Quyết định 307/QĐ-UBND

Quyết định 307/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch về Công tác Thi hành án dân sự năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 307/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch công tác thi hành án dân sự Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 307/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Tờ trình số 29/TTr-CTHADS ngày 16/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch số 28/KH-CTTHADS ngày 16/01/2014 của Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh về Công tác Thi hành án dân sự năm 2014.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT tỉnh;
- Như Điều 2;
- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT, H01 23/01.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/KH-CTHADS

Bình Phước, ngày 16 tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số: 3428a/QĐ-TCTHADS ngày 06/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2014. Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác thi hành án dân sự năm 2013, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước xây dựng Kế hoạch công tác năm 2014 của ngành Thi hành án dân sự tại địa phương với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự đã được xác định trong Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2014 và Quyết định giao chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2013 và những năm trước đây, nhất là trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kế hoạch tài chính. Tập trung đẩy mạnh việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác từ Cục đến các Chi cục, xử lý nghiêm cán bộ có vi phạm, đồng thời chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai toàn diện các mặt công tác, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước cần đảm bảo theo sự chỉ đạo tập trung của Tổng cục Thi hành án dân sự, ý kiến chấp thuận của chính quyền địa phương và triển khai thống nhất, toàn diện trong các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương; phát huy tính chủ động của từng cán bộ, công chức trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong quản lý, điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong nội bộ đơn vị cũng như các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án dân sự.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

1.1. Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội, nhất là chỉ tiêu thi hành án xong về việc, về tiền, bảo đảm thi hành xong đạt trên 90% về việc và trên 83% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; giảm tối thiểu từ 11% trở lên số việc chuyển kỳ sau so với cùng kỳ.

b) Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đôn đốc, bảo đảm ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định.

c) Tăng cường kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận bản án, thụ lý, xác minh, phân loại án, kết quả công tác thi hành án dân sự, số liệu thống kê về thi hành án dân sự, bảo đảm chính xác, thực chất về số việc có điều kiện thi hành, kiên quyết không để xảy ra tình trạng án có điều kiện chuyển sang chưa có điều kiện thi hành để chạy theo thành tích.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2014.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng; phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.

d) Tập trung chỉ đạo, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn hệ thống, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật, đặc biệt là các vi phạm phải xử lý hình sự. Phấn đấu trong năm 2014, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án theo Nghị quyết của Quốc hội.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2014.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng; phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án, trong đó có chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản khắc phục những tồn tại, thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ như việc thụ lý, phân loại án, kết quả công tác thi hành án dân sự, số liệu thống kê về thi hành án dân sự nhất là số liệu thống kê những tháng cuối năm; tính phù hợp giữa số liệu thống kê và số liệu kế toán nghiệp vụ thi hành án, số ủy thác, tạm hoãn.... Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự phải chủ động chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm và chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc này.

- Thời gian thực hiện: định kỳ vào cuối mỗi quý trong năm 2014.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng, phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự; phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

g) Các cơ quan Thi hành án dân sự căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, giao chỉ tiêu thi hành án phù hợp cho từng Chấp hành viên nhưng không được thấp hơn chỉ tiêu do Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao, đồng thời, có các giải pháp mang tính đột phá, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu được giao; khắc phục và trả lời kịp thời các kháng nghị, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: trong Quý I năm 2014.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự; các Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng; phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.

1.2. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và phối hợp trong thi hành án dân sự

a). Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu theo hướng sâu sắc, cụ thể, rõ người, rõ việc và rõ thời gian hoàn thành; quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị có số lượng án nhiều, án phức tạp, những đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém. Tập trung giải quyết kịp thời các đề nghị, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan Thi hành án dân sự huyện, thị xã, nhất là những vụ việc xin ý kiến còn tồn đọng; khắc phục tình trạng chậm trễ trong chỉ đạo nghiệp vụ hoặc hướng dẫn chung chung; tổ chức chặt chẽ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp không thực hiện, thực hiện chậm hoặc thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức rút kinh nghiệm để sớm khắc phục tình trạng này; kịp thời báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là tại cơ sở để có biện pháp chỉ đạo giải quyết hiệu quả, kịp thời. Phấn đấu trả lời kịp thời gian và bảo đảm chất lượng trên 90% thỉnh thị của cấp dưới xin ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ.

b) Tổ chức triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2013 về phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự “Duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương”; các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp, đặc biệt là sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án...trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế phối hợp của địa phương mình cho phù hợp với Quy chế của tỉnh, của Trung ương.

c) Tập trung rà soát, đẩy mạnh việc thi hành án đối với những việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; chú trọng trong chỉ đạo những việc thi hành án dân sự liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh...; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân lập và tổ chức xét miễn, giảm thi hành án đối với những khoản thu nộp ngân sách nhà nước không có điệu kiện thi hành đã có đủ điều kiện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.

1.3. Công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

a) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo từ trong tất cả các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương; báo cáo đầy đủ, kịp thời về kết quả giải quyết khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

b) Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Giải quyết xong 100% đơn, thư khiếu nại, tố cáo của năm 2013 chuyển sang và 90% đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới thụ lý trong năm 2014 thuộc thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch rà soát những vụ việc phức tạp, kéo dài để tập trung chỉ đạo giải quyết; cơ bản giải quyết xong đơn, thư khiếu nại, tố cáo bức xúc tồn đọng, kéo dài.

c) Chấn chỉnh công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, hạn chế những sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án dẫn đến phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, các Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng; phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1.4. Về triển khai công tác thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính

a) Tham gia đóng góp vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tố tụng hành chính. Tổ chức quán triệt, triển khai Luật tố tụng hành chính sửa đổi, bổ sung; có giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành án hành chính.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nắm chắc và tổng hợp đầy đủ số liệu về thi hành án hành chính, kiến nghị kịp thời những bất cập, vướng mắc về thi hành án hành chính, dần đưa công tác này vào nề nếp.

c) Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án và chính quyền địa phương trong việc đôn đốc thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra đôn đốc, rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu và kết quả thi hành án hành chính.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, các Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng; phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.

- Đơn vị đề nghị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.

1.5. Công tác đặc xá

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác đặc xá, trong đó cần tích cực tham mưu các hội đồng đặc xá lấy kết quả thi hành án dân sự của người phải thi hành án làm một trong những tiêu chuẩn xét đặc xá cho phạm nhân; tổng hợp, báo cáo đầy đủ số việc, số tiền thi hành được qua từng đợt đặc xá.

- Thời gian thực hiện: định kỳ 6 tháng, năm.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự; các Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.

1.6. Công tác miễn, giảm thi hành án

Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan tiến hành rà soát, thực hiện miễn, giảm thi hành án, bảo đảm chính xác, công bằng, đúng đối tượng, đúng quy định,

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, các Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.

1.7. Công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2012.

Thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện nghiêm việc tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và báo cáo đầy đủ, đúng thời gian theo quy định về Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng tháng.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, các Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng; phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.

- Cơ quan đề nghị phối hợp: Cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Sở Tư pháp.

2. Về công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2785/QĐ-BTP ngày 25/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự, số lượng Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự và các văn bản, đề án, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác tổ chức cán bộ. Phấn đấu cơ bản xong trong năm 2014.

b) Xây dựng hoàn chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2013-2015 và 2016-2021 theo Kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; tiếp tục triển khai Kế hoạch luân chuyển đã được Ban Cán sự Đảng phê duyệt, gắn với Nghị quyết số 152-NQ/BCSĐ ngày 28/11/2012 về việc đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp đến năm 2020 và Quyết định số 2785/QĐ-BTP ngày 25/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cử cán bộ, công chức tham gia thi vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp, thi nâng ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên trung cấp, cao cấp khi Bộ Tư pháp tổ chức.

c) Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ có chức danh pháp lý bảo đảm về số lượng, đáp ứng về chất lượng; tuyển dụng đủ biên chế được giao; tập trung chấn chỉnh, củng cố, kiện toàn đối với các đơn vị còn nhiều hạn chế; tiếp tục phối hợp làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương trong toàn ngành tại địa phương, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án, xác định đây vừa là công việc cấp bách trước mắt, vừa là công việc thường xuyên lâu dài, phải chú trọng tổ chức thực hiện quyết liệt trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

d) Tăng cường công tác tham mưu với Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trao đổi, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức thi hành án dân sự, nhất là những Chi cục còn nhiều hạn chế, yếu kém.

e) Chấn chỉnh ý thức trách nhiệm công vụ; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ bảo đảm hoạt động thông suốt, thống nhất trong từng địa phương và trong toàn quốc; chỉ đạo và tổ chức khắc phục những hạn chế, tồn tại, đặc biệt lưu ý những trường hợp do nguyên nhân chủ quan. Chủ động, tích cực trong việc phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng đưa công tác tổ chức, cán bộ vào nề nếp, đáp ứng nhiệm vụ chính trị.

g) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Chấp hành viên và cán bộ làm công tác thi hành án dân sự trong toàn ngành tại địa phương. Chú trọng công tác đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên sâu, tập huấn quán triệt các văn bản mới ban hành, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc được giao, đồng thời tăng cường bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2013.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham mưu: Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.

3. Về công tác kế hoạch, tài chính

Chủ động có giải pháp khắc phục, đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án được phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự, cụ thể:

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 1984/QĐ-TTg ngày 30/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch thực hiện Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 về phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49/NQ-TW giai đoạn 2011-2015” và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉnh sửa, bổ sung Quyết định 440/QĐ-TTg.

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phương án phân bổ ngân sách năm 2014 bảo đảm công bằng, minh bạch, kịp thời, đúng pháp luật.

c) Tổng hợp báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2014 trong các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự năm 2014 theo đúng quy định.

e) Thực hiện tốt công tác đối chiếu báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, đề xuất biện pháp xử lý sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo thống kê với báo cáo về kế toán nghiệp vụ.

g) Chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật trong quản lý sử dụng ngân sách, tài sản. Tăng cường kiểm tra và nâng cao chất lượng kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2014.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng Cục Thi hành án dân sự.

4. Về công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thi hành án dân sự và một số nhiệm vụ, công tác khác

4.1. Công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thi hành án dân sự

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm tra phải thực hiện theo kế hoạch; nội dung kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm nhằm giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự. Tập trung kiểm tra đối với việc thụ lý, phân loại án, tổ chức thi hành án, thống kê kết quả thi hành án và báo cáo kết quả thi hành án, việc thực hiện chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính.

b) Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã trực thuộc xây dựng Kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra công tác thụ lý, phân loại án, kết quả thi hành án dân sự và thống kê kết quả thi hành án dân sự tại đơn vị; kiểm tra về nghiệp vụ thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức cán bộ và kiểm tra toàn diện ít nhất đối với 40% tổng số đơn vị cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2014.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng Cục; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4.2. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

a) Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trong thi hành án dân sự. Quán triệt, chỉ đạo nghiên cứu, thực hiện Quyết định số 2795/QĐ-BTP ngày 18/11/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 của Bộ Tư pháp. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng trong công tác thi hành án dân sự.

b) Kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành chế độ chính sách trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản. Bảo đảm việc quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức. Kiên quyết xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, những biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2014.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã.

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng Cục; Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4.3. Một số nhiệm vụ, công tác khác

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), bảo đảm thực chất, sâu sắc và cụ thể, gắn với tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc. Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể trong từng cơ quan, đơn vị.

b) Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện nghiêm kỷ luật về chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thi hành án dân sự; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV năm 2015; thực hiện nghiêm túc việc xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh; qua đó, tạo động lực để tất cả các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

c) Duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành tại địa phương trong thi hành án dân sự; tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận họp liên ngành giữa Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

d) Tăng cường vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, BanVì sự tiến bộ của Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể khác; phối hợp công tác giữa chính quyền với các tổ chức chính trị xã hội nhằm nâng cao tính thống nhất trong hoạt động chỉ đạo điều hành và hiệu quả công tác.

e) Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND cùng cấp trong việc chỉ đạo tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2014.

- Tổ chức thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã.

- Đơn vị tham mưu: Các Phòng, Tổ chức đoàn thể thuộc Cục.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2014 của đơn vị mình phù hợp với Kế hoạch công tác thi hành án dân sự chung của Cục, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ, công chức thuộc đơn vị.

2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch công tác năm 2014 của Chi cục, báo cáo UBND cùng cấp cho ý kiến bằng văn bản và gửi Cục Thi hành án dân sự xem xét, phê duyệt.

3. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự làm đầu mối giúp Lãnh đạo Cục kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2014 của Ngành tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, tùy thuộc tình hình thực tế hoặc trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự sẽ điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục THADS (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam, Bộ TP (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã;
- Cấp ủy chi bộ Cục;
- Lãnh đạo, CHV Cục THADS;
- Chi cục THADS huyện, thị xã (để thực hiện);
- Phòng chuyên môn thuộc Cục (để thực hiện);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Triệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 307/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 307/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 307/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch công tác thi hành án dân sự Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 307/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch công tác thi hành án dân sự Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu307/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 307/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch công tác thi hành án dân sự Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 307/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch công tác thi hành án dân sự Bình Phước

            • 14/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực