Quyết định 3032/QĐ-BTC

Quyết định 3032/QĐ-BTC năm 2014 đính chính Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3032/QĐ-BTC 2014 đính chính 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT quản lý sử dụng kinh phí giáo dục


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3032/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6380/BGDĐT-KHTC ngày 7/11/2014 về kiểm tra xử lý lỗi kỹ thuật của Thông tư liên tịch số 40/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 như sau:

Tại điểm 1.2, khoản 1, Điều 3:

Đã in là “Chi điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-55...”.

Nay sửa thành “Chi điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-60...”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và áp dụng kể từ ngày 27/5/2013. Quyết định đính chính này là một bộ phận không tách rời của Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Sở TC, Sở GD&ĐT, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Bộ TC, Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3032/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3032/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2014
Ngày hiệu lực27/11/2014
Ngày công báo08/01/2015
Số công báoTừ số 35 đến số 36
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3032/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 3032/QĐ-BTC 2014 đính chính 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT quản lý sử dụng kinh phí giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3032/QĐ-BTC 2014 đính chính 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT quản lý sử dụng kinh phí giáo dục
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3032/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành27/11/2014
       Ngày hiệu lực27/11/2014
       Ngày công báo08/01/2015
       Số công báoTừ số 35 đến số 36
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3032/QĐ-BTC 2014 đính chính 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT quản lý sử dụng kinh phí giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3032/QĐ-BTC 2014 đính chính 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT quản lý sử dụng kinh phí giáo dục

           • 27/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực