Quyết định 305/QĐ-UBND

Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 305/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 03/TTr-STC ngày 22/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

1. Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng nội dung quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính được công bố để: Công khai trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan; thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật; gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông
tin và Truyền thông;
- VPUB: PCVP, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTH
C(Thu).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Quyết định mua sắm tài sn công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Qung Ngãi ban hành quy định về phân cấp qun lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

3

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

4

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dán đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

- Bước 1: Cơ quan nhà nước có tài sn công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư xem xét, quyết định.

- Bước 2: Không quá 30 ngày, kể tngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 3: Không quá 30 ngày, k tngày nhận được văn bản lấy ý kiến.

- Bước 4: Không quá 7 ngày làm việc, kể t ngày nhận được ý kiến của Bộ Tài chính, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Trường hợp phải xin ý kiến)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

5

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp quan nhà nước được giao qun lý, sử dụng tài sn công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Không quá 30 ngày, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi.

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

6

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sn công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Không quá 30 ngày mỗi bước theo quy định về trình tự thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi.

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

7

Quyết định điều chuyển tài sản công

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi.

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

8

Quyết định bán tài sn công

Không quá 30 ngày, kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi.

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

9

Quyết định bán tài sn công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Không quá 07 ngày làm việc, kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

10

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

11

Quyết định thanh lý tài sản công

Không quá 30 ngày, kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

12

Quyết định tiêu hủy tài sản công

Không quá 30 ngày, kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

13

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Không quá 30 ngày, kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

14

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sn công

Không quá 30 ngày, kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

15

Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Không quá 30 ngày mỗi bước theo quy định về trình t thc hin.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

16

Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Không quá 30 ngày mỗi bước theo quy định về trình t thc hin.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

17

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Không quá 30 ngày mỗi bước theo quy định về trình t thc hin.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

18

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Không quá 30 ngày mỗi bước theo quy định về trình t thc hin.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

19

Mua quyển hóa đơn

Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

20

Mua hóa đơn l

Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Không

- Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 305/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu305/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực12/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 305/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 305/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 305/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu305/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành12/03/2019
        Ngày hiệu lực12/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 305/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 305/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Quảng Ngãi

            • 12/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực