Quyết định 3059/QĐ-UBND

Quyết định 3059/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2018 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3059/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UB ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 952-TB/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 863/TTr-KHCN ngày 09/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2018 (có phụ lục I, II kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2018 theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ; Quy định về tuyển chọn xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh
(đ/c Lò Minh Hùng);
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như điều 3 (th/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, SN.
SN30b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC
TÓM TẮT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên đề tài, dự án

Dự kiến thời gian thực hiện

Đơn vị đt hàng

1

Nghiên cứu cải tiến giống xoài tròn Yên Châu theo hướng quả to, hạt nhỏ, giảm tỷ lệ chất xơ.

2018-2021

SKH&CN

2

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm tôm càng xanh trong lồng trên hồ thủy điện Sơn La

2018-2020

UBND huyện Quỳnh Nhai

3

Xây dựng mô hình thâm canh một số giống bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Sơn La

2018-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

4

Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả: xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Sơn La

2018-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

5

Nghiên cứu, biên soạn Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 1939-2015.

2018-2020

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

6

Nghiên cứu nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Sơn La.

2018-2019

Sở Nội vụ

7

Thực trạng một số bệnh không lây nhiễm và giải pháp nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong khám, chữa một số bệnh không lây nhiễm tỉnh Sơn La

2018-2019

Sở Y tế

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC
ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên đề tài, dự án

Mục tiêu

Nội dung chính

Sản phẩm dự kiến

P.thức tổ chức thực hiện

Địa chỉ ứng dụng

Cơ quan đặt hàng

 

A- Đề tài (06)

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu ci tiến giống xoài tròn Yên Châu theo hướng quả to, hạt nh, giảm tỷ lệ chất xơ.

- Cải tiến giống và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trên giống xoài tròn Yên Châu theo hướng nâng cao khi lượng quả, tlệ phn ăn được, giảm tỷ lệ cht xơ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cho người trồng.

- Tuyn chọn được 2 - 3 cá thể trong quần thể cây gieo hạt giống xoài tròn Yên Châu có khối lượng quả đạt từ 180,0g/quả trở lên, tỷ lăn được từ 75,0% trở lên và hàm lượng chất xơ nhỏ hơn 6,0%.

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật áp dụng nâng cao hiệu quả sản xuất giống xoài tròn Yên Châu tăng từ 15 - 20%.

- Điều tra, đánh giá tuyển chọn được các cá thể giống xoài tròn Yên Châu ưu tú.

- Tiến hành nhân giống tcây ưu tú đã lựa chọn để gây trồng và phát triển sản xuất.

- Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh (cắt tỉa, bón phân, tưới nước, bao quả).

- Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thu hái, sơ chế, bao bì, đóng gói và bảo quản.

- Xây dựng mô hình trình diễn giống, kỹ thuật thâm canh, sơ chế, đóng gói và bảo quản xoài.

- Đào tạo tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và nông dân vùng trồng xoài.

- Tuyển chọn được 2 - 3 cá thể giống xoài tròn Yên Châu có khối lượng quả đạt từ 180,0g/quả trở lên, tỷ lệ ăn được từ 75,0% trở lên và hàm lượng chất xơ nhỏ hơn 6,0%.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh giống xoài tròn Yên Châu tuyển chọn.

- Quy trình thuật sơ chế và bảo quản giống xoài tròn Yên Châu tuyển chọn.

- Mô hình trình diễn giống, kỹ thuật thâm canh, thu hái, sơ chế, đóng gói, bảo quản 10 ha ging xoài tròn Yên Châu tăng hiệu quả sản xuất từ 15 - 20%.

- Đào tạo, tập huấn được 10 cán bộ kỹ thuật và 200 nông dân trồng xoài.

Tuyển chọn

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Yên Châu

Sở Khoa học và CN

2

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm tôm càng xanh trong lồng trên hồ thủy điện Sơn La

- Đánh giá được tỷ lệ sống, sự tăng trưởng, năng suất và hiệu quả của mô hình nuôi

- Xây dựng quy trình kthuật và phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh trong lồng trên hồ thủy điện Sơn La.

- Tập huấn chuyển giao kết quả vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người nuôi.

- Thu thập các tài liệu và các công trình nghiên cứu liên quan đến nuôi tôm trong lồng

- Tìm hiểu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài tôm Càng Xanh

- Nuôi thử nghiệm tôm Càng Xanh trong lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La

+ Theo dõi một số yếu tố môi trường của hồ chứa

+ Khảo sát sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi

+ Chăm sóc, phòng, trị bệnh cho đàn tôm.

+ Phân tích hiệu quả lợi nhuận mang lại từ mô hình

- Xây dựng hoàn thiện quy trình nuôi Tôm càng xanh trong lồng trên hồ thủy điện Sơn La.

- Tập huấn chuyển giao kết quả nghiên cứu cho người dân nuôi trồng thủy sản.

- Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài

- Quy trình nuôi Tôm càng xanh trong lồng trên hồ thủy điện Sơn La

- Sản lượng tôm thương phẩm thử nghiệm tạo ra

Tuyển chọn

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Mường La, Quỳnh Nhai chỉ đạo sản xuất, hộ nông dân nuôi trồng thủy sản.

UBND huyện Quỳnh Nhai

3

Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả: xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Sơn La

Giữ được độ tươi mới, giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan của các loại quả: xoài, nhãn, mận trong thời gian dài, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Sơn La.

- Xác định thời điểm thu hoạch để thích hợp cho quá trình bảo quản.

- Xác định các ảnh hưởng của saponin kết hp với chitosan và axit axetic ở các nồng độ khác nhau, đến các biến đổi vật lý và các biến đổi sinh hóa của quả trong thời gian bảo quản.

- Xây dựng quy trình bảo quản quả.

- Phân tích đánh giá chất lượng của quả trong quá trình bảo quản.

- Xây dựng mô hình bảo quản quả bng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại địa phương,

- Phân tích chất lượng sản phẩm và đánh giá hiệu qukinh tế của mô hình.

- Quy trình bảo quản quả xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic.

- Mô hình bảo qun quxoài, nhãn, mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic với quy mô 1 tấn cho mỗi loại quả/ mẻ bo quản.

- Các kết quả phân tích về biến đổi vật lý, sinh hóa, cảm quan của quả xoài, nhãn, mận trong quá trình bảo quản bng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic.

Tuyển chọn

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương. Doanh nghiệp bảo qun và chế biến hoa quả, hộ nông dân trồng cây ăn qu

Sở Nông nghiệp và PTNT

4

Nghiên cứu, biên soạn Văn kiện Đảng bộ tnh Sơn La giai đoạn 1939 -2015.

- Nghiên cứu, biên soạn một cách hệ thống các tập Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn từ 1939-2015.

- Xuất bản, phát hành phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy; tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh

- Sưu tầm, xử lý các tư liệu là những văn kiện lãnh đạo của Trung ương Đảng đối với tỉnh Sơn La, văn kiện của Đảng bộ tỉnh Sơn La ban hành từ năm 1939 đến năm 2015.

- Biên tập báo cáo tng hp hệ thống các văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La theo thời gian và các sự kiện quan trọng tiêu biu của văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La từ năm 1939 đến 2015.

- Biên soạn thành bản dự thảo các tập sách, các tập Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn từ 1939 - 2015.

- Hội thảo khoa học, thẩm định các sự kiện, lựa chọn sự kiện quan trọng đưa vào các tập Văn kiện.

- Xây dựng báo cáo tổng kết và tổ chức nghiệm thu, lập kế hoạch xuất bản.

- Tư liệu thô được sưu tầm, xử lý phục vụ công tác lưu giữ và phục vụ biên tập các tập sách Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La.

- Các tập báo cáo tư liệu khoa học tổng hợp hệ thống các văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La.

- Bản dự thảo các tập sách các tập Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn từ 1939 -2015.

Xét chọn

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Các cấp ủy đảng các cấp trong hệ thống chính trị, các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông và các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5

Nghiên cứu nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Sơn La.

- Nghiên cứu thực trạng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp ở tỉnh Sơn La thời hiện nay.

- Đ xut các giải pháp chính sách nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của các doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Nghiên cu các luận cứ khoa học và thực trạng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp tỉnh Sơn La thời hiện nay. Trên cơ sở đó làm rõ nhu cầu thông tin thứ cấp tại các sở, ngành về thực hiện các TTHC đối với doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Thiết kế hệ thống biểu mẫu, phiếu điều tra và triển khai điều tra thực tế đánh giá chất lượng thực thi các TTHC đối với doanh nghiệp của tỉnh Sơn La tại các sở, ngành và các cơ quan đầu mối của Tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở KH&CN, Sở LĐTB&XH, Sở Tư pháp, VP UBND tỉnh, Thanh tra tnh, Cục Thuế tỉnh, v.v.

- Tổng hợp thông tin số liệu thu thập được; Phân tích xử lý tổng hợp tài liệu cho nghiên cu đánh giá chất lượng thực thi các TTHC đối với doanh nghiệp phục vụ cải tiến năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư cấp tỉnh ở trong và ngoài nước.

- Tchức hội thảo, thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá chất lượng thực thi các TTHC đối với doanh nghiệp của tỉnh Sơn La.

- Viết báo cáo tổng hợp và các bản đề xuất mô hình đánh giá, và giải pháp nâng cao chất lượng thực thi chính sách.

- Các báo cáo tổng hợp về số liệu, báo cáo chuyên đề nghiên cứu về:

+ Luận cứ khoa học và thực tiễn về thực thi các thủ tục hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của một số nước trên thế giới và một số địa phương ở nước ta.

+ Báo cáo thực trạng năng lực cạnh tranh của tnh Sơn La.

+ Báo cáo thực trạng xây dựng và ban hành các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Báo cáo đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp ở tỉnh Sơn La;

- Báo cáo đề xuất các giải pháp chính sách nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Sơn La.

- Báo cáo tổng hợp đề tài.

- Bản mềm về cơ sở dữ liệu và thông tin khái quát về thực trạng xây dựng, ban hành, thực thi các TTHC và đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng thực thi các TTHC tại tnh Sơn La,

- Đào tạo 01 thạc sĩ, 03 cử nhân.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

Tuyển chọn

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Trung tâm HC công, các doanh nghiệp...

Sở Nội vụ

6

Thực trạng một số bệnh không lây nhiễm và giải pháp nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong khám, chữa một số bệnh không lây nhiễm tỉnh Sơn La

- Xác định tlệ mắc một số bệnh không lây nhiễm: tăng huyết áp, đái tháo đường (THA, ĐTĐ) của người dân các dân tộc tỉnh Sơn La

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực khám, chữa một số bệnh không lây nhiễm cho y tế cơ sở tỉnh Sơn La.

- Điều tra cộng đồng xác định dịch tễ học bệnh THA, ĐTĐ...và các yếu t nguy cơ (lạm dụng rượu bia, hút thuốc, béo phì...)

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng năng lực đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh THA, ĐTĐ ở y tế cơ sở.

- Xây dựng giải pháp can thiệp xác định hiệu qugiải pháp nâng cao năng lực quản lý, khám, chữa bệnh THA, ĐTĐ cho y tế cơ sở.

- Biên tập tài liệu và triển khai tập huấn cho các cơ sở y tế về nội dung "Nâng cao năng lực khám, chữa một số bệnh không lây nhiễm” và thực hiện hỗ trợ giám sát quản lý THA, ĐTĐ tại tuyến YTCS (Đào tạo cập nhật kiến thức về lý thuyết và hướng dẫn thực hành trực tiếp).

- Đề xuất kiến nghị bổ sung danh mục thuốc BHYT điều trị THA, ĐTĐ tại tuyến y tế cơ sở.

- Xây dựng báo cáo tổng kết đề tài, nghiệm thu, chuyển giao kết quả nghiên cứu.

- Báo cáo điều tra, tổng hợp số liệu về tỷ lệ mắc một số bệnh không lây nhiễm (THA, ĐTĐ) tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo tổng quát kết quả điều tra về nhu cầu khám, chữa bệnh THA, ĐTĐ của người dân tỉnh Sơn La.

- Báo cáo phân tích thực trạng về khả năng cung ứng dịch vụ của y tế cơ sở (nhân lực, trình độ, trang thiết bị, thuốc men chế độ chính sách) của y tế cơ sở tỉnh Sơn La trong quản lý, khám, chữa bệnh THA, ĐTĐ của người dân trên địa bàn.

- Tập tài liệu tập huấn và các giải pháp cho y tế cơ sở và ngành y tế Sơn La.

- Báo cáo tổng hợp đề tài.

Tuyển chọn

Sở y tế Sơn La tiếp nhận để chỉ đạo tuyến y tế cơ sở triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu

SY tế

 

B- Dự án (01)

 

 

 

 

 

 

7

Xây dựng mô hình thâm canh một số giống bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Sơn La

- ng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng thành công các mô hình sản xuất một số giống bưởi chất lượng cao (bưởi Da Xanh, bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm quả bưởi chất lượng cao tại Sơn La.

- Điều tra, khảo sát bổ sung điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ xây dựng mô hình trồng bưởi chất lượng cao tại Sơn La.

- Tiếp nhận và chuyển giao các quy trình kỹ thuật trồng bưởi chất lượng cao gồm: Quy trình nhân ging bưởi sạch bệnh; Quy trình kỹ thuật trồng và thâm canh bưởi; Quy trình kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây bưởi; Quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu hại tổng hợp trên cây bưởi (Các quy trình do viện Nghiên cu rau quả chuyển giao).

- Thiết kế và tổ chức xây dựng mô hình hồng mới một số giống bưởi chất lượng cao tại Sơn La, với quy mô tổng thể các mô hình là 3 ha.

- Thiết kế và tổ chức xây dựng mô hình ghép cải tạo giống bưởi cũ bng một số giống bưởi mới chất lượng cao tại Sơn La, với quy mô tổng thể các mô hình là 3 ha,

- Hoàn thiện một số quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc bưởi, quy trình kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây bưởi, quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu hại thích hợp với điều kiện Sơn La.

- Xây dựng mô hình nhân ging bưởi bằng phương pháp ghép mt và ghép đoạn cành tại Sơn La với quy mô 5000 cây/ năm.

- Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội tho

- Đào tạo 20 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn cho 200 nông dân, sinh viên và cán bộ khuyến nông về quy trình kỹ thuật trồng bưởi chất lượng cao.

- Tổ chức các hội ngh, hội thảo chuyên đề về nghề trồng bưởi chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, thực trạng và giải pháp.

- Thông tin, tuyên truyền: Xây dựng băng đĩa hình hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền trên báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh....

- Xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm bưởi cht lượng cao tại Sơn La và các vùng lân cận: giới thiệu sản phẩm, liên kết với các doanh nghiệp, siêu thị để thu mua và tiêu thụ toàn bộ bưởi chất lượng cao tại Sơn La.

- Mô hình 3 ha cây bưởi Da xanh, bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng trồng tại Sơn La sinh trưởng phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch sản phẩm quả.

- Mô hình 3 ha vườn bưởi giống cũ được ghép ci tạo bằng các giống bưởi Da xanh, bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng tại Sơn La sinh trưởng phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch sản phẩm quả

- Các quy trình trồng, chăm sóc các giống bưởi chất lượng cao thích hợp đối với tnh Sơn La

- Mô hình sản xuất giống bưởi chất lượng cao bng phương pháp ghép với quy mô 5000 cây/năm.

- 20 kỹ thuật viên cơ sở; 200 lượt/nông dân, sinh viên được tập huấn

- Báo cáo tổng kết toàn diện kết quả thực hiện dự án kèm theo các tài liệu có liên quan (Hồ sơ kỹ thuật, phim ảnh ghi lại quá trình thực hiện dự án...).

- Đĩa phim tư liệu ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án (2 đĩa VCD)

- Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng và thâm canh, phòng trừ dịch hại, thu hoạch và bảo quản các giống bưởi tại Sơn La

Tuyển chọn

Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La, UBND huyện Mai Sơn, hộ nông dân trồng bưởi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3059/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3059/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3059/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3059/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3059/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3059/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực27/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3059/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3059/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng Sơn La

            • 27/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực