Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5

Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 về Quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 thành lập Công ty quản lý nợ khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại đã được thay thế bởi Quyết định 1389/2001/QĐ-NHNN thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc ngân hàng thương mại và được áp dụng kể từ ngày 22/11/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 thành lập Công ty quản lý nợ khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 305/2000/QĐ-NHNN5

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 305/2000/QĐ-NHNN5 NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN THẾ CHẤP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Công văn số 122/CP-KTTH ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của các ngân hàng thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại".

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.

Chánh Văn phòng, vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN THẾ CHẤP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 305/2000/QĐ-NHNN5 ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Ngân hàng thương mại được thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có, trực thuộc ngân hàng thương mại.

2. Ngân hàng thương mại quy định tại khoản 1 Điều này gồm:

a) Ngân hàng thương mại Nhà nước;

b) Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân (sau đây gọi là ngân hàng thương mại cổ phần).

Điều 2.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng thương mại (sau đây gọi là Chủ tịch Hội đồng quản trị) quyết định thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1 ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN THẾ CHẤP

Điều 3

Ngân hàng thương mại được thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp theo quy định tại Điều 1 Quy định này khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đã có thời gian hoạt động ít nhất 3 năm kể từ ngày khai trương hoạt động;

2. Có nhu cầu thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp.

MỤC II HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN THẾ CHẤP

Điều 4

Hồ sơ xin chấp thuận thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp gồm:

1. Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp, trong đó nêu tóm tắt sự cần thết, tên gọi, địa điểm, nội dung và phạm vi hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp;

2. Văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp uỷ quyền) của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (đối với ngân hàng thương mại cổ phần) về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp;

4. Đề án về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp, do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại hoặc người được uỷ quyền ký, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập Công ty, nội dung và phạm vi hoạt động, dự kiến tổ chức bộ máy; kế hoạch hoạt động trong 3 năm đầu;

5. Ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại dự định đặt trụ sở Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại;

6. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp;

Điều 5

Trình tự và thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp:

1. Ngân hàng thương mại Nhà nước thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Quy định này gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng).

2. Ngân hàng thương mại cổ phần thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Quy định này gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính.

Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính phải có ý kiến về các điều kiện thành lập quy định tại Điều 3, hồ sơ xin thành lập quy định tại Điều 4 của Quy định này, gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín hụng phí ngân hàng).

3. Trong thời gian tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét và có ý kiến bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chất của ngân hàng thương mại. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nói rõ lý do.

Điều 6.

1. Trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, ngân hàng thương mại phải hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để itến hành khai trương hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp.

2. Trong thời gian tối thiểu 30 ngày làm việc trước ngày Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp khai trương hoạt động, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh và đăng báo trung ương và địa phương 3 số liên tiếp theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tối thiểu 15 ngày làm việc trước ngày Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp khai trương hoạt động, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp.

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7

Việc sửa đổi, bổ sung quy định tại Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 305/2000/QĐ-NHNN5

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu305/2000/QĐ-NHNN5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2000
Ngày hiệu lực30/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2001
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 305/2000/QĐ-NHNN5

Lược đồ Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 thành lập Công ty quản lý nợ khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 thành lập Công ty quản lý nợ khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu305/2000/QĐ-NHNN5
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýTrần Minh Tuấn
        Ngày ban hành15/09/2000
        Ngày hiệu lực30/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2001
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 thành lập Công ty quản lý nợ khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 thành lập Công ty quản lý nợ khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại