Quyết định 3040/QĐ-UBND

Quyết định 3040/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3040/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3040/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông báo số 223-TB/TU ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy về nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1659/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn, chiêu sinh, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch được phê duyệt.

2. Sở Tài chính bố trí ngân sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 cho các đơn vị để tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Thường vụ T
nh ủy;
- Các PCVP và CV: GD, TH;

- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3040 ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

Số Lớp

Số Lượng

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

HÌNH THC HỌC

THỜI GIAN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

NGUỒN KINH PHÍ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1

Bồi dưỡng chức danh Trưng Công an xã

1

70

Trưng Công an xã

Tập trung

15 ngày

Sở Nội vụ

Chương tnh Mục tiêu quốc gia vĐT nghề nông thôn

Bộ Chỉ huy Quân sự tnh

Quyết định s2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

2

Bồi dưỡng chức danh Chỉ huy trưng BCH QS xã

1

70

Chỉ huy trưởng BCH QS xã,

Tập trung

15 ngày

Sở Nội vụ

Chương trình Mục tiêu quốc gia vĐT nghề nông thôn

Công an tnh

3

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Tư pháp - Hộ tch

1

70

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Tập trung

15 ngày

Sở Nội vụ

Chương trình Mục tiêu quốc gia v ĐT ngh nông thôn

S Tư pháp

4

Bi dưỡng kiến thức QLNN về Tài chính- Kế toán

1

70

Công chức Tài chính - Kế toán xã

Tập trung

15 ngày

Sở Nội vụ

Chương trình Mục tiêu quốc gia về ĐT nghề nông thôn

Sở Tài chính

5

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về lao động- xã hội

1

70

Công chc Văn hóa - xã hội xã

Tập trung

15 ngày

SNội vụ

Chương trình Mục tiêu quốc gia về ĐT ngh nông thôn

SLao động - Thương binh và Xã hội

6

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về địa chính- môi trường

1

70

Công chức Địa chính- Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã

Tập trung

15 ngày

Sở Nội vụ

Chương trình Mục tiêu quốc gia về ĐT nghề nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi tờng

7

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về nông nghiệp

1

70

Công chức Địa chính- Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã

Tập trung

15 ngày

Sở Ni vụ

Chương trình Mục tiêu quốc gia về ĐT nghề nông thôn

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

Bi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng

1

70

Công chức Địa chính- Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trưng

Tập trung

15 ngày

Sớ Nội vụ

Chương trình Mục tiêu quốc gia về ĐT nghề nông thôn

Sở Xây dựng

9

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

2

140

Trưng, Phó phòng, chuyên viên và tương đương cấp tnh, cấp huyện và CBCC cấp xã

Tập trung

03 tháng

Trường Chính trNguyễn Chí Thanh

Thu từ học viên

SNội vụ

Thông báo số 223-TB/TU ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy

10

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

1

70

Trưng, phó phòng, chuyên viên và tương đương cấp tnh, cấp huyện

Tập trung

03 tháng

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Thu từ hc viên

S Ni vụ

11

Tin học nâng cao cho cán bộ, công chức, viên chức

7

210

Cán bộ, công chức, viên chức tnh, huyện và cơ s

Tập trung

60 ngày

Sở Nội vụ

Ngân sách tnh

 

Theo Quyết định của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách NN hàng năm cho Sở Nội vụ

12

Tin học nâng cao k năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

5

150

Cán bộ, công chức, viên chức tnh, huyện và cơ sở

Tập trung

30 ngày

Sở Nội vụ

Ngân sách tnh

Các Cơ S đào tạo tin học

13

Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

6

300

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các sở ban ngành, UBND các huyện, thxã và thành phố Huế

Tập trung

15 ngày

Sở Nội vụ

Ngân sách tnh

Trưng Chính trị Nguyn chí Thanh

Thông báo số 223-TB/TU ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Thưng trực Tỉnh ủy

TỔNG CỘNG

29

1430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3040/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3040/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3040/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3040/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3040/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3040/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3040/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3040/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức Huế

           • 27/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực