Quyết định 3060/QĐ-UBND

Quyết định 3060/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3060/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên tại Tờ trình số 872/TTr-STNMT-TNN ngày 05/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 11 thủ tục thay thế về lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, DL, LT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Chiến Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Tài nguyên nước

1

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

2

Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

Số hồ sơ TTHC

(theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 06/01/2010)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực tài nguyên nước

1

Mục 1, phần V

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

- Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định về việc hành nghề khoan nước dưới đất.

2

Mục 8, phần V

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

3

Mục 5, phần V

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

4

Mục 4, phần V

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

- Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án. báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

5

Mục 9, phần V

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

6

Mục 7, phần V

Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

7

Mục 10, phần V

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

8

Mục 2, phần V

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000 m3/ ngày đêm (Đối với mục đích khác); khai thác, sử dụng nước biển dưới 100.000 m3/ngày đêm

9

Mục 11, phần V

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác), khai thác nước biển dưới 100.000 m3/ngày đêm

10

Mục 6, phần V

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000 m3/ngày đêm (đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản và dưới 3.000 m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác)

11

Mục 3, phần V

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000m3/ngày đêm (đối với nuôi trồng thủy sản); dưới 3.000m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác)

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA

01. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

a. Trình t thc hin:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành ph Nha Trang)

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trưng Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, STài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hp lcủa hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đầy đủ, không hợp lệ, STài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định h sơ.

- Chuyn hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) hoặc có thể nộp và nhận kết quả qua đường bưu điện.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.

- Bn sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; trường hợp chcó bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định tại khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hợp đồng lao động đối với trường hp tổ chức, cá nhân đnghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính vkỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đi chiếu.

- Bản khai kinh nghim chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đt của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d/ Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trưng là 09 ngày; UBND tỉnh là 03 ngày).

e/ Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyn hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thc hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường

h/ Kết qucủa việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép (Mu số 03, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh

i/ Lệ phí, phí: Phí thẩm định hồ sơ 700.000 đồng/hồ sơ.

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưi đất (Mu số 01, Thông tư s40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (Mẫu số 02, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

l/ Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có địa chỉ thường trú trên địa bàn tnh Khánh Hòa.

- Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đi với tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưới đất.

- Người đứng đu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chc, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kthuật) phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước dưới đất và đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trlên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưi đất.

Trưng hợp không có một trong các văn bng quy định nêu trên thì phải có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề, đã trực tiếp thi công ít nhất mười (10) công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng nhận đã qua khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt động hành nghề khoan nước dưới đt do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô va:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa cht thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa cht công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thng giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nht năm (05) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.

- Người chịu trách nhiệm chính vkỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời đim nộp hsơ, thời hạn hiệu lực của hợp đng lao động phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng.

m/ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi tờng Ban hành quy định về việc hành nghề khoan nước dưới đất;

- Quyết đnh số 51/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tnh Khánh Hòa v/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

MẪU ĐƠN: Theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cp phép:

1.1. Tên tổ chức, cá nhân:.............................................................................................

1.2. Địa chỉ:....................................................................................................................

1.3. Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: ……………………….. (đối với cá nhân đề nghị cấp phép)

1.4. Điện thoại:……………………….Fax:…………………………….E-mail:...................

1.5. Quyết định thành lập hoặc giy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình) số... ngày ... tháng ... năm ... do (tên cơ quan) cấp.

1.6. Bản kê khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất của tchức/cá nhân đề nghị cấp phép:

a) Nguồn nhân lực:

- Thủ trưởng đơn vị hành nghề (đi với tổ chức) hoặc cá nhân: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được đào tạo, s năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).

- Người chịu trách nhim chính về kỹ thuật: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).

- Tổng số người:……………………………người, trong đó:

+ Số người có trình độ đại học trở lên:……………………người.

+ Số công nhân, trung cấp hoặc tương đương:…………………………..người.

b) Máy móc, thiết bị chủ yếu:

- Máy khoan:

Tên máy, thiết bị khoan

Ký,hiệu

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Công suất

Đường kính khoan lớn nht (mm)

Chiều sau khoan lớn nhất (m)

Số lượng (bộ)

Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị khoan

 

 

 

 

 

 

 

- Thiết bị khác:

Tên máy, thiết bị

Ký, mã hiệu

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Thông skỹ thut chyếu

Số lưng (bộ)

Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị của tchức, cá nhân (máy bơm các loại, máy nén khí, thiết bị đo địa vật lý dụng cụ đo mực nước, lưu lượng, máy định vị GPS...)

 

 

 

 

 

2. Nội dung đề nghị cấp phép:

2.1. Quy mô hành nghề:.................................................................................................

2.2. Thời gian hành nghề:..............................................................................................

3. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:

.......................................................................................................................................

(Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép) có đủ máy móc thiết bị và năng lực chuyên môn đ hành nghkhoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đt theo quy mô đề nghị cấp phép nêu trên. (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết các nội dung, thông tin ghi trong Đơn, các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đnghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho (tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.

 

 

……….., ngày ... tháng ... năm
Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

MẪU BẢN KÊ KHAI: Theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOAN THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ KỸ THUẬT

1. Họ và n:.................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................

3. Nơi sinh:...................................................................................................................

4. Số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp:...................................................................

5. Địa chỉ thưng trú:...................................................................................................

6. Trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo:..................................................

7. Các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:..................................................................

8. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan nước dưới đất:

9. Đã trực tiếp tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng hoặc thi công, chđạo thi công các công trình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất như sau:

- Công trình có lưu lượng dưới 200 m3/ngày:……………..(số công trình);

- Công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đến dưi 3000 m3/ngày:... (số công trình);

- Công trình có lưu lượng từ 3000 m3/ngày trở lên:…………………(số công trình).

10. Thống kê các công trình đã trực tiếp tham gia thực hiện:

STT

Thông tin về các công trình đã thực hiện

Thời gian (2)

Chủ công trình (3)

Tên công trình

Vị trí (xã, huyện, tnh)

Lưu lượng, m3/ngày đêm

Vai trò trong việc thực hiện (1)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kèm theo giấy tờ chứng minh đã tham gia thiết kế, lập đề án, báo cáo, chỉ đạo thi công hoặc trực tiếp thi công đi với các công trình khoan nước dưới đất kê khai trong bng nêu trên).

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bn tự khai này./.

 

Xác nhận của tổ chức, cá nhân (đề nghị cấp phép)

……….., ngày ... tháng ... năm
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo mẫu số 03 kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm

 

GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định s 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định về việc hành nghề khoan nước dưới đất;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của (tên tổ chức/cá nhân đ nghị cấp phép) ngày……tháng.......năm ….... và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép, địa chỉ....) hành nghề khoan nước dưới đất với các nội dung sau:

1. Quy mô hành nghề:..................................................................................................

2. Thời hạn hành nghề:................................................................................................

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên t chức/cá nhân được cấp giấy phép):

Điều 3. (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền hợp pháp và có trách nhiệm thực hiện đầy đ các nghĩa vụ theo quy định tại Điu 4 của Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưi đất.

Điều 4. Giấy phép này có hiu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Qu
n lý tài nguyên nưc;
- ………………;
- Lưu: VT; hồ sơ cấp phép; cơ quan trình...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng du)

 

2. Gia hạn, điu chỉnh ni dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô va và nhỏ.

a. Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang)

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 gi00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 gi.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến th6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều t13 giờ 30 đến 17 gi.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, k tngày nhận hồ sơ, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhiệm xem xét, kim tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hđề nghị cấp phép chưa đầy đủ, không hp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hsơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành ph Nha Trang).

b/ Cách thức thực hiện:

Tchức, cá nhân nộp hsơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) hoặc có thnộp và nhận kết quả qua đường bưu điện.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

- Bản sao giấy phép đã được cấp;

- Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tchức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp;

- Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có s thay đi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liu quy định tại các điểm nêu trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:

+ Bản sao có chng thực hoặc bn sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bng, chng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 ca Bộ Tài nguyên và Môi trường và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đnghị cấp phép hợp đng lao động với người chịu trách nhim chính về kthuật; trường hợp ch có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu;

+ Bn khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật.

- Đối với trường hợp đề nghị điu chỉnh nội dung giấy phép, ngoài đơn, bản sao giấy phép, bảng tổng hợp các công trình khoan, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đi địa chthường trú (đối với trưng hợp thay đổi địa chỉ trụ schính của tổ chức hoặc địa chthường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề) hoặc các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 6 của Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d/ Thời hn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hsơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 07 ngày; UBND tnh là 03 ngày).

e/ Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyn quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nưc - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường

h/ Kết quả của vic thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép (Mẫu s06, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh

i/ L phí, phí: Phí thẩm định hồ sơ 350.000 đồng/hồ

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 04, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);

- Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mu s05, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);

- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính vkỹ thuật (Mu s 02, Thông tư s40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

l/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tchức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có địa chỉ thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đi với t chc, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thm quyền cấp (sau đây gọi chung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưi đất.

- Người đứng đầu tchức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính vkỹ thuật) phải am hiểu các quy định của pháp luật về bo vệ nước dưi đất và đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nht bn (04) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất.

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì phải có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề, đã trực tiếp thi công ít nhất mười (10) công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng nhận đã qua khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chc.

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nht năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vc hành nghề; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hthống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chc, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng.

m/ Căn cứ pháp của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định về việc hành nghề khoan nưc dưới đất;

- Quyết định s 51/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tnh Khánh Hòa.

 

MẪU ĐƠN: Theo mẫu số 04 kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin về chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép:.................................................................................................

1.2. Địa chỉ:....................................................................................................................

1.3. Điện thoại:……………………….Fax:…………………………….E-mail:..................

1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/ giấy chứng nhn đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình) số…...ngày ... tháng ... năm ... do (tên cơ quan) cấp.

1.5. Các thông tin về giấy phép đã được cấp: (Giấy phép số...., cp ngày ... tháng ... năm .... cơ quan cấp...; quy mô hành nghề..., thời gian hành ngh...).

1.6. Bản kê khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành ngh).

a) Nguồn nhân lực:

- Thủ trưởng đơn vị hành nghề (đối với tổ chức) hoặc cá nhân: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).

- Tổng sngười:……………………ngưi, trong đó:

+ Số người có trình độ đại học trở lên:……………………người.

+ Số công nhân, trung cấp hoặc tương đương:…………………………..người.

b) Máy móc, thiết bị chủ yếu:

- Máy khoan:

Tên máy, thiết bị khoan

Ký,hiệu

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Công suất

Đường kính khoan lớn nht (mm)

Chiều sau khoan lớn nhất (m)

Số lượng (bộ)

Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị khoan

 

 

 

 

 

 

 

- Thiết bị khác:

Tên máy, thiết bị

Ký, mã hiệu

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Thông skỹ thut chyếu

Số lưng (bộ)

Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị của tchức, cá nhân (máy bơm các loại, máy nén khí, thiết bị đo địa vật lý dụng cụ đo mực nước, lưu lượng, máy định vị GPS...)

 

 

 

 

 

2. Tình hình thc hiện các quy định của giấy phép:

.........................................................................................................................................

3. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép:

.........................................................................................................................................

4. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đ nghị điều chỉnh giấy phép:

- Thời hạn đề nghị gia hạn: (ghi rõ s tháng/hoặc năm nhưng tối đa không quá 03 năm).

- Nội dung đnghị điều chnh: (ghi rõ nội dung đ nghị điều chỉnh).

5. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:.....................................................

(Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết các nội dung, thông tin ghi trong Đơn, các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) có đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật để hành nghề khoan, thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất theo quy mô đề nghị cấp phép nêu trên.

Đnghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo những nội dung nêu trên./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm
Tổ chức/cá nhân đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

MẪU BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN:

Theo mẫu số 05 kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

TÊN CHỦ GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ... tháng ... năm

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

(từ tháng.../năm…..đến tháng…../năm…)

TT

Tên công trình

Tên chủ công trình

Lưu lượng công trình (m3/ngày đêm)

Slượng giếng

Vtrí công trình

Xã/ phường, thtrấn

Quận/huyện, thị xã, thành phố

Tỉnh/ thành phố

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm
Chủ giấy phép
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

MẪU BẢN KÊ KHAI: Theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOAN THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ KỸ THUẬT

1. Họ và n:..................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................

3. Nơi sinh:....................................................................................................................

4. Số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp:....................................................................

5. Địa chỉ thưng trú:....................................................................................................

6. Trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo:...................................................

7. Các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:...................................................................

8. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan nước dưới đất:

9. Đã trực tiếp tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng hoặc thi công, chđạo thi công các công trình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất như sau:

- Công trình có lưu lượng dưới 200 m3/ngày:……………..(số công trình);

- Công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đến dưi 3000 m3/ngày:... (số công trình);

- Công trình có lưu lượng từ 3000 m3/ngày trở lên:…………………(số công trình).

10. Thống kê các công trình đã trực tiếp tham gia thực hiện:

STT

Thông tin về các công trình đã thực hiện

Thời gian

Chủ công trình

Tên công trình

Vị trí (xã, huyện, tnh)

Lưu lượng, m3/ngày đêm

Vai trò trong việc thực hiện (1)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kèm theo giấy tờ chứng minh đã tham gia thiết kế, lập đề án, báo cáo, chỉ đạo thi công hoặc trực tiếp thi công đi với các công trình khoan nước dưới đất kê khai trong bng nêu trên).

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bn tự khai này./.

 

Xác nhận của tổ chức, cá nhân (đề nghị cấp phép)

…….., ngày ... tháng ... năm
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo mẫu số 06 kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm

 

GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại lần ……....)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định s201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư s40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định về việc hành nghề khoan nước dưới đất;

Xét đơn đề nghị (gia hạn/điều chỉnh nội dung/cấp lại) giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của (tên tổ chc/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày…..tháng…... năm .... và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép, địa chỉ….) hành nghề khoan nước dưới đt với các nội dung sau:

1. Quy mô hành nghề:....................................................................................................

2. Thời hạn hành nghề:..................................................................................................

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép):

Điều 3. (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giy phép) được hưng các quyền hợp pháp và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép số .... ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa./.

 

 

Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Qu
n lý tài nguyên nưc;
- Lưu: VT; hồ sơ cấp phép; cơ quan trình...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng du)

 

03. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

a/ Trình t thc hin:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả một cửa - STài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 gi30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 gi 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đi với cơ quan hành chính:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hin:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) hoặc có thnộp và nhận kết quả qua đường bưu điện.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d/ Thời hn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 04 ngày; UBND tỉnh là 03 ngày).

e/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tưng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường

h/ Kết qucủa vic thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép (Mẫu số 06, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh

i/ L phí, phí: Phí thẩm định hồ sơ 350.000 đồng/hồ

k/ Tên mẫu đơn, t khai:

- Đơn đnghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mu số 07, Thông tư s 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

l/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy pp được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau đây:

- Bị mất;

- Bị rách nát, hư hỏng không thsử dụng được;

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.

m/ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định về việc hành nghề khoan nước dưới đất;

- Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

MẪU ĐƠN: Theo mẫu số 07 kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐNGHỊ CP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHKHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin về chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép:..................................................................................................

1.2. Địa chỉ:....................................................................................................................

1.3. Điện thoại: ……………………….Fax: …………………………….E-mail: ................

1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình) số... ngày ... tháng ... năm ... do (tên cơ quan) cấp.

1.5. Các thông tin về giy phép đã được cấp: (Giấy phép s...., cấp ngày ... tháng ... năm…, cơ quan cấp...; quy mô hành nghề…, thời gian hành nghề....).

2. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:...............................................................................

3. Cam kết của chủ giấy phép:

(Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết các nội dung, thông tin ghi trong Đơn và các giấy tờ tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo những nội dung nêu trên./.

 

 

……….., ngày ... tháng ... năm
Chủ giấy phép
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

04. Cấp giấy phép thăm dò nước dưi đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

a/ Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 gi00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 gi00 đến 11 gi 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhn hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hp h sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trưng thông o cho tchức, cá nhân đnghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - STài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thc hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm.

- Bản sao năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đ án thăm dò.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d/ Thời hn giải quyết: 30 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 25 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

Trường hợp phải bsung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, thiết kế (sau khi đã nộp hsơ hợp l), thời gian giải quyết sau khi đề án, thiết kế được bổ sung hoàn chnh là 22 ngày làm việc (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 17 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trc tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thy văn, Sở Tài nguyên và Môi trưng

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

h/ Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép (Theo Mu s12, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Hoặc văn bản trả li của UBND tỉnh

i/ L phí: 100.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất. (Theo Mẫu số 01, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

l/ Yêu cầu, điều kin thực hin thủ tc hành chính: Không

m/ Căn c pháp của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tnh Khánh Hòa.

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

 

Mẫu đơn: Theo mẫu số 01, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGH CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Tổ chc/cá nhân đ nghị cấp phép:

1.1. Tên tổ chc/cá nhân (đối vi t chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh; đi với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân):..............................................................

1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan ký quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp i với cá nhân):.................................................

1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú):............................................................................................

1.4. Điện thoại: ……………………….Fax: …………………………….E-mail: ..................

2. Nội dung đề nghị cấp phép:

2.1. V trí công trình thăm dò:...........................................................................................

2.2. Mục đích thăm dò:.....................................................................................................

2.3. Quy mô thăm dò:.......................................................................................................

2.4. Tầng chứa nước thăm dò:.........................................................................................

2.5. Thời gian thi công:.....................................................................................................

3. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:

- Đề án thăm nước dưới đất i với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên).

- Thiết kế giếng thăm dò ối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm).

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

4. Cam kết của t chc/cá nhân đề nghị cấp phép:

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện đầy đcác nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, phê duyệt Đán và cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất cho (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm
Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo mẫu số 12 kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi nh một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưi đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất của (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày……tháng….năm…. và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc STài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên Tổ chc/cá nhân đề nghị cấp phép), địa chtại (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối vi cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú) thăm dò nước dưới đất theo đề án (tên đề án), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích thăm dò:.....................................................................................................

2. Quy mô thăm dò:.......................................................................................................

3. Vị trí công trình thăm dò (ghi rõ địa chỉ cụ thể hoặc thôn/ấp..., xã/phường..., huyện/quận..., tỉnh/thành ph...., nơi b trí công trình thăm dò; trường hợp công trình thăm dò b trí trong nhiều đơn vị hành chính thì ghi cụ thể các đơn vị hành chính nơi đặt các công trình thăm dò và tọa độ các điểm góc giới hạn phạm vi b trí công trình thăm dò theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục, múi chiếu): …………………… (có sơ đồ b trí công trình thăm dò kèm theo)

4. Tầng chứa nước thăm dò:..........................................................................................

5. Khối lượng các hạng mục thăm dò chủ yếu gồm:

(có bảng tổng hợp khối lượng thăm dò kèm theo)

6. Thời hạn của giấy phép là 02 năm.

Điều 2. Các yêu cầu cụ thể đi với (Tên t chức/cá nhân được cp giấy phép):

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này;

2. Thực hiện việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định i với trường hợp công trình có quy mô từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên và không có yếu tố bí mật quốc gia);

3. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP;

4. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến thiết kế, thi công công trình thăm dò;

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường;

6. Các yêu cầu khác đbảo vệ tài nguyên nước, phòng chống sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nưc liên quan đến việc thăm dò (nếu có yêu cầu cụ thể khác ngoài các quy định tại các khoản từ Khoản 1 đến Khoản 6 của Điều này);

.........................................................................................................................................

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục thăm dò nước dưới đất như quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Qu
n lý tài nguyên nưc;
- …………………;
- Lưu: VT; hồ sơ cấp phép; cơ quan trình...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng du)

 

05. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò ớc dưi đất đối với công trình có lưu lưng dưới 3.000m3/ngày đêm.

a/ Trình tthực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang)

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể tngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kim tra hồ sơ. Trường hợp hsơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trlời tại UBND tỉnh và trả kết qu cho tchức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thc thực hin:

Tchức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chnh nội dung giấy phép;

- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép;

- Bn sao giấy phép đã được cấp;

- Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập báo cáo.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d/ Thời hn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 20 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

Trường hợp phải b sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo (sau khi đã nộp hồ sơ hp l), thời gian giải quyết sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 22 ngày làm việc (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 17 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chc, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thc hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trưng

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

h/ Kết quả của việc thực hiện thtục hành chính:

- Giấy phép (Theo Mu số 13, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh

i/ L phí: 50.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép (Theo Mẫu số 02 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

l/ Yêu cầu, điều kiện thực hin thủ tục hành chính:

-Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sdụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

m/ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên, và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác ớc dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lphí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đán, báo cáo trong hồ sơ đnghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

 

Mu đơn: Theo Mu số 02, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin về chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép: ..................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ....................................................................................................................

1.3. Điện thoại: ……………………….Fax: …………………………….E-mail: .................

1.4. Giấy phép thăm dò nước dưới đất s:…… ngày……. tháng……. năm........ do (tên cơ quan cấp giấy phép) cấp.

2. Lý do đ nghị gia hạn/ điều chỉnh giấy phép:.........................................................

3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giy phép:

- Thời hạn đề nghị gia hạn: ………tháng/năm (trường hợp đề nghị gia hạn).

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: …….. (trường hp đề nghị điều chỉnh giấy phép).

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

5. Cam kết của chủ giấy phép:

- (Ch giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trưc pháp luật.

- (Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định s 201/2013/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất cho (tên chủ giấy phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm
Chủ giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

Mu Giấy phép: Theo Mẫu số 13, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(gia hạn/điều chỉnh/cấp lại.............)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định s 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn c Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cp li giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ ……………………………………………;

Xét Đơn đề ngh(gia hạn/điều chỉnh/cấp lại) giấy phép thăm dò nước dưới đất của (Tên t chc/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày……tháng......năm……và h sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép), địa chỉ tại i với tổ chức ghi địa chỉ trụ s chính theo Giy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú) thăm dò nước dưới đt theo đ án (tên đề án), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích thăm dò:......................................................................................................

2. Quy mô thăm dò:........................................................................................................

3. Vị trí công trình thăm dò (ghi rõ địa chỉ cụ thể hoặc thôn/p..., xã/phường..., huyện/quận….., tỉnh/thành ph...., nơi b trí công trình thăm dò; trường hợp công trình thăm dò bố trí trong nhiều đơn vị hành chính thì ghi cụ thể các đơn vị hành chính nơi đặt các công trình thăm dò và tọa độ các đim góc giới hạn phạm vi b trí công trình thăm dò theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục, múi chiếu).

(có sơ đ bố trí công trình thăm dò kèm theo)

4. Tầng chứa nước thăm dò:.........................................................................................

5. Khối lượng các hạng mục thăm dò chủ yếu gm:

(có bảng tng hợp khối lượng thăm dò kèm theo).

6. Thi hạn của giấy phép là 01 năm i với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép)/giấy phép có hiệu lực đến ……….. (đối với trường hợp đ nghị điều chỉnh giấy phép hoặc cấp lại giấy phép).

Điều 2. Các yêu cu cụ thể đối với (tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép):

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giy phép này;

2. Thực hiện việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định (đối với trường hợp công trình có quy mô t12.000 m3/ngày đêm trở lên và không có yếu tố bí mật quc gia);

3. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP;

4. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến thiết kế, thi công công trình thăm dò;

5. Chu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Khánh Hòa;

6. Các yêu cầu khác để bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước liên quan đến việc thăm dò (nếu có yêu cầu cụ thể khác ngoài các quy định tại các khoản từ Khoản 1 đến Khoản 6 của Điu này);

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép thăm dò nưc dưới đất số…….., ngày... tháng.... năm…… do UBND tnh Khánh Hòa cấp. (Thủ trưởng tổ chc/cá nhân được cấp giấy phép, thủ trưởng các đơn vị liên quan) căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Qu
n lý tài nguyên nưc;
- Cục thuế tỉnh/ thành phố;
- ………………………;
- Lưu: VT; hồ sơ cấp phép; cơ quan trình cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng du)

 

06. Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đi với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.

a/ Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang)

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 gi 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, STài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Sau khi tiếp nhận hsơ hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Chuyển hsơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Si nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đt;

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác đi với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động;

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Bản sao hồ sơ năng lc của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo.

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất, hồ sơ đề nghcấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), riêng sơ đồ 06 (bộ).

d/ Thời hn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 25 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo (sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ), thời gian giải quyết sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 22 ngày làm việc (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 17 ngày; UBND tnh là 05 ngày).

e/ Đi tưng thực hin thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thc hin thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phi hợp (nếu có):

h/ Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép: Theo Mu số 14, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Hoặc văn bn tr li của UBND tỉnh

i/ L phí: 100.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép: Theo Mẫu số 03, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

l/ Yêu cầu, điều kin thc hiện thủ tục hành chính: Không

m/ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điu tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hsơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

 

MẪU ĐƠN: Theo Mu số 03, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚT ĐT

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. T chức/cá nhân đề nghị cấp phép:

1.1. Tên tchức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh; đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân):..............................................................

1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan ký quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với cá nhân):.................................................

1.3. Địa chi với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đi vi cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú):.....................................................................................

1.4. Điện thoại: ……………………….Fax: …………………………….E-mail: ..................

2. Nội dung đề nghị cấp phép:

2.1. Vị trí công trình khai thác:.........................................................................................

2.2. Mục đích khai thác, sử dụng nước:..........................................................................

2.3. Tầng chứa nưc khai thác:......................................................................................

2.4. Số giếng khai thác (h đào/hành lang/mạch lộ/hang đng):....................................

2.5. Tổng lượng nước khai thác:............................................................. (m3/ngày đêm)

2.6. Thời gian đề nghị cấp phép: (ti đa là 10 năm).......................................................

Số hiệu, vị trí và thông số của công trình khai thác cụ thể như sau:

Shiệu

Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục..., múi chiếu...)

Chiu sâu đon thu nước (m)

Lưu lượng (m3/ngày đêm)

Chế độ khai thác (gi/ngày đêm)

Chiều sâu mực nước tĩnh (m)

Chiều sâu mực nước động lớn nht (m)

Tầng cha nước khai thác

X

Y

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:

- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất.

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm i với trường hp chưa có công trình khai thác nước dưới đất).

- Báo cáo hiện trạng khai thác (đối với trưng hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động).

- Phiếu kết quả phân tích chất lượng nguồn nưc dưới đất không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp h sơ.

- Các giấy t, tài liệu khác có liên quan.

4. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Tên t chức/cá nhân đề nghị cp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm
Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

Mẫu giấy phép: Theo Mẫu số 14, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phquy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hsơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất của (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày... tháng… năm... và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc STài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức/cá nhân), địa chỉ tại i với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú) được khai thác nước dưới đất với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích khai thác, sử dụng nước:.............................................................................

2. Vtrí công trình khai thác nước dưới đất (ghi rõ địa chỉ cụ thể hoặc thôn/ấp…..xã/phường....huyện/thị xã, thành phố....tỉnh Khánh Hòa, nơi b trí công trình khai thác nước dưới đt; trường hợp công trình khai thác b trí trong nhiều đơn vị hành chính thì ghi cụ thể số lượng giếng khai thác trên từng đơn vị hành chính).

3. Tầng chứa nước khai thác (ghi rõ tầng chứa nước khai thác; trường hợp khai thác nước dưới đất trong nhiều tng cha nước thì ghi rõ lưu lượng khai thác trong từng tầng chứa nước).

4. Tổng số giếng khai thác (ghi rõ số lượng giếng khai thác hoặc s hố đào/hành lang/mạch lộ/hang động; trường hợp khai thác nước dưới đất trong nhiều tầng chứa nước thì ghi rõ số lượng giếng trong từng tng chứa nước).

5. Tổng lưng nước khai thác:………….. (m3/ngày đêm); trường hợp khai thác nước dưới đất đcấp nước cho nhiu mục đích thì ghi rõ lưu lượng để cp cho từng mục đích.

6. Thi hạn của giấy phép là ……… năm.

Vị trí tọa độ, lưu lượng và các thông số của công trình cụ th như sau:

Số hiệu

Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu...)

Lưu lượng (m3/ngày đêm)

Chế độ khai thác (giờ/ngày đêm)

Chiều sâu đoạn thu nước (m)

Chiều sâu mc nước tĩnh (m)

Chiều sâu mực nước động ln nht cho phép (m)

Tầng chứa nước khai thác

X

Y

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(có sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước kèm theo)

Điều 2. Các yêu cầu cụ thể đối với (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép):

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu thay đi nội dung quy định tại Điu 1 phi được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản;

2. Thực hiện việc quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định;

3. Thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác theo quy định;

4. Tuân thcác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực cấp nước theo quy định;

5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước;

6. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác; các kết quả quan trắc theo quy đnh tại Khoản 2 Điều này;

7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;

8. Các yêu cầu khác để bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phòng chống sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước liên quan đến việc khai thác nước dưới đất (nếu có yêu cầu cụ thể khác ngoài các quy định tại các khoản từ Khoản 1 đến Khoản 7 của Điều này);

Điều 3. (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục khai thác nước dưới đất như quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước;

- Cục thuế tỉnh;
- ………………………;
- Lưu: VT; hồ sơ cấp phép; cơ quan trình
cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

07. Gia hạn, điều chỉnh ni dung giấy phép khai thác nước dưới đất đối vi công trình có lưu lượng dưi 3.000m3/ngày đêm.

a/ Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tchức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hsơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành ph Nha Trang)

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trưng Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phNha Trang) trong các ngày làm việc từ th2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng t 7 gi00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 gi30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hin:

Tổ chức, cá nhân nộp h sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

c/ Thành phần, slượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép;

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phi nêu rõ phương án khai thác nước;

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Bản sao giấy phép đã được cấp;

- Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập báo cáo.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d/ Thời hn giải quyết: 25 ngày làm việc ktừ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 20 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo (sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ), thời gian giải quyết sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 22 ngày làm việc (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 17 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đối tượng thc hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trưng

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

h/ Kết qucủa vic thc hiện thtục hành chính:

- Giấy phép: Theo Mẫu số 15, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh

i/ L phí: 50.000 đồng/giy phép

k/ Tên mu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điu chỉnh giấy phép: Theo Mẫu số 04, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

l/ Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào ngun nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

m/ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nưc dưới đất trên địa bàn tnh Khánh Hòa;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ny 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đnh điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nưc.

 

Mẫu đơn: Theo mẫu số 04, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin về chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép: .................................................................................................

1.2. Địa chỉ:.....................................................................................................................

1.3. Điện thoại: ………………………. Fax: …………………………….E-mail: ...............

1.4. Giấy phép khai thác nước dưới đất s:……… ngày……. tháng……. năm........ do (tên cơ quan cấp giấy phép) cấp; thời hạn của giấy phép.

2. Lý do đề nghị gia hạn/ điều chnh giấy phép:.........................................................

3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép:

- Thời hạn đề nghị gia hạn: ………tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn).

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: ……… (trường hợp đề nghị điu chỉnh giy phép).

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép.

- Phiếu kết quả phân tích cht lượng nguồn nước dưới đất không quá sáu (06) tháng tính đến thi điểm nộp hồ sơ.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

5. Cam kết của chủ giấy phép:

- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đy đcác quy định của Giấy phép và thực hiện đy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho (tên chủ giy phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm …
Chủ giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

Mẫu giy phép: Theo Mẫu số 15, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

………., ngày ... tháng ... năm …

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Gia hn/điều chnh/cấp lại lần....)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điu chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị (gia hạn/điu chỉnh/cấp lại) giấy phép khai thác nước dưới đất của (Tên t chức/cá nhân đnghị cấp phép) ngày... tháng... năm.... và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chc/cá nhân), địa chỉ tại (đối với t chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đi với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú) được khai thác nước dưới đất với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích khai thác, sử dụng nước:.............................................................................

2. Vị trí công trình khai thác nước dưới đất (ghi rõ địa chỉ cụ thể hoặc thôn/ấp…….xã/phường....huyện/thị xã, thành ph....tỉnh Khánh Hòa, nơi bố trí công trình khai thác nước dưới đất; trường hợp công trình khai thác b trí trong nhiu đơn vị hành chính thì ghi cụ th số lượng giếng khai thác trên từng đơn vị hành chính).

3. Tầng chứa nước khai thác (ghi rõ tầng chứa nước khai thác; trường hợp khai thác nước dưới đất trong nhiu tầng chứa ớc thì ghi rõ lưu lượng khai thác trong từng tng chứa nước).

4. Tổng sgiếng khai thác (ghi rõ s lượng giếng khai thác hoặc s h đào/hành lang/mạch lộ/hang động; trường hp khai thác nước dưới đất trong nhiều tầng chứa nước thì ghi rõ s lượng giếng trong từng tng chứa nước).

5. Tổng lượng nước khai thác: ………… (m3/ngày đêm); trường hợp khai thác nước dưới đất để cấp nước cho nhiều mục đích thì ghi rõ lưu lượng đcấp cho từng mục đích.

6. Thời hạn ca giấy phép là ……. năm (đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép)/ giấy phép có hiệu lực đến ………… (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép).

Vị trí tọa độ, lưu lượng và các thông số của công trình cụ thể như sau:

Số hiệu

Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu...)

Lưu lượng (m3/ngày đêm)

Chế độ khai thác (giờ/ngày)

Chiều sâu đoạn thu nước (m)

Chiều sâu mc nước tĩnh (m)

Chiều sâu mực nước động ln nht cho phép (m)

Tầng chứa nước khai thác

X

Y

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(có sơ đồ khu vựcvị trí công trình khai thác nước kèm theo)

Điều 2. Các yêu cầu cụ thể đối với (tchức/cá nhân được cấp giấy phép):

1. Tuân thcác nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bng văn bản;

2. Thực hiện việc quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định;

3. Thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác theo quy định;

4. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực cấp nước theo quy định;

5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điu 43 của Luật tài nguyên nước;

6. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa v tình hình khai thác, sử dụng nước và các vn đề phát sinh trong quá trình khai thác; các kết quả quan trắc theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;

8. Các yêu cầu khác để bảo vệ tài nguyên nưc, bảo vệ môi trường, phòng chống sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước liên quan đến việc khai thác nước dưi đất (nếu có yêu cầu cụ th khác ngoài các quy định tại các khoản từ Khoản 1 đến Khoản 7 của Điều này);

Điều 3. (Tên t chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền hp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Tài nguyên nước và quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép khai thác nước dưới đất số...ngày.... tháng... năm... do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu (Tên tổ chức/cá nhân được cp giấy phép) còn tiếp tục khai thác nước dưới đất như quy định tại Điu 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước;

- Cục thuế tỉnh;
- ………………;
- Lưu: VT; hồ sơ cấp phép; cơ quan trình
cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

08. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2 m3/giây (đối với sn xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000 m3/ ngày đêm (Đối với mục đích khác); khai thác, sử dụng nước bin dưới 100.000 m3/ngày đêm.

a/ Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chun bị hồ sơ: Tổ chc, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - S Tài ngun và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang)

Thời gian nộp hsơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 gi.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hsơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tchức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Chuyển h sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Si nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

c/ Thành phần, số lưng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Đán khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hp đã có công trình khai thác (nếu thuộc trường hợp quy định phải có quy trình vận hành);

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước;

- Bản sao hồ sơ năng lực của t chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo.

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, nước biển, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đu tư.

* Slượng hồ sơ: 02 (bộ).

d/ Thời hn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: S Tài nguyên và Môi trưng là 25 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

Trường hợp phải bổ sung, chnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo (sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ), thời gian giải quyết sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 22 ngày làm vic (trong đó: S Tài nguyên và Môi trường là 17 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đi tượng thc hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thc hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết đnh: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trc tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

h/ Kết quả của vic thực hiện th tục hành chính:

- Giấy phép: Theo Mu s16, 18 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hoặc văn bn trlời của UBND tỉnh

i/ L phí: 100.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt: Theo Mu số 05, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn đnghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước biển: Theo Mu số 07, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

l/ Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính: Không

m/ Căn cpháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điu kiện về năng lực của tchức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đ án, báo cáo trong hồ sơ đnghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

 

MẪU ĐƠN: Theo Mẫu số 05, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. T chức/cá nhân đề nghị cấp phép:

1.1. Tên tổ chức/cá nhân i với t chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh; đi với cá nhân ghi đy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân................................................................

1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc sQuyết định thành lập, cơ quan ký quyết định (đối với tchức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cp, ngày cp (đối với cá nhân):...................................................

1.3. Địa ch(đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ s chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đi với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú):.....................................................................................

1.4. Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………. E-mail: .................

2. Thông tin chung về công trình khai thác, sử dụng nước:

2.1. Tên công trình............................................................................................................

2.2. Loại hình công trình, phương thức khai thác nước...................................................

2.3. V trí công trình (thôn/p, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố...........................

2.4. Hiện trạng công trình.................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Nguồn nước khai thác, sử dụng:...............................................................................

3.2. Vị trí ly nước:...........................................................................................................

3.3. Mục đích khai thác, sử dụng nước:...........................................................................

3.4. Lượng nước khai thác, sử dụng:...............................................................................

3.5. Chế độ khai thác, sử dụng:........................................................................................

3.6. Thời gian đề nghị cấp phép: (ti đa là 15 năm).........................................................

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:

- Đán khai thác, sử dụng nước (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành (đối với trường hợp đã có công trình khai thác).

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- Sơ đvị trí công trình khai thác nước.

- Văn bn góp ý và tổng hợp tiếp thu, giải trình lấy ý kiến cộng đồng (trường hợp dự án/công trình thuộc diện phải lấy ý kiến cộng đng theo quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 2 Nghị định s 201/2013/NĐ-CP).

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

5. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:

- (Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giy tờ, tài liệu gi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điu 43 của Luật tài nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm …
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

MẪU ĐƠN: Theo Mẫu số 07, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:

1.1. Tên tổ chức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh; đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chng minh nhân dân):..............................................................

1.2. SGiấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan ký quyết định i với tổ chức)/sChứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp i với cá nhân)..................................................

1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ s chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú):.....................................................................................

1.4. Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………. E-mail: ................

2. Thông tin chung về công trình khai thác, sử dụng nưc biển:

2.1. Tên công trình...........................................................................................................

2.2. Vị trí khu vực công trình (thôn/ấp, xã/phưng, huyện/quận, tnh/thành phố).

2.3. Hiện trạng công trình................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Vị trí khai thác, sử dụng nước biển:.........................................................................

3.2. Mục đích khai thác, sử dụng nước biển:..................................................................

3.3. Phương thức khai thác, sử dụng:............................................................................

3.4. Lượng nước khai thác, sử dụng..............................................................................

3.5. Chế độ khai thác, sử dụng: .....................................................................................

3.6. Thời gian đề nghị cấp phép: (ti đa là 15 năm).......................................................

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:

- Đề án khai thác, sử dụng nước (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành i vi trường hợp đã có công trình khai thác).

- Kết quả phân tích chất lượng nước tại vị trí khai thác và vị trí xnước sau khi sử dụng (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước.

5. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:

- (Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Đnghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, cấp giấy phép khai thác sử dng nước biển cho (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.

 

 

……., ngày ... tháng ... năm …
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo Mẫu số 16, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm …

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nưc;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ca (n t chức/cá nhân đề nghị cp phép) ngày……tháng…….năm…… và h sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép), địa chỉ tại (đối với tổ chức ghi đa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú) khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung sau:

1. n công trình:...........................................................................................................

2. Mục đích khai thác, sử dụng nước:...........................................................................

3. Nguồn nước khai thác sử dụng:................................................................................

4. Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước:.................................................................

5. Chế độ khai thác:.......................................................................................................

6. Lượng nước khai thác, sdụng:...............................................................................

7. Phương thức khai thác, sử dụng:..............................................................................

8. Thời hạn của giấy phép là ……. năm.

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép):

Điều 3. (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép) được hưng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điu 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giy phép hết hạn, nếu (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Cục thuế tỉnh;
- ………………………;
- Lưu: VT
, hồ sơ cấp phép, cơ quan trình cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo Mẫu số 18, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

………, ngày ... tháng ... năm …

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

n cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Lut tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển của (tên t chức/cá nhân đ nghị cấp phép) ngày……tháng……năm….. và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trưng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép), địa chỉ tại (đối với tổ chức ghi đa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú) khai thác, sử dụng nước biển với các nội dung sau:

1. n công trình:............................................................................................................

2. Mục đích khai thác, sử dụng:......................................................................................

3. Vị trí công trình khai thác, sử dụng:............................................................................

4. Lượng nước khai thác, sdụng:................................................................................

5. Chế độ khai thác:........................................................................................................

6. Phương thức khai thác, sử dụng:...............................................................................

7. Thời hạn của giấy phép là ……. năm.........................................................................

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép)..............................

Điều 3. (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép) được hưng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điu 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điu 43 của Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín ơi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước biển với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy đnh./.

 


Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Cục thuế tỉnh;
- ………………………;
- Lưu: VT
, hồ sơ cấp phép, cơ quan trình cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

09. Gia hạn, thay đổi thi hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác), khai thác nước biển dưi 100.000 m3/ngày đêm

a/ Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật,

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trưng Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang)

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 gi00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kim tra hsơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, STài nguyên và Môi trường thông báo cho tchức, cá nhân để hoàn thin hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hp lệ tiến hành thm định hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành ph Nha Trang).

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép;

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đán khai thác nước;

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời đim nộp hồ sơ;

- Bản sao giấy phép đã được cấp;

- Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập báo cáo.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d/ Thời hn gii quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: STài nguyên và Môi trường là 20 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo (sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ), thời gian giải quyết sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 22 ngày làm việc (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 17 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hp (nếu có):

h/ Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép: Theo Mu số 17, 19 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng.

- Hoặc văn bản trả li của UBND tỉnh

i/ Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chnh giấy phép: Theo Mu s 06, 08 Thông tư s27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

l/ Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chp;

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

m/ Căn cứ pháp lý ca TTHC

- Luật Tài nguyên nưc năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định s 53/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tnh Khánh Hòa;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chc, cá nhân thực hiện điu tra cơ bn tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đán, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nưc.

 

MẪU ĐƠN: Theo Mẫu số 06, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIU CHNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DNG NƯỚC MẶT

Kính gi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin về chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép: .................................................................................................

1.2. Địa chỉ:....................................................................................................................

1.3. Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………. E-mail: ..............

1.4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt s:…………… ngày….. tháng……. năm....... do (tên cơ quan cấp giấy phép) cấp; thời hạn của giấy phép...

2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chnh giấy phép:........................................................

3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép:

- Thời hạn đề nghị gia hạn: …………tng/ năm (trường hợp đ nghị gia hạn).

- Nội dung đề nghđiều chỉnh: …………… (trường hp đề nghị điều chnh giấy phép).

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt và tình hình thực hiện giấy phép.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

5. Cam kết của chủ giấy phép:

- (Chủ giy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Chủ giy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điu 43 của Luật tài nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Đnghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho (tên chủ giấy phép)./.

 

 

……….., ngày ... tháng ... năm …
Chủ giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo Mẫu số 17, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

…….., ngày ... tháng ... năm …

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

(Gia hạn/điều chỉnh/cp lại lần……….)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đnghị (gia hạn/điều chỉnh/cấp lại) giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của (tên tổ chức/cá nhân đề nghị) ngày... tháng... năm... và h sơ kèm theo;

t đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưng,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép), địa chỉ tại (đối với tổ chức ghi đa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú) khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung sau:

1. n công trình:............................................................................................................

2. Mục đích khai thác, sử dụng nước:............................................................................

3. Nguồn nước khai thác sử dụng:.................................................................................

4. Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước:..................................................................

5. Lượng nước khai thác, sdụng:................................................................................

6. Chế độ khai thác:........................................................................................................

7. Phương thức khai thác, sử dụng nước:.....................................................................

8. Thời hạn của giấy phép là ...... năm (đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép)/ giy phép có hiệu lực đến ………….. (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép).

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân được cp phép)........................................

Điều 3. (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép) được hưng các quyn hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và các quyn lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể tngày ký và thay thế Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số.... ngày…. tháng.... năm do UBND tỉnh cấp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giy phép hết hạn, nếu (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt như quy định tại Điều 1 của Giấy pp này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Cục thuế tỉnh;
- ………………………;
- Lưu: VT
, hồ sơ cấp phép, cơ quan trình cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

MẪU ĐƠN: Theo Mẫu số 08, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIU CHNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DNG NƯỚC BIỂN

Kính gi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin về chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép: ................................................................................................

1.2. Địa chỉ:....................................................................................................................

1.3. Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………. E-mail: ..............

1.4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển s:……… ngày….. tháng……. năm........ do (tên cơ quan cấp giấy phép) cấp; thời hạn của giấy phép.

2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chnh giấy phép:........................................................

3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép:

- Thời hạn đề nghị gia hạn:……tng/ năm (trường hợp đ nghị gia hạn).

- Nội dung đề nghđiều chỉnh: (trường hp đề nghị điều chnh giấy phép).

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển và tình hình thực hiện Giấy phép.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tại vị trí khai thác và vị trí xả nước sau khi sử dụng (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

5. Cam kết của chủ giấy phép:

- (Chủ giy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Chủ giy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điu 43 của Luật tài nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Đnghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho (tên chủ giấy phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm …
Chủ giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo mẫu số 19, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm …

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN

(Gia hạn/điu chnh/cp li lần....)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định s 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị (gia hạn/điều chỉnh/cp lại) giấy phép khai thác, sử dụng nước bin của (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày... tháng... năm...và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc STài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép), địa chỉ tại (đối với tổ chức ghi đa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khu thường trú) khai thác, sử dụng nước biển với các nội dung sau:

1. n công trình:...........................................................................................................

2. Mục đích khai thác, sử dụng nước biển:...................................................................

3. Vị trí công trình khai thác, sử dụng:...........................................................................

4. Lượng nước khai thác, sdụng:...............................................................................

5. Chế độ khai thác:.......................................................................................................

6. Phương thức khai thác, sử dụng:..............................................................................

7. Thời hạn của giấy phép là…….năm (đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép)/ giy phép có hiệu lực đến…………. (đối với trưng hợp đ nghị điều chnh hoặc cp lại giấy phép).

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép).............................

Điều 3. (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép) được hưởng các quyn hp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điu 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điu 43 ca Luật tài nguyên nước và các quyn lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép khai thác nước biển số...ngày.... tháng... năm... do UBND tỉnh cấp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước biển như quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Cục thuế tỉnh;
- ………………………;
- Lưu: VT
, hồ sơ cấp phép, cơ quan trình cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

10. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000 m3/ny đêm (đối với hot động nuôi trồng thủy sản) và dưới 3.000 m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác).

a/ Trình tự thc hin:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang)

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 gi 30;

+ Chiều từ 13 gi30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn by (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đbổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thm định hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bn trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành ph Nha Trang).

c/ Thành phần, slượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thi vào nguồn nước;

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời đim ly mẫu phân tích, cht lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời đim nộp h sơ;

- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải;

- Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đán, báo cáo.

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào ngun nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chun bị đu tư.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d/ Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 25 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

Trường hp phải bsung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo (sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ), thời gian giải quyết sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 22 ngày làm việc (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 17 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyn quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, S Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

h/ Kết quả của vic thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép: Theo Mẫu số 20, Thông tư s 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh

i/ L phí: 100.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, t khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép: Theo Mẫu số 09, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

l/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thtục hành chính: Không

m/ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tnh Khánh Hòa;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tchức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đồ án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

 

MẪU ĐƠN: Theo Mu số 09, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP X NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:

1.1. Tên tổ chức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh/ đối với cá nhân ghi đy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân):..............................................................

1.2. SGiấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan ký quyết định, (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cp, ngày cấp (đối với cá nhân):...................................

1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa ch hộ khu thường trú): .......

1.4. Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………. E-mail: ...............

2. Thông tin về s xả nưc thải:............................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải.............................................................................

3.2. Vị trí xả nước thải:

- Thôn, ấp/tổ, khu phố……..xã/phường, thị trấn……huyện/quận, thị xã, thành phố……….tỉnh/thành phố………………….

- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục..., múi chiếu....).

3.3. Phương thức xnước thải:

- Phương thc xả nước thải:..........................................................................................

- Chế độ xnước thải:....................................................................................................

- Lưu lượng xả trung bình:         m3/ngày đêm;            m3/giờ.

- Lưu lượng xả ln nhất:          m3/ngày đêm;            m3/giờ.

3.4. Chất lượng nước thải:.............................................................................................

3.5. Thời gian đề nghị cấp phép: (ti đa là 10 năm):......................................................

4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có

- Đán xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp chưa xả nước thải).

- Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả nước thải).

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Kết quphân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước.

- Kết quả phân tích cht lượng nước thải trước và sau khi xử lý (đối với trường hợp đang xả nước thải).

- Sơ đồ khu vực xả nưc thải.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

5. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề ngh cấp phép:

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết không xnước thải chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vào nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bất khình thức nào và tuân thủ các nghĩa vụ theo Quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật tài nguyên nước.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho (Tên tổ chức/cá nhân đ nghị cấp phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm …
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu, nếu có)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo Mẫu số 20, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm …

 

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hsơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày... tháng... năm... và hồ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép (tên tổ chức/cá nhân), địa chỉ tại (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thưng trú) được xả nước thải vào nguồn nưc với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải:..............................................................................

2. Vị trí xả nước thi:

- Thôn, ấp/tổ, khu phố………xã/phường, thị trấn………..huyện/ thị xã, thành phố………..tnh……………………………….

- Tọa độ vị trí xnước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục..., múi chiếu....).

3. Phương thức xả nưc thải:........................................................................................

4. Chế độ xnước thải:..................................................................................................

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nht: …………… m3/ngày đêm …………… m3/giờ.

6. Cht lượng nước thải:................................................................................................

7. Thời hạn của giấy phép là…….năm.

Điều 2. Các yêu cầu đối với (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép).

1. Tuân thủ các nội dung quy đnh tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận: ……………………….

3. Hằng năm (trước 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vtình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vn đphát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khon 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước;

Điều 3. (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực ktừ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu (Tên t chc/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục xả nước thi với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Cục thuế tỉnh;
- ………………………;
- Lưu: VT
, hồ sơ cấp phép, cơ quan trình cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

11. Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000 m3/ngày đêm (đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản) và dưới 3.000 m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác)

a/ Trình tthực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang)

Thi gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tun:

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thi hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hsơ không hợp lệ, Sở Tài ngun và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định hồ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hiện:

Tchức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghgia hạn hoặc điều chnh giấy phép;

- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng ngun nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích cht lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nưc thi;

- Bn sao giấy phép đã được cp;

- Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập báo cáo.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d/ Thời hn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp l(trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 20 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo (sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ), thời gian giải quyết sau khi báo cáo được bsung hoàn chỉnh là 22 ngày làm việc (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 17 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đối tưng thc hin thủ tc hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tnh

- Cơ quan hoặc ngưi có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

h/ Kết quả của việc thc hiện thủ tc hành chính:

- Giấy phép: Theo Mu số 21, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tnh

i/ L phí: 50.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đnghị cấp giấy phép: Theo Mẫu số 10, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

l/ Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính: Không

m/ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sdụng lệ phí cp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tchức, cá nhân thực hiện điu tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép Tài nguyên nưc.

 

MẪU ĐƠN: Theo Mẫu số 10, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ GIA HẠN/ĐIU CHỈNH GIẤY PHÉP XẢ NƯC THI VÀO NGUỒN NƯỚC

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin về chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép: .................................................................................................

1.2. Địa chỉ:....................................................................................................................

1.3. Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………. E-mail: .............

1.4. Giấy phép xả nước thi vào nguồn nước số:…….. ngày…….tháng……năm…….do (tên cơ quan cấp giấy phép) cấp; thời hạn giấy phép.

2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép:.......................................................

3. Thời gian đề ngh gia hạn/các nội dung đề nghị điều chỉnh:

- Thời hạn đề nghị gia hạn: ………tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn)

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: ………… (trường hp đề nghị điều chỉnh giy phép).

4. Giấy t, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

5. Cam kết của chủ giấy phép:

- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Chủ giấy phép) cam kết không xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vào nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào và tuân thủ các nghĩa vụ theo Quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật Tài nguyên nước.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét gia hạn/điu chỉnh giy phép xả nước thải vào nguồn nước cho (tên chủ giấy phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm …
Chủ giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

MẪU GIẤY PHÉP: Theo Mẫu số 21, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

……….., ngày ... tháng ... năm …

 

GIẤY THÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

(Gia hn/điều chỉnh/cấp li lần....)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tài nguyên nước s 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn c Thông tư s27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị (gia hạn, điều chỉnh/cấp lại) giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày tháng... năm... và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép (tên tổ chức/cá nhân), địa chỉ tại (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú) được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: ..............................................................................

2. Vị trí nơi xả nước thải:................................................................................................

- Thôn, ấp/tổ, khu phố…………xã/phường, thị trấn………..huyện/ th xã, thành phố………….tỉnh/thành phố          

- Tọa độ vị trí xả nước thi (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục..., múi chiếu....).

3. Phương thức xả nước thải:.........................................................................................

4. Chế độ xả nước thải:...................................................................................................

5. Lưu lượng xả nước thi ln nhất: ……..m3/ngày đêm ………m3/giờ.

6. Chất lượng nước thải:.................................................................................................

7. Thời hạn của giấy phép là……..năm (đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép)/ giấy phép có hiệu lực đến ………… (đối với trường hợp đ nghị điu chỉnh nội dung/ cấp lại giấy phép).

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tổ chức/cá nhân được cấp giy phép):

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này;

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận: …………………..;

3. Hằng năm (trước 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xnước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trc lưu lượng, chất lượng nước thải và nưc nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điu này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật tài nguyên nước.

Điều 3. (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khon 1 Điều 38 của Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số ... ngày... tháng... năm do UBND tỉnh cp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Cục thuế tỉnh;
- ………………………;
- Lưu: VT
, hồ sơ cấp phép, cơ quan trình cấp phép.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

12. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

a/ Trình tự thực hiện:

* Đối với tchức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ th 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 gi00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trưng có trách nhiệm xem xét, kim tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tnh và trkết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thc hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại STài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d/ Thời hn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 10 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đối tượng thc hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nước - Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

h/ Kết quả của việc thực hin thủ tục hành chính:

- Giấy phép

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh

i/ Lphí: 50.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép; Theo Mu số 11, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

l/ Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính: Không

m/ Căn cứ pháp của TTHC

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa vê việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

MU ĐƠN: Theo Mẫu số 11, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin về chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép: .................................................................................................

1.2. Địa chỉ:....................................................................................................................

1.3. Điện thoại: ………………………. Fax: …………………………. E-mail: .................

1.4. Giấy phép…………….(2) số:………. ngày…… tháng….. năm........ do (tên cơ quan cấp giấy phép) cp.

2. Lý do đề nghcấp lại giấy phép:.............................................................................

3. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

4. Cam kết của chủ giấy phép:

- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điu 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

Đnghị UBND tnh Khánh Hòa xem xét cấp lại Giấy phép……………..cho (tên chủ giấy phép)./.

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm …
Chủ giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

12. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

a/ Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chc, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ ti Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành ph Nha Trang)

Thi gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng t7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận, tiếp nhận và trả kết quả một ca - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành ph Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng t7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều t13 giờ 30 đến 17 giờ.

* Đi với cơ quan hành chính:

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hp hsơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tiến hành thm định hồ sơ.

- Chuyển htrình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời tại UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

b/ Cách thức thực hiện:

Tchức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang).

c/ Thành phần, slượng h sơ:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước;

- Báo cáo kết quả khai thác tài nguyên nưc và việc thc hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyn nhượng quyền khai thác tài nguyên nước;

- Bản sao (chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; trường hợp bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bn sao (chứng thực) quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d/ Thời hn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường là 09 ngày; UBND tỉnh là 05 ngày).

e/ Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nưc - Khí tượng thủy văn, STài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phi hợp (nếu có):

h/ Kết quả ca việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép

- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh

i/ Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép

k/ Tên mẫu đơn, t khai:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước.

l/ Yêu cầu, điều kin thực hiện thtục hành chính:

- Điều kiện của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nưc;

+ Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bn, đưa công trình khai thác vào hoạt động;

+ Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân đề nghị chuyn nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ về tài chính quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nưc theo quy định; không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên nước;

+ Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi giấy phép khai thác, sử dụng tài ngun nước còn hiệu lực ít nhất là một trăm hai mươi (120) ngày.

- Điều kiện của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên ớc:

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Tài nguyên nước;

+ Bảo đm không làm thay đi mục đích khai thác, sử dụng nước.

m/ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nưc năm 2012

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính ph vquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mu hồ sơ cp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa vviệc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định s 53/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy đnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tnh Khánh Hòa.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3060/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3060/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2014
Ngày hiệu lực12/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3060/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3060/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3060/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3060/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành12/11/2014
        Ngày hiệu lực12/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3060/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3060/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa

            • 12/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực