Quyết định 3061/QĐ-TCHQ

Quyết định 3061/QĐ-TCHQ năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3061/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng thuộc cục điều tra chống buôn lậu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3061/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1253/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Quyết định số 2618/QĐ-TCHQ ngày 05/10/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1253/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010, Quyết định số 2688/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giám sát hải quan trực tuyến trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

Điều 3. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu VT, TCCB (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3061/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tng cục trưởng Tng cục Hải quan)

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Phòng Tham mưu tổng hợp (gọi tắt là Phòng 1)

Phòng Tham mưu tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu trong công tác xây dựng văn bản, chương trình, kế hoạch, công tác, quy trình nghiệp vụ; công tác phối hợp trong lĩnh vực kiểm soát hải quan giữa Hải quan với các cơ quan, lực lượng chức năng khác; công tác tổng hợp, báo cáo và công tác hành chính, văn thư, lưu trcủa Cục.

Phòng Tham mưu tổng hợp có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Đầu mối xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và các quy định, quy trình nghiệp vụ về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan (gọi tắt là công tác kiểm soát hải quan).

3. Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan), thực hiện công tác kiểm soát hải quan theo quy định.

4. Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP, Ban chỉ đạo 389QG), Ủy ban An ninh hàng không, các Dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục và Cục Hải quan thực hiện công tác phối hợp trong lĩnh vực kiểm soát hải quan giữa Hải quan với Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Quản lý thị trường và các cơ quan, lực lượng chức năng khác.

6. Tổng hợp, phân tích, dự báo, cảnh báo tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách quản lý điều hành và chỉ đạo nghiệp vụ; cung cấp thông tin cho các tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, giải thích nghiệp vụ, giải thích các vướng mắc về kiểm soát hải quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng, tổ chức triển khai và chỉ đạo, hưng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ hồ sơ nghiệp vụ kiểm soát hải quan; xây dựng cơ sở dữ liệu, chế độ hồ sơ nghiệp vụ.

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Cục Hải quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong công tác kiểm soát hải quan.

10. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.

11. Tchức việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Đề án Chỉ số Hải quan trong lĩnh vực kiểm soát hải quan theo yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát hải quan, phòng chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

13. Phối hợp đề xuất việc bố trí công chức và trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm soát hải quan.

14. Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

15. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo về nghiệp vụ kiểm soát hải quan và công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã qua biên gii.

16. Thực hiện công tác trực ban, báo cáo định kỳ, đột xuất, công tác văn thư, lưu trữ và công tác hành chính của Cục theo quy định.

17. Quản lý công chức, người lao động, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

II. Phòng Thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan (gọi tắt là Phòng 2)

Phòng Thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu trong công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phòng Thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, chương trình, kế hoạch, phân công, phân cấp công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong toàn ngành.

2. Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để trực tiếp thu thập thông tin, tài liệu trong và ngoài Ngành, trong nước và ngoài nước.

3. Triển khai xây dựng, quản lý, vận hành, phát triển hệ thống thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan và ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

4. Xây dựng, tổ chức triển khai các Thỏa thuận hợp tác về trao đổi thông tin với các tổ chức trong nước, cơ quan Hải quan các nước và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

5. Chỉ đạo, hưng dẫn, phối hợp kiểm tra hoạt động thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan của các đơn vị theo quy định.

6. Xây dựng, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề, kế hoạch chống buôn lậu.

7. Triển khai các kế hoạch hành động, dự án, chiến dịch do Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) phát động.

8. Dự báo, phân tích, đánh giá, tổng hợp các sản phẩm thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan để xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chuyên đề điều tra, xác minh hoặc chuyển giao cho các đơn vị và cá nhân có thẩm quyền để phục vụ cho công tác nghiệp vụ hoặc triển khai xác minh phục vụ cho công tác điều tra.

9. Tiếp nhận, xử lý thông tin từ các đơn vị trong ngành, đường dây nóng và các nguồn thông tin khác để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục đối với công tác kiểm soát hải quan.

10. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phân tích, tổng hợp, đánh giá hoạt động tại các đơn vị hải quan các cấp trong việc thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan; đề xuất các biện pháp quản lý để Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên hệ thống dữ liệu tập trung đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

11. Tham gia phối hợp cử, quản lý, theo dõi liên lạc vi cán bộ hải quan được cử thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo hải quan ở nước ngoài.

12. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thuộc chức năng quản lý của Phòng.

13. Tổ chức việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan.

14. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế thuộc chức năng quản lý của Phòng.

15. Được trang bị, sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và sử dụng kinh phí nghiệp vụ kiểm soát cho công tác nghiệp vụ theo quy định.

16. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Phòng Giám sát hải quan trực tuyến (gọi tắt là Phòng 3)

Phòng Giám sát hải quan trực tuyến có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu xây dựng, quản lý, chỉ đạo, kết nối, tiếp nhận, khai thác hệ thống giám sát trực tuyến đkịp thời phát hiện, xử lý và thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc vi phạm.

Phòng Giám sát hải quan trực tuyến có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản quy định, hướng dẫn quy trình, quy chế liên quan đến công tác giám sát hải quan trực tuyến.

2. Thực hiện kết nối, tiếp nhận, khai thác thông tin, dữ liệu từ các hệ thống thông tin nghiệp vụ, hệ thống trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trinh sát, phương tiện giám sát cơ động của ngành Hải quan và các hệ thống thông tin, dữ liệu của đơn vị ngoài Ngành (gọi tắt là hệ thống giám sát trực tuyến) để phục vụ cho công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

3. Theo dõi, giám sát thông tin, dữ liệu kết nối từ hệ thống giám sát trực tuyến để tham mưu giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ qua biên giới; phòng, chống ma túy và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

4. Phân tích, xử lý thông tin để tổ chức theo dõi, giám sát trọng điểm thông qua hệ thống giám sát trực tuyến. Phối hợp đơn vị liên quan, sử dụng hệ thống giám sát trực tuyến để kiểm tra trọng điểm, phát hiện, xử lý và thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc vi phạm.

5. Trực tiếp triển khai thực hiện các chỉ đạo, quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thông qua hệ thống giám sát trực tuyến đphòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

6. Quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác giám sát hải quan trực tuyến trong ngành Hải quan.

7. Kiến nghị việc trang bị, bố trí, quản lý, sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát trực tuyến. Đầu mối của Cục Điều tra chống buôn lậu trong việc đề xuất bố trí, trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác giám sát hải quan trực tuyến.

8. Thực hiện cơ chế trực ban theo quy định của Tổng cục Hải quan.

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong ngành Hải quan sau khi được Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu phê duyệt.

10. Được trang bị, sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và sử dụng kinh phí nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định.

11. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

IV. Phòng Xử lý vi phạm (gọi tắt là Phòng 4)

Phòng Xử lý vi phạm có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu công tác xử lý vi phạm hành chính, hình sự; công tác phòng, chống khủng bố và rửa tiền trong lĩnh vực hải quan.

Phòng Xử lý vi phạm có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực xử lý hình sự, xử lý hành chính các hành vi vi phạm pháp luật hải quan và lĩnh vực phòng, chng khủng bố và rửa tiền trong lĩnh vực hải quan.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các kế hoạch phòng, chống khủng bố, rửa tiền trong toàn ngành Hải quan.

3. Thực hiện công tác xử lý các vụ việc vi phạm hành chính, hình sự được phân cấp theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục công tác giải quyết các khiếu nại, tcáo về các quyết định hành chính và hành vi hành chính.

5. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phân tích, tổng hợp, đánh giá hoạt động tại các đơn vị hải quan các cấp trong việc thực hiện công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc thm quyền xử lý của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, công tác phòng, chống khủng bố và rửa tiền trong lĩnh vực hải quan; đề xuất các biện pháp quản lý để Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên hệ thống dữ liệu tập trung đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

6. Tham gia các hội đồng định giá, bán đấu giá hàng hóa, tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

7. Tổ chức việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, hình sự; công tác phòng, chống khủng bố và rửa tiền trong lĩnh vực hải quan.

8. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thuộc chức năng quản lý của Phòng.

9. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế thuộc chức năng quản lý của Phòng.

10. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Phòng theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

V. Phòng Tổ chức cán bộ (gọi tắt là Phòng 5)

Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của Cục (sau đây gọi tắt là công tác tổ chức cán bộ).

Phòng Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Tham gia ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về lĩnh vực tổ chức cán bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về công tác tổ chức cán bộ của Cục Điều tra chống buôn lậu.

2. Tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động của Cục Điều tra chống buôn lậu theo quy định và phân cấp của Tổng cục Hải quan.

3. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức người lao động thuộc Cục và lực lượng kiểm soát hải quan; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ của Cục Điều tra chống buôn lậu theo phân cấp.

5. Xây dựng, tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua của Cục và của Tổng cục; thực hiện công tác khen thưởng định kỳ, đột xuất; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong phong trào thi đua, khen thưởng của Cục theo quy định.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác tổ chức cán bộ của Cục.

7. Tổ chức việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan.

8. Giúp việc công tác Đảng cho Đảng ủy Cục Điều tra chống buôn lậu.

9. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, nhân viên, hợp đồng lao động của Cục theo phân cấp.

10. Quản lý công chức, tài liệu, tài sản của Phòng theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

VI. Phòng Kiểm soát ma túy (gọi tắt là Phòng 6)

Phòng Kiểm soát ma túy có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu trong công tác kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới; phối hợp thực hiện phòng, chống mua bán người qua biên giới.

Phòng Kiểm soát ma túy có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; phương án, kế hoạch, quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới; phòng, chống mua bán người qua biên giới.

2. Thu thập, phân tích, dự báo, cảnh báo và tổng hợp tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới và hoạt động mua bán người qua biên giới.

3. Chỉ đạo, hưng dẫn, kiểm tra việc triển khai công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất; phòng, chống mua bán người qua biên giới.

4. Đầu mối của ngành Hải quan hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

5. Thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

5. Phối hợp đề xuất bố trí trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và chó nghiệp vụ cho lực lượng kiểm soát phòng, chống ma túy.

6. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phân tích, tổng hợp, đánh giá hoạt động tại các đơn vị hải quan các cấp trong việc thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới, phòng, chống mua bán người qua biên giới; đề xuất các biện pháp quản lý để Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên hệ thống dữ liệu tập trung đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

7. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê về kết quả công tác thuộc chức năng quản lý của Phòng.

8. Tổ chức việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc chức năng quản lý của Phòng theo yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan.

9. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thuộc chức năng quản lý của Phòng.

10. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế thuộc chức năng quản lý của Phòng.

11. Được trang bị, sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và sử dụng kinh phí nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định.

12. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Phòng theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

VII. Phòng Tài vụ - Quản trị (gọi tắt là Phòng 7)

Phòng Tài vụ - Quản trị có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện công tác tài vụ, kế toán; công tác đầu tư, mua sắm hàng hóa, dịch vụ; công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài sản, quản lý kỹ thuật của Cục.

Phòng Tài vụ - Quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về kinh phí hoạt động, đầu tư phát triển, xây dựng, mua sắm tài sản, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí công cụ hỗ trợ và chó nghiệp vụ.

2. Tổng hợp, lập dự toán chi ngân sách nhà nước; Báo cáo quyết toán chi ngân sách hàng năm.

3. Xây dựng kế hoạch, danh mục đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị hàng năm.

4. Tổ chức thực hiện công tác tài vụ và kế toán đơn vị dự toán cấp 3.

5. Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế quản lý tài chính, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ theo quy định.

6. Chỉ đạo, hưng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục lập dự toán chi ngân sách; thẩm tra, tổng hợp, lập dự toán chi ngân sách hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Chủ trì, phối hợp vi các đơn vị trực thuộc Cục lập chủ trương đầu tư, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn, trung hạn, hàng năm; tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân cấp quản lý của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

8. Tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư hàng năm của Cục theo quy định của pháp luật.

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản; tiêu chun, định mức sử dụng tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật đặc thù và trang chế phục theo quy định.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục lập kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm của Cục đối với công tác mua sắm tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật đặc thù, trang chế phục và sửa chữa tài sản.

11. Đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Cục để tham mưu giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện nhiệm vụ phối hợp đề xuất việc bố trí phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm soát hải quan.

12. Thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm; sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp đối với tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện theo phân cấp hoặc ủy quyền.

13. Tổ chức thực hiện công tác khai thác sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa đối với các phương tiện của Cục. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục quản lý, theo dõi toàn bộ tình trạng hoạt động của các phương tiện của Cục.

14. Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của khối cơ quan Cục.

15. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị trực thuộc Cục.

16. Quản lý công chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các Phòng trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Biên chế của các Phòng do Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu quyết định trong tổng số biên chế được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Mối quan hệ công tác của các Phòng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu:

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.

2. Đối với các Phòng và các đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu là quan hệ phối hợp công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các đơn vị trong ngành Hải quan là quan hệ theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.

4. Đối với các đơn vị ngoài ngành Hải quan là quan hệ phối hợp theo quy định pháp luật, quy chế phối hợp và sự phân công, của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3061/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3061/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2016
Ngày hiệu lực15/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3061/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 3061/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng thuộc cục điều tra chống buôn lậu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3061/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng thuộc cục điều tra chống buôn lậu 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3061/QĐ-TCHQ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Văn Cẩn
       Ngày ban hành15/09/2016
       Ngày hiệu lực15/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3061/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng thuộc cục điều tra chống buôn lậu 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3061/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng thuộc cục điều tra chống buôn lậu 2016

          • 15/09/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/09/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực