Quyết định 3026/QĐ-UBND

Quyết định 3026/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 3026/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3026/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 56/TTr-STP ngày 24 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Trợ giúp pháp lý;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CA, VKSND, TAND tỉnh (để phối hợp);
- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể ở tỉnh (để phối hợp);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Trung tâm TGPL NN tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP: Lđ VP;
+ các P: TH, KGVX, TTTHCB;
- Lưu: VT, NCm60.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3026/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017, Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc xây dựng Kế hoạch nhằm xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Đề cao trách nhiệm và đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả của các sở, ban, ngành, với các đơn vị, địa phương, tổ chức, đoàn thể liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tham mưu UBND tổ chức Hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

b) Truyền thông về nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và hoạt động trợ giúp pháp lý

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trong các hoạt động truyền thông theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020.

+ Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, UBND các xã nghèo, xã có thôn, buôn đặc biệt khó khăn phối hợp thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Mở chuyên mục pháp luật về trợ giúp pháp lý để truyền thông về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.

+ Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì; Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk phối hợp thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, xây dựng các văn bản liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh về công tác trợ giúp pháp lý (Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013 - 2020; Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 03/5/2013 về tăng cường trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh)

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

c) Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, các cơ quan liên quan phối hợp tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu tiến độ của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, các cơ quan liên quan phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

b) Tổ chức lồng ghép trong các đợt tập huấn về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách hoạt động trợ giúp pháp lý tại các ngành Công an, Tòa án, Kiểm sát và các cơ quan, tổ chức

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tập huấn của từng đơn vị.

c) Tổ chức tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, Đoàn Luật sư phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh để triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật TGPL

a) Rà soát đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa chức danh người thực hiện TGPL theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, Sở Nội vụ phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Rà soát Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã được thành lập để tham mưu UBND tỉnh phương án duy trì hoặc sáp nhập, giải thể các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, Sở Nội vụ phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

c) Rà soát tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 để các cá nhân, tổ chức này có kế hoạch hoàn thiện các yêu cầu theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

d) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý để chủ động dự kiến được nguồn lực (nhân lực và kinh phí) thực hiện trợ giúp pháp lý, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện trợ giúp pháp lý

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, Đoàn Luật sư và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

e) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh để chủ động dự kiến việc đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của đối tượng.

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Cập nhật, công bố Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Rà soát, công bố các thủ tục hành chính về hoạt động trợ giúp pháp lý

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

7. Sử dụng Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của Bộ Tư pháp và Cục TGPL nhằm tăng cường hoạt động truyền thông; đồng thời, làm căn cứ để đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các đơn vị có liên quan thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hàng năm triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Dự toán kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện cộng tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành có liên quan

- Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai có hiệu quả Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung do ngân sách tỉnh đảm bảo tại Kế hoạch này.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, các phòng, ban của UBND cấp huyện và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và công tác trợ giúp pháp lý.

4. Đề nghị các cơ quan, tổ chức

Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thông qua vận động, chỉ đạo các cơ quan thành viên quán triệt các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và phối hợp có hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3026/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3026/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3026/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3026/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3026/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3026/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3026/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3026/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đắk Lắk

         • 01/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực