Quyết định 3031/QĐ-UBND

Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3031/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3031/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 3677/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của  Sở Tư pháp tỉnh Quảng  Nam; Quyết  định số 3945/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Ban hành Quy chế thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 708/TTr-STNMT ngày 11/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 128 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 83 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 44 quy trình nội bộ cấp huyện và 01 quy trình nội bộ cấp xã.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các quy trình nội bộ cấp huyện, cấp xã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, thiết lập quy trình điện tử, triển khai thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; triển khai thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cấp xã thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4; Văn bản ký số
- Cục Kiểm soát TTHC-VP Chính phủ; Văn bản ký số
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản ký số
- TT TU, TT HĐND tỉnh; Văn bản ký số
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND: Các PCVP; các
Phòng, Ban: KTN, KTTH, NC, TH, KGVX, Ban TCD;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thảo).
C:\Users\Admin\OneDrive\Nam 2019\A_QTNB_SBN\So TN&MT\QĐ_QTNB_TNMT.docx

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3031/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3031/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2019
Ngày hiệu lực23/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(05/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3031/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3031/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3031/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3031/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành23/09/2019
        Ngày hiệu lực23/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (05/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3031/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3031/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên Quảng Nam

            • 23/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực