Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt dự án nghiên cứu "Kiểm soát nguy cơ bệnh lở mồm long móng" do Úc tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Kiểm soát bệnh lở mồm long móng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN NGHIÊN CỨU "KIỂM SOÁT NGUY CƠ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG" DO PHÒNG THÍ NGHIỆM THÚ Y QUỐC GIA ÚC TÀI TRỢ.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 8 năm 2009 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu "Kiểm soát nguy cơ bệnh lở mồm long móng" giữa Công ty thuốc Thú y Trung ương (NAVETCO) và Tổ chức Thú y Úc ngày 13 tháng 9 năm 2011.

Xét đề nghị của Công ty thuốc Thú y Trung ương tại công văn số 292 a/CV CTTTYTW ngày 29 tháng 8 năm 2011 về việc trình Bộ ra quyết định cho phép NAVETCO được tiếp nhận vốn viện trợ để thực hiện Hợp đồng nghiên cứu "Kiểm soát nguy cơ bệnh lở mồm long móng" do Tổ chức Thú y Úc tài trợ.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Kiểm soát nguy cơ bệnh lở mồm long móng" do Tổ chức Thú Y Úc tài trợ với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: "Kiểm soát nguy cơ bệnh lở mồm long móng"

2. Nhà tài trợ: Phòng thí nghiệm Thú y Quốc gia Úc tài trợ.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT

4. Chủ dự án: Công ty thuốc Thú Y Trung ương - NAVETCO

5. Địa điểm thực hiện dự án: Công ty thuốc thú y Trung ương

- Cơ quan Thú y vùng 6 (RAHO6), thuộc Cục Thú y tại Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời gian thực hiện dự án: Chia làm 2 giai đoạn (Giai đoạn 1: 2 năm; Giai đoạn 2: 3 năm - phụ thuộc kết quả của giai đoạn 1).

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

a) Mục tiêu: Kiểm tra độc lực của virút Lở mồm long móng phân lập tại Việt Nam và đánh giá chất lượng của vắcxin Lở mồm long móng hiện sử dụng, làm cơ sở nghiên cứu sản xuất vắcxin Lở mồm long móng với các chủng virút Lở mồm long móng phân lập tại nước ta.

b) Các kết quả dự kiến của dự án: Đánh giá được độc lực của chủng virút Lở mồm long móng trên bàn động vật (heo).

- Kiểm tra được hiệu quả phòng bệnh của vắcxin Lở mồm long móng do Merial sản xuất bằng phương pháp công cường độc với chủng virút Lở mồm long móng cường độc phân lập tại Việt Nam.

8. Tổng vốn của dự án: 162.810 USD gồm:

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 162.810 USD được phân bổ như sau:

- 02 năm đầu: 86.178 USD

- 03 năm tiếp theo: 76.632 USD

b) Vốn đối ứng: Không

- Đóng góp hiện vật: Phòng thí nghiệm và cơ sở kiểm nghiệm vắcxin.

Điều 2. Giao cho công ty thuốc Thú y Trung ương (NAVETCO) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của văn kiện dự án, Hợp đồng đã được ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời quản lý thông tin theo đúng pháp luật. NAVETCO có trách nhiệm quản lý tài chính, lập báo cáo quyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường; Cục trưởng các Cục: Thú Y, Chăn nuôi và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH & ĐT, TC;
- PACCOM (105A Quan Thánh);
- Lưu VT-HTQT (TH-NTNM 15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3060/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3060/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2011
Ngày hiệu lực 14/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3060/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Kiểm soát bệnh lở mồm long móng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Kiểm soát bệnh lở mồm long móng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3060/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 14/12/2011
Ngày hiệu lực 14/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Kiểm soát bệnh lở mồm long móng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Kiểm soát bệnh lở mồm long móng

  • 14/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực