Quyết định 3026/QĐ-UBND

Quyết định 3026/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3026/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc cấp huyện tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3026/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 77/TTr-STP ngày 24 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 24 (hai mươi tư) thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tnh (c Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (file điện tử);
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên TTHC

Quyết đnh công bố của UBND tỉnh

I. Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

1.

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình

2.

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

II. Lĩnh vực hộ tịch

1.

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình

2.

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

3.

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

4.

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

5.

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

6.

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

7.

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

8.

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

9.

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

10.

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

11.

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

III. Lĩnh vực chứng thực

1.

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình

2.

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

3.

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

4.

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

5.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ v trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

6.

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

7.

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.

8.

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

9.

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

10.

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

11.

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

PHẦN II: QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

1. Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan và cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

¼ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí (nếu có)

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí: Không

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

¼ ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

½ ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Kiểm tra, ký nháy dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện.

¼ ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

¼ ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

¼ ngày

5.2

Đng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

¼ ngày

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

2 ngày

2. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan và cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

¼ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí (nếu có)

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí: Không

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

¼ ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

½ ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Kiểm tra, ký nháy dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện.

¼  ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

¼  ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết qugiải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

¼  ngày

5.2

Đng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

¼ ngày

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

2 ngày

II. Lĩnh vực hộ tịch

1. Đăng k khai sinh c yếu tố nước ngoài

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

¼ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

¼ ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

¼ ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết qugiải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

¼  ngày

5.2

Đng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

2. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

¼  ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

¼  ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

¼  ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

¼  ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

3. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

a. Đăng k giám hộ c yếu tố nước ngoài (trường hợp giám hộ đương nhiên)

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan và cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

½ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

½ ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1,5 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

½ ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

03 ngày

b. Đăng k giám hộ có yếu tố nước ngoài (trường hợp giám hộ cử)

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phn mềm điện t;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

½ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

01 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

03 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kim tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào svăn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

½ ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

4. Đăng k chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

 

Bước 2

Tiếp nhận h

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phn mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

¼ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý h sơ.

½ ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

01 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

¼ ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

02 ngày

5. Ghi vào sổ hộ tch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ti cơ quan c thẩm quyền của nước ngoài

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kim tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện t;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

½ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

01 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

03 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào svăn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

½ ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

6. Ghi vào sổ hộ tch việc ly hôn, hy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ti cơ quan cthẩm quyền của nước ngoài

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

½ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

01 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

03 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

½ ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

7. Ghi vào sổ hộ tch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết ti cơ quan c thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh: giám hộ; nhận cha, mẹ, con: xác đnh cha, m, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

¼ ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

¼ ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

¼ ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 5

Vào svăn bản lưu h

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

¼ ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

8. Đăng ký li khai sinh có yếu tố nước ngoài

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

1/2 ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

01 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

03 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

1/2 ngày

5.2

Đng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

9. Đăng k khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ

Công chức tiếp nhận hsơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện t;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

1/2 ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kim tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

01 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

03 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

1/2 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

10. Đăng k li kết hôn có yếu tố nước ngoài

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

1/2 ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

01 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

03 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để phát hành

1/2 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

11. Đăng ký li khai tử có yếu tố nưc ngoài

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan và cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để xử lý.

1/2 ngày

Bước 3

Thanh toán phí, lệ phí

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyển

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kim tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/2 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

3/2 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra, ký nháy văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả TTHC.

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

1/2 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

03 ngày

III. Lĩnh vực chứng thực

1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồtrên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào svăn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận vTrả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

2. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài: cơ quan tổ chức c thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qucấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để x lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào svăn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy skết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

3. Chứng thực chữ k người dch mà người dch l cộng tác viên dch thuật của Phòng Tư pháp

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận h

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

4. Chứng thực chữ ký người dch mà người dch không là cộng tác viên dch thuật của Phòng Tư pháp

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

5. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dng cho cả trường hợp chứng thực điểm ch và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận h sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

6. Chứng thực văn bn khai nhận di sn mà di sản là động sản

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

7. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản l động sản

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyển

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy skết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

8. Chứng thực hợp đồng, giao dch liên quan đến tài sn là động sản

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

9. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dch

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào sổ văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết qucho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

10. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dch đã được chứng thực

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý h

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào s văn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy số kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

11. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dch

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét scan, cập nhật thông tin và lưu hồ sơ trên phần mềm điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn để xử lý.

1/4 ngày

Bước 3

Thanh toán phí chứng thực

Người nộp hồ sơ

Nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 4

Giải quyết hồ sơ

Phòng Tư pháp

Trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

 

4.1

Phân công thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

1/4 ngày

4.2

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả TTHC.

1/4 ngày

4.3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thực hiện ký duyệt vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Bước 5

Vào svăn bản lưu hồ sơ

 

 

 

5.1

Lấy skết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Tư pháp được phân công

Thực hiện lấy số kết quả giải quyết TTHC và bàn giao cho Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

5.2

Đóng dấu vào kết quả giải quyết TTHC

Văn thư của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Đóng dấu, phát hành.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3026/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3026/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3026/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3026/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc cấp huyện tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3026/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc cấp huyện tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3026/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3026/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc cấp huyện tỉnh Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3026/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc cấp huyện tỉnh Thái Bình

            • 29/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực