Quyết định 3062/QĐ-UBND

Quyết định 3062/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế; bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 3062/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Công thương Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 1760/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý Sở Công thương Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3062/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Công thương Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 2074/TTr-SCT ngày 25 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Công thương căn cứ danh mục, nội dung thủ tục hành chính đã được công bố, xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ một số danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương được công bố tại Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Phụ lục III kèm theo).

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên thủ tục hành chính*

Thời hạn giải quyết
(ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

I. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (07 TTHC)

 

 

 

 

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

12

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

x

x

2

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

2

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, hường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

x

x

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

13

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

x

x

4

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

2

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

x

x

5

Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

4

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

(1). Phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 5.000.000 đ.

(2). Phục vụ thi công, pha vỡ dỡ công trình: 4.000.000 đ.

(3). Phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 3.500.000 đ.

(4). Phục vụ nghiêm cứu, kiểm định, thử nghiệm: 2.000.000 đ.

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

- Thông tư số 148/2016/TT- BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính.

x

x

6

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

3

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

(1). Trường hợp cấp lại, điều chỉnh giấy phép nhưng không có thay đổi về địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng.

(2). Trường hợp cấp lại, điều chỉnh giấy phép có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động sử dụng VLNCN thì áp dụng mức thu bằng mức thu tương ứng.

- Nghị định số 71/2018/TT- BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

- Thông tư số 148/2016/TT- BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính.

x

x

7

Thủ tục Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

3

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 71/2018/TT- BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

x

x

II. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu (01 TTHC)

 

 

 

 

 

1

Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

11

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

x

x

III. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (01 TTHC)

 

 

 

 

1

Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

Trong ngày làm việc.

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

x

x

* Nội dung thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được thực hiện tại các Quyết định:

(1). Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương;

(2). Lĩnh vực Xuất nhập khẩu tại Quyết định số 2114/QĐ-BCT ngày 18/6/2018 của Bộ Công thương;

(3). Lĩnh vực Xúc tiến thương mại tại Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Công thương.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết
(ngày làm việc).

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

I. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (05 TTHC)

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

3

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 81/2018/ NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

x

x

2

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (thay thế thủ tục Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

3

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

x

x

3

Thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại (thay thế thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại).

1

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

x

x

4

Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (thay thế Thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam).

4

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

x

x

5

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (thủ tục thủ tục Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam).

4

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

x

x

* Nội dung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại được thực hiện theo Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Công thương.

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Ghi chú

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

I. Lĩnh vực hóa chất (02 TTHC)

 

 

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

Văn bản số 4619/BCT-HC ngày 11/6/2018 của Bộ Công thương “v/v đính chính thông tin công thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất tại Quyết định số 416/QĐ-BCT”.

2

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

II. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (04 TTHC)

 

 

1

Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương.

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017;

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

 

2

Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương.

 

3

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương.

 

4

Thủ tục Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3062/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3062/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3062/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3062/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Công thương Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3062/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Công thương Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3062/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành10/08/2018
       Ngày hiệu lực10/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3062/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Công thương Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3062/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Công thương Quảng Ninh