND cấp xã

Tháng 3- Tháng 6

35.

Đăng ký nuôi con nuôi

36.

Cấp bản sao từ sổ gốc

UBND huyện A Lưới

 

37.

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

38.

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sở Lao động TB và XH

 

Tháng 1 - Tháng 6

39.

Thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

40.

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

41.

Gia hạn giy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

42.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

43.

Gia hạn Giấy chứng nhận đđiều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

44.

Thông báo doanh nghiệp về những điều kiện chưa đảm bảo tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập, đơn vị do địa phương quản lý)

45.

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

46.

Thành lập phân hiệu của trường trung cp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

47.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

48.

Thủ tục cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trthăm viếng mộ liệt sĩ

UBND thành phố Huế

 

Tháng 1 - Tháng 6

49.

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng

50

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

51

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trxã hội, nhà xã hội

52

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

53

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

54

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

55

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh

56

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khn cấp

57

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

58

Hỗ trợ chi phí mang táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

59

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

60.

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

61.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

62.

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

Ill

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

 

 

 

63.

Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên đa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam

Sở Ngoại vụ

 

Tháng 1 - Tháng 6

64.

Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài)

65.

Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tnh

IV

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

66.

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hi đất của tổ chức, sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Tháng 3 - Tháng 6

67.

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Tháng 1 - Tháng 4

68.

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

69.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND huyện Phong Điền

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 1- Tháng 6

70.

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

UBND thị xã Hương Trà

 

Tháng 1 - Tháng 6

71.

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu

72.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của vợ và chồng

73.

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

V

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

74.

Thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Tháng 1 - Tháng 6

75.

Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

76.

Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

77.

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

78.

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

79.

Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công an tỉnh

80.

Cấp quyết định hỗ trợ đu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

VI

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

81.

Cấp giấy phép hoạt động in và cp giấy phép in xuất bản phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 1 - Tháng 6

82.

Đăng ký hoạt động cơ sở in

83.

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

84.

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

85.

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

86.

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

87.

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

88.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

89.

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

90.

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

VII

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

91.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Tháng 1 - Tháng 6

92.

Thủ tục cấp Giấy chng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

93.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

94.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

95.

Cấp giy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

96.

Cấp giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

97.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

98.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

99.

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

100.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bên thứ nhất)

VIII

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

 

101.

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

Tháng 1 - Tháng 6

102.

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

103.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

104.

Cấp chứng chỉ Hành nghề Dược

105.

Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cp I thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

106.

Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

107.

Cấp lại Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hạn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

108.

Cấp lại Giấy chng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học bị hỏng, bị mất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

109.

Cấp lại Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học do thay đổi tên thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

110.

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

111.

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

IX

LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THTHAO

 

 

 

112.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Sở Văn hóa thể thao

 

Tháng 1 - Tháng 6

113.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

114.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

115.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

116.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga

117.

Công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

UBND thị xã Hương Trà

 

Tháng 6 - Tháng 11

X

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

118.

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trung học ph thông

Sở Giáo dục và Đào Tạo

 

Tháng 1- Tháng 6

119.

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

120.

Cấp phép, gia hn giấy phép tổ chức dy thêm, hc thêm đối với cp THPT

121.

Công nhận Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đối với cấp huyện

122.

Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông

123.

Chuyển trường đối với học sinh THCS

124.

Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho HSSV

125.

Nhóm TTHC về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (cho cả 3 TTHC: THCS, THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học)

126.

Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

XI

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

 

127.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Sở Công Thương

 

Tháng 2 - Tháng 6

128.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

129.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

130.

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho Tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

131.

Cấp Giấy chứng nhn đủ điều kiện kinh doanh dầu khí mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

132.

Cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

133.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

134.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

135.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

136.

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

137.

Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

138.

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

139.

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

140.

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

XII

LĨNH VỰC XÂY DNG

 

 

 

141.

Nhóm TTHC cấp giấy phép xây dựng (cấp mới; sửa chữa, cải to, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, di dời)

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

Tháng 2 - Tháng 5

142.

Nhóm TTHC thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng; thẩm định và phê duyệt QĐQL theo đồ án quy hoạch xây dựng; cấp Giấy phép quy hoạch

143.

Thẩm định thiết kế xây dựng/thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với các công trình sử dụng vốn khác

XIII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

 

 

144.

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Tháng 1 - Tháng 6

145.

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

146.

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tnh;

147.

Cấp giấy phép cho hoạt động nố mìn và hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh;

148.

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi;

149.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh;

150.

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh;

151.

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 2 -Tháng 5

152.

Cấp giấy phép xnước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh;

153.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

154.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tháng 1 - Tháng 6

155.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời;

156.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

157.

Cấp giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

158.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

159.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

160.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

161.

Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

162.

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá;

163.

Xác nhận đã đăng ký tàu cá

164.

Cấp phép nhập khẩu tàu cá mới

165.

Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng;

166.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

167.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu).

168.

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

169.

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

170.

Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3025/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3025/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3025/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3025/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Huế 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3025/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Huế 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3025/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3025/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Huế 2018

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3025/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Huế 2018

         • 25/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực