Quyết định 3031/QĐ-UBND

Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 3031/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thuộc thẩm quyền Sở giao thông Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3031 /QĐ-UBND

Long An, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2240/TTr-SGTVT ngày 11/8/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1265/STP-KSTTHC ngày 09/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường bộ, 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường thủy nội địa, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An (kèm theo 49 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- CT.UBND tỉnh;

- Phòng Nội chính;
- Phòng KSTTHC-Sở Tư pháp;
- Lưu: VT. Oanh
QD_TTHC_SGTVT_T8_N2017

CHỦ TỊCH 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

STT

TÊN TTHC

II

Lĩnh vực đường bộ

1

Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

2

Thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công công trình

III

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

Phê duyệt quy trình (điều chỉnh quy trình) vận hành, khai thác bến sử dụng phà một lưỡi

2

Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN TTHC

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH VIỆC SỬA ĐỔI

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

T-LAN-288004-TT

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Thông tư s188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng

2

T-LAN-288005-TT

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Thông tư s188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng

3

T-LAN-288022-TT

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Thông tư s188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng

4

T-LAN-288023-TT

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Thông tư s188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng

5

T-LAN-288024-TT

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Thông tư s188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng

6

T-LAN-288029-TT

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

Thông tư s188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3031/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3031/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2017
Ngày hiệu lực18/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3031/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3031/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thuộc thẩm quyền Sở giao thông Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3031/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thuộc thẩm quyền Sở giao thông Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3031/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người ký***
        Ngày ban hành18/08/2017
        Ngày hiệu lực18/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3031/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thuộc thẩm quyền Sở giao thông Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3031/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thuộc thẩm quyền Sở giao thông Long An

            • 18/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực