Quyết định 3043/QĐ-UBND

Quyết định 3043/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 3043/QĐ-UBND 2019 Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3043/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông báo kết luận số 259-KL/TU ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) tại Hội nghị lần thứ 56;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 81/TTr-SKHCN ngày 11/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025", với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu và đối tượng hỗ trợ

a) Mục tiêu tổng quát

- Tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năng động và hiệu quả với sự tham gia, kết nối thường xuyên của các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sát với thực tiễn, phù hợp với nguồn lực và điều kiện của tỉnh.

- Tạo ra một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh nhà.

b) Mục tiêu cụ thể

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hơn 1.000 lượt cá nhân, doanh nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ hoạt động ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tổ chức ươm tạo trên địa bàn tỉnh với số lượng 100 ý tưởng.

- Hình thành mạng lưới các nhà tư vấn khởi nghiệp (với khoảng 50 chuyên gia tư vấn) và mạng lưới các nhà đu tư khởi nghiệp (với khoảng 100 nhà đầu tư) nhằm hỗ trợ một cách có hiệu quả cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.

- Thông qua hệ thống cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động khởi nghiệp của tỉnh, tuyển chọn ít nhất 25 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu để hỗ trợ phát triển thành doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó: 20% doanh nghiệp có khả năng gọi vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

c) Đối tượng hỗ trợ

- Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ tiên tiến, mô hình kinh doanh mới.

- Các cơ sở ươm tạo, các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

- Các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Ưu tiên các dự án khởi nghiệp sáng tạo giải quyết trực tiếp các vấn đề xã hội nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh; các dự án khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp của tỉnh và xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nhiệm vụ:

- Hình thành các tổ chức mới cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

+ Thành lập “Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định” nhằm chỉ đạo các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

+ Thành lập Hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh.

+ Thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

+ Hình thành các mô hình, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như chương trình ươm tạo, các khu làm việc chung, các chương trình tăng tốc.

+ Nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Thúc đẩy truyền thông các hoạt động, sự kiện, cuộc thi và ngày hội khi nghiệp đổi mới sáng tạo

+ Xây dựng trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh nhằm cung cấp các thông tin về công nghệ; sáng chế, sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế về khởi nghiệp và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Xây dựng các chương trình truyền thông về chính sách, quy định về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đầu tư, phổ biến và tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh.

+ Tổ chức các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo.

- Hình thành mạng lưới chuyên gia tư vấn, đào tạo và nhà đầu tư về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

+ Hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các bạn trẻ có dự án là ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho mục tiêu 1.000 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm cố vấn khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nhân thành công và xây dựng thái độ tích cực của tỉnh về KN ĐMST thông qua chương trình mentoring hàng năm.

+ Hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm nhà đầu tư thiên thần cho các doanh nhân thành công và xây dựng thái độ tích cực của tỉnh.

+ Khuyến khích sự hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo khởi nghiệp sáng tạo trực tuyến (online) cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Bình Định.

- Thành lập quỹ đầu tư và thu hút nguồn tài chính đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

+ Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để đầu tư vào các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận các nguồn quỹ phát triển khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo từ các chương trình của các Bộ, ngành; của Chính phủ, các tổ chức tư nhân và quốc tế.

- Xây dựng mạng lưới kết nối, hợp tác khởi nghiệp sáng tạo.

+ Thúc đẩy sự hợp tác và liên kết giữa ba nhà, gồm: Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hỗ trợ theo chuỗi cho khởi nghiệp sáng tạo (từ ý tưởng đến mô hình kinh doanh, thương mại hóa và tăng trưởng).

+ Tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực và các tỉnh, thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động cũng như các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có hoạt động hỗ trợ cho khởi nghiệp;.

+ Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hướng dẫn, xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

+ Hướng dẫn thực thi những chính sách đã có của tỉnh, đồng thời cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Trung ương cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

+ Rà soát các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành lập doanh nghiệp.

+ Xây dựng các chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ vào doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, nông nghiệp hoặc hỗ trợ cho các khi nghiệp sáng tạo hoàn thiện công nghệ, sản xuất sản phẩm mẫu, thử nghiệm sản phẩm; ưu tiên cho các đối tượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Đề án này.

+ Nghiên cứu quy hoạch một số mặt bằng, quỹ đất trên địa bàn của tỉnh nhằm phục vụ cho việc xây dựng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nằm trong chương trình trọng điểm của 25 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025.

+ Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khi thành lập doanh nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu.

b) Giải pháp

- Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh để chỉ đạo và điều phối quá trình triển khai các nội dung và nhiệm vụ của Đề án.

- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Đề án nhằm thu hút và huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho quá trình thực hiện Đề án.

- Hàng năm, xem xét và bố trí một phần ngân sách của tỉnh kết hợp với việc huy động tối đa các nguồn tài chính đóng góp hợp pháp khác (nguồn kinh phí xã hội hóa) cho các hoạt động hỗ trợ của tỉnh thuộc nội dung của Đề án này.

- Các cơ quan, tổ chức của tỉnh cần chủ động, tích cực trong việc tổ chức, phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch có liên quan đến các nhiệm vụ của Đề án.

3. Tổ chức thực hiện

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm của Đề án phù hp với tình hình thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án; Định kỳ (6 tháng, năm) tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về các chủ trương, chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới từ trung ương, đặc biệt từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho các cơ quan, ban, ngành liên quan nhằm kết nối mạng lưới khởi nghiệp quốc gia, thu hút các nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới công nghệ;

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, hình thành môi trường thuận lợi để tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo chức năng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

c) Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp khoa học do ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện theo quy định;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đưa tin và truyền thông các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh theo chức năng.

đ) Tỉnh Đoàn

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và phát triển tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên tỉnh nhà;

- Lồng ghép tổ chức các chương trình theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 30/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, qua đó tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng để hỗ trợ phát triển theo các nội dung của Đề án này.

e) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng để hỗ trợ phát triển theo các nội dung của Đề án này.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và phát triển tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ tỉnh nhà.

g) Trường Đại học Quy Nhơn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên thông qua các hoạt động như: Đào tạo, ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo/ đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên…; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai các chương trình, hoạt động thuộc Đề án này nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

h) Các sở, ban, ngành và các tổ chức, đơn vị có liên quan: Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Đề án này, các sở, ngành và đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để theo dõi, chỉ đạo.

(cNội dung Đề án kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư. Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Bí thư Tỉnh Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tnh ủy;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các Sở: GD&ĐT, CT, DL, VH&TT, NgV, NN&PTNN;
- Báo, Đài PT&TH Bình Định;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K16,

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3043/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3043/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực28/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3043/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3043/QĐ-UBND 2019 Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3043/QĐ-UBND 2019 Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3043/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành28/08/2019
        Ngày hiệu lực28/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3043/QĐ-UBND 2019 Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3043/QĐ-UBND 2019 Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Định

          • 28/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực