Quyết định 303/QĐ-UBND

Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 303/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1213/TTr-SKHCN ngày 23/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 07 (bảy) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam kèm theo quyết định này (chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo rộng rãi các thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
D:Thanh a 2014\KHCN\QD
cong bo TTHC - hoan chinh.doc

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

PHỤ LỤC 1

( Ban hành kèm theo Quyết định số 303 /QĐ-UBND ngày 26 /01/ 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam )

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực hoạt động quản lý công nghệ -thông tin khoa học công nghệ

1

Đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ

II. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ.

4

Cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

5

Cấp giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên giấy chứng nhận đăng ký/giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ.

6

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký/giấy chứng nhận hoạt động trong trường hợp bị mất, rách nát.

 

PHỤ LỤC 2

( Ban hành kèm theo Quyết định số 303 /QĐ-UBND ngày 26 /01/ 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam )

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

T-QNA-192221-TT

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 19/9/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2

T-QNA-192229-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ.

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ KH&CN v/v Hướng dẫn Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN;

3

T-QNA-192251-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Văn phòng đại diện/Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ.

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ KH&CN v/v Hướng dẫn Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN;

4

T-QNA-192259-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động) dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ KH&CN v/v Hướng dẫn Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN;

5

T-QNA-192558-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ.

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ KH&CN v/v Hướng dẫn Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN;

6

T-QNA-192561-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong trường hợp bị mất, rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực.

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ KH&CN v/v Hướng dẫn Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN;

7

T-QNA-192580-TT

Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học- công nghệ

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộkhoa học và công nghệ, thay thế Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 303/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu303/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2015
Ngày hiệu lực26/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 303/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 303/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 303/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu303/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành26/01/2015
        Ngày hiệu lực26/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 303/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 303/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam

            • 26/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực