Quyết định 3041/QĐ-UBND

Quyết định 3041/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3041/QĐ-UBND 2017 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3041/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1400/SCT-QLTM ngày 13/10/2017 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Hội Bảo vệ QLNTD tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Q-70b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế.

- Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức.

- Việc xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

- Việc tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện thường xuyên từ năm 2018 đến năm 2020.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2018-2020

1. Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

- Hàng năm, căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

- Tổ chức các buổi mít tinh, tuần hành, diễu hành, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố và các trung tâm mua sắm.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Tổ chức khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền li người tiêu dùng

- Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, tọa đàm, hội thảo... Truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo, trên các trang Website của tỉnh, ngành và bản tin địa phương; xây dựng phóng sự truyền hình, tờ rơi; treo băng rôn, khu hiệu.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thể tham gia thị trường để các chủ thể tham gia thị trường nhận thức rõ nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng; về những hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm.

- Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cảnh báo những vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quảng cáo không trung thực. Trong đó, các cơ quan truyền thông cần xác minh về tính trung thực và chính xác của tính năng sản phẩm quảng cáo trước khi đăng tải.

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền li người tiêu dùng

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động cử cán bộ làm công tác kiêm nhiệm tại cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày do địa phương, trung ương tổ chức nhằm nâng cao chất lượng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Đảm bảo công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý đchủ động có phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm n định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

- Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

5. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

- Thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chính sách, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác theo chính sách của doanh nghiệp; triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho ban lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Chương trình gồm các nguồn sau: Ngân sách nhà nước; đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tài trợ của các tổ chức, cá nhân; nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc quản lý kinh phí

Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 của tỉnh, cụ thể:

- Tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3 hàng năm).

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng;

- Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các đối tượng doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Căn cứ nội dung kế hoạch được phê duyệt, xây dựng kịch bản và dự toán kinh phí chi tiết cho từng hoạt động và tổ chức triển khai. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 của tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

- Phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuyên truyền về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của các cơ quan chức năng; tuyên truyền về Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động về Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định. Cụ thể:

- Kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh do Sở Công Thương chủ trì lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ở các huyện, thị xã, thành phố cân đối từ nguồn ngân sách địa phương.

4. Sở Nội vụ

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành làm công tác kiêm nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình theo Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 của tỉnh.

5. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với ngành có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề về an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó, tập trung vào công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đầu vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm.

7. Các Sở, ban, ngành

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình theo Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 của tỉnh.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng nội dung, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 của tỉnh, trong đó, lồng ghép với các nội dung hoạt động của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

- Vào tháng 01 hàng năm, triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Vào tháng 3 năm hàng năm, tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018 - 2020.

9. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá trên Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

10. Các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 của tỉnh.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Quyết định số 3041 ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Đk Lắk)

STT

Nội dung

Nhiệm v

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hin

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

1

Tổ chức lễ phát động, mít tinh, hội thảo... với nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Triển khai lồng ghép theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam; Chủ đề do Bộ Công Thương phát động hàng năm và Kế hoạch của tỉnh.

Sở Công Thương, Sở Thông tin và truyền thông

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ 2018-2020 (Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm)

II. Tuyên truyền, ph biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyn li người tiêu dùng

1

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính, các địa điểm công cộng, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất

Tháng 01 hàng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tháng 3 hàng năm, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3.

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, các doanh nghiệp.

Từ 2018-2020 (tháng 01 và tháng 3 hàng năm)

2

Xây dựng ấn phẩm, phóng sự truyền hình, tờ rơi và tổ chức các chương trình, sự kiện với nội dung về quyền lợi người tiêu dùng

Theo chủ đề của Bộ Công Thương và Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 của tỉnh.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp.

Từ 2018-2020 (xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm)

3

Kết nối tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Triển khai theo kế hoạch của Bộ Công Thương về xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp.

2018-2019

4

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung ương và địa phương

Hỗ trợ giải quyết khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã thành phố, các doanh nghiệp.

2018-2019

5

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Xây dựng tin, bài tuyên truyền

Báo Đắk Lắk, Đài PTTH

Các Sở, ban, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố, các doanh nghiệp.

2018-2020

III. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực bảo v quyền li người tiêu dùng

1

Xây dựng, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức làm công tác kiêm nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Triển khai thực hiện lồng ghép theo kế hoạch đào tạo hàng năm tỉnh giao

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Từ 2018-2020 (mỗi năm dự kiến tổ chức từ 1-2 lớp).

2

Xây dựng, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho tổ chức, doanh nghiệp

Triển khai thực hiện lồng ghép theo kế hoạch đào tạo hàng năm tỉnh giao

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2018-2020

IV. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

1

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa tại địa bàn để kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Thực hiện lồng ghép theo Chỉ thị của tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán hàng năm

Sở Công Thương; Sở Tài Chính

Các Sở, ban, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

Hàng năm

2

Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm; kế hoạch kiểm tra chuyên đề; kế hoạch kiểm tra đột xuất

Sở Y tế

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Tiếp tục triển khai theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp.

Hàng năm

4

Trang bị thiết bị công cụ, thiết bị kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa

Test nhanh các mẫu thực phẩm... đảm bảo an toàn chất lượng cho người tiêu dùng

Sở Y tế

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

V. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

1

Phát hành tài liệu hướng dẫn, các ấn phm, tờ rơi vbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

2

Thành lập chi hội người tiêu dùng

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thành lập các chi hội người tiêu dùng tại địa phương

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2018-2020

3

Tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng doanh nghiệp hiểu rõ về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo kế hoạch hàng năm của Bộ Công Thương và Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp.

Từ 2018-2020 (mỗi năm dự kiến tổ chức từ 1-2 lớp).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3041/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3041/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3041/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3041/QĐ-UBND 2017 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3041/QĐ-UBND 2017 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3041/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Hải Ninh
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3041/QĐ-UBND 2017 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3041/QĐ-UBND 2017 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đắk Lắk

           • 02/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực