Quyết định 3053/QĐ-UBND

Quyết định 3053/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3053/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3053/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015 - 2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1441/TT-SGDĐT ngày 05/8/2015 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về thời gian thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015 - 2016:

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

- Đối với cấp THCS và cấp THPT: Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần);

- Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

2.1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Ngày 21/8/2015 (các huyện miền núi thấp dành thời gian từ 1-2 tuần, miền núi cao từ 2-3 tuần để nâng cao vốn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 và lớp 2);

- Giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 25/8/2015.

2.2. Ngày khai giảng:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Ngày 05/9/2015;

- Giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 08/9/2015;

- Trung tâm Học tập cộng đồng: Ngày 06/10/2015.

2.3. Ngày bắt đầu học kỳ I:

- Giáo dục mầm non: Ngày 21/8/2015;

- Giáo dục tiểu học: Ngày 21/8/2015;

- Giáo dục THCS, THPT: Ngày 21/8/2015;

- Giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 08/9/2015.

2.4. Ngày kết thúc học kỳ I:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX (hệ BTVH): Ngày 02/01/2016;

- Trung tâm HTCĐ và các cơ sở GDTX khác: Ngày 31/3/2016.

2.5. Ngày bắt đầu học kỳ II:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX (hệ BTVH): Ngày 04/01/2016.

2.6. Ngày kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập):

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, GDTX (hệ BTVH): Ngày 16/5/2016;

- Giáo dục THCS, THPT: Trước ngày 25/5/2016.

2.7. Ngày kết thúc năm học 2015 - 2016:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, GDTX (hệ BTVH): Muộn nhất vào ngày 20/5/2016;

- Giáo dục THCS, THPT: Muộn nhất vào ngày 26/5/2016;

- Trung tâm HTCĐ và các cơ sở GDTX khác: Muộn nhất là ngày 30/7/2016;

2.8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 15/6/2016.

2.9. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016-2017: Trước 31/7/2016. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ BTVH), trước ngày 31/8/2016.

2.10. Các ngày nghỉ lễ, tết.

- Nghỉ tết Nguyên đán: Từ ngày 04/02/2016 đến hết ngày 11/02/2016 (tức từ ngày 26/12 Ất Mùi đến hết ngày 04/01 Bính Thân);

- Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

2.11. Tổng thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học).

2.12. Các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2015-2016:

- Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: Tháng 10/2015;

- Thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS: Tháng 10/2015;

- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9: Tháng 11/2015;

- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 12 THPT, BTTHPT: Tháng 12/2015;

- Thi học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay THCS, THPT, Bổ túc THPT: Tháng 01/2016;

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: Ngày 06, 07, 08/01/2016 (theo lịch của Bộ GD&ĐT);

- Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia giải toán bằng máy tính cầm tay: Tháng 02/2016;

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa bậc THCS, THPT, BTTHPT: Tháng 3/2016;

- Hội thi Kể chuyện, Tiếng hát của giáo viên, học sinh bậc tiểu học cấp tỉnh: Tháng 3/2016;

- Thi THPT quốc gia 2016 (Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng);

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, Lớp 10 THPT năm học 2016-2017: Tháng 6/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, các trung tâm GDTX chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2015-2016.

b) Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo về:

- Kết quả tuyển sinh đầu cấp, tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2015-2016: Trước ngày 15/9/2015;

- Sơ kết học kỳ I: Trước ngày 31/01/2016;

- Tổng kết năm học 2015-2016, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị khen thưởng năm học 2015-2016: Trước ngày 25/6/2016.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên và các đơn vị có liên quan: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Điều 1, Quyết định này; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả và tình hình thực hiện để tổng hợp báo báo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH"

Phạm Đăng Quyền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3053/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3053/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3053/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3053/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3053/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3053/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3053/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3053/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thanh Hóa

           • 13/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực