Quyết định 3050/QĐ-UBND

Quyết định 3050/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Nhãn Sông Mã” cho sản phẩm nhãn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 3050/QĐ-UBND sử dụng địa danh bản đồ địa lý sản phẩm nhãn hiệu Nhãn sông Mã 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3050/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG ĐỊA DANH VÀ XÁC NHẬN BẢN ĐỒ KHU VỰC ĐỊA LÝ TƯƠNG ỨNG VỚI SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “NHÃN SÔNG MÔ CHO SẢN PHẨM NHÃN CỦA HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 926/TTr-KHCN ngày 15 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép UBND huyện Sông Mã sử dụng địa danh “Sông Mã” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Nhãn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với vùng sản xuất Nhãn tập trung tại huyện Sông Mã.

Điều 2. UBND huyện Sông Mã có trách nhiệm sử dụng đúng tên địa danh “Sông Mã” để xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm “Nhãn Sông Mã” cho cộng đồng những người sản xuất, kinh doanh Nhãn trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Sông Mã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (th/h);
- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, VX.SN13b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3050/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3050/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2016
Ngày hiệu lực 22/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3050/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3050/QĐ-UBND sử dụng địa danh bản đồ địa lý sản phẩm nhãn hiệu Nhãn sông Mã 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3050/QĐ-UBND sử dụng địa danh bản đồ địa lý sản phẩm nhãn hiệu Nhãn sông Mã 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3050/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Lò Minh Hùng
Ngày ban hành 22/12/2016
Ngày hiệu lực 22/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3050/QĐ-UBND sử dụng địa danh bản đồ địa lý sản phẩm nhãn hiệu Nhãn sông Mã 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3050/QĐ-UBND sử dụng địa danh bản đồ địa lý sản phẩm nhãn hiệu Nhãn sông Mã 2016

  • 22/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực