Quyết định 3063/QĐ-UBND

Quyết định 3063/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 3063/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Long An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3063/QĐ-UBND

Long An, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 463/TTr-STC ngày 17/8/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1080/STP-KSTTHC ngày 07/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-BTP;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-STP;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT.
Oanh
QD_TTHC_STC_T8

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Long An

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

T-LAN-275811-TT

Giải quyết tố cáo

Áp dụng theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Long An

2

T-LAN-128040-TT

Xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân (kể cả lĩnh vực tài chính) thuộc thẩm quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3063/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3063/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực26/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3063/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3063/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Long An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3063/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Long An 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3063/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành26/08/2015
        Ngày hiệu lực26/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3063/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Long An 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3063/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Long An 2015

            • 26/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực