Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3056/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị đinh số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-BNN-PC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính,

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Phụ lục kế hoạch kèm theo.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các nguồn kinh phí khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 3056/QĐ-BNN-BVTV ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Những nội dung công việc chính

Sản phẩm

Phân công

Thời gian

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Quyết định thành lập Ban soạn thảo, TBT

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Trồng trọt; Vụ Pháp chế

 

12/11/2012

28/11/2012

2

Xây dựng kế hoạch soạn thảo Nghị định

Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Trồng trọt; Vụ Pháp chế

27/11/2012

29/11/2012

 

3

Xây dụng đề cương chi tiết

Đề cương

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Trng trọt

Vụ Pháp chế

01/12/2012

10/12/2012

 

4

Tổng kết việc thi hành các Nghị định; rà soát quy định hiện hành, cập nhật những nội dung mới

Báo cáo tổng kết

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Trồng trọt

Vụ Pháp chế

 

30/11/2012

 

5

Tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương về NĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Bản tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

01/11/2012

30/11/2012

 

6

Xây dụng báo cáo đánh giá tác động văn bản

Báo cáo đánh giá tác động văn bản

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Trồng trọt

01/12/2012

30/12/2012

 

7

Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Trồng trọt

01/12/2012

05/1/2013

 

8

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị định tại một s địa phương

Báo cáo khảo sát

Cục Bảo vệ thc vật

Cục Trồng trọt

05/01/2012

20/1/2013

 

9

T chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của địa phương và các Bộ, ngành

Hội thảo + Báo cáo kết quả hội tho

Cục Bảo vệ thực vật;

Cục Trồng trọt

Vụ Pháp chế

01/01/2012

20/1/2013

 

10

Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, trên trang web của Bộ về dự thảo Nghị định

Bản tổng hợp ý kiến

Cục Bảo vệ thực vật;

Cục Trồng trọt

Vụ Pháp chế;

05/01/2013

20/1/2013

 

11

Hoàn thiện dự tho Nghị định

Dự thảo Nghị định

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Trồng trọt

20/01/2013

10/2/2013

 

12

Gửi Bộ Tư pháp thm định

Công văn + Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế;

05/02/2013

10/2/2013

 

13

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư phảp

Bản tiếp thu, giải trình

Cục Bảo vệ thục vật

Cục Trồng trọt

Vụ Pháp chế

20/02/2013

25/2/2013

 

14

Trình Chính phủ

Tờ trinh + Hồ sơ dự thảo Nghị định

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Trồng trọt

Vụ Pháp chế

01/3/2013

3/2013

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3056/QĐ-BNN-BVTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3056/QĐ-BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực10/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3056/QĐ-BNN-BVTV

Lược đồ Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3056/QĐ-BNN-BVTV
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành10/12/2012
        Ngày hiệu lực10/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định

           • 10/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực