Quyết định 3051/QĐ-UBND

Quyết định 3051/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2018 áp dụng tại Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 3051/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban Huế 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3051/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2018 ÁP DỤNG TẠI UBND TỈNH VÀ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thng hành chính nhà nước;

Căn cứ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2018 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo Hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với các nội dung sau:

1. Tiếp tục duy trì, cải tiến và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; phn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh và xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

2. 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh được theo dõi và đôn đốc thực hiện.

3. 100% ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có quy định thời hạn hoàn thành được cập nhật vào phần mềm và theo dõi thực hiện đúng hạn.

4. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có quy định thời hạn hoàn thành được cập nhật vào phần mềm; trên 90% ý kiến chỉ đạo được cập nhật đúng hạn và theo dõi thực hiện.

5. 100% hồ sơ một cửa của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được xử lý đúng quy trình và 97% đảm bảo thời gian quy định.

6. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và hoàn trả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được theo dõi, giám sát và đôn đốc.

7. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được công bố và được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

8. 100% đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chương trình báo cáo công tác định kỳ trên mạng theo quy định.

9. Nghiên cứu, triển khai áp dụng và được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Văn phòng công nhận ít nhất 08 sáng kiến kinh nghiệm.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR) của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện Mục tiêu cht lượng năm 2018 đảm bảo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TKISO

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3051/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3051/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3051/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3051/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban Huế 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3051/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban Huế 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3051/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3051/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban Huế 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3051/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban Huế 2018

            • 27/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực