Quyết định 3038/QĐ-UBND

Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2011 quy định chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

Quyết định 3038/QĐ-UBND 2011 chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo đã được thay thế bởi Quyết định 2843/QĐ-UBND 2013 chế độ phụ cấp Ban chỉ đạo cán bộ chuyên trách Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 3038/QĐ-UBND 2011 chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3038 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, TỔ GIÚP VIỆC, VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 262/TTr-SNN&PTNT ngày 12/8/2011 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 500/TTr-STC ngày 05/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh phê duyệt, như sau:

- Mức chi: 300.000 đồng/người/tháng (Ba trăm ngàn đồng).

- Nguồn kinh phí chi trả: Trong dự toán được phân bổ hằng năm của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4/2011 (đối với các thành viên được bổ sung sau ngày 01/4/2011 thì thực hiện từ ngày quyết định bổ sung).

Điều 2. Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT,KTN,KTTH.
(D:\VuNguyen\VP UBND\Quyet dinh - UBND\2011\HCSN\QD che do khoan cong tac phi Ban chi dao, To giup viec Nong thon moi (TT 500).doc)

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3038/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3038/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2011
Ngày hiệu lực26/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3038/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3038/QĐ-UBND 2011 chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3038/QĐ-UBND 2011 chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3038/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành26/09/2011
        Ngày hiệu lực26/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3038/QĐ-UBND 2011 chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3038/QĐ-UBND 2011 chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo