Quyết định 307/QĐ-UBND

Quyết định 307/QĐ-UBND Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 307/QĐ-UBND thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 307/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan được tchức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý XLVPHC&TDTHPH- Bộ Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của y ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định s81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan về xử lý vi phạm hành chính.

Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính (viết tắt là XLVPHC); tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về XLVPHC; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về XLVPHC; mức độ tuân thủ pháp luật, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về XLVPHC và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu

Xác định rõ lĩnh vực trọng tâm; sự phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cấp, các ngành trong việc chủ trì, phối hợp giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.

Gắn việc kiểm tra với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp có liên quan.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác phổ biến pháp luật về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị quyết số 24/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khóa XIII, k họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở tất cả các lĩnh vực, thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (y ban nhân dân cấp huyện);

- Thời gian thực hiện: trong năm 2016.

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

2.1. Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, bảo đảm công tác quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC được thực hiện kịp thời, thông suốt, hiệu quả.

Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản Quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, b sung.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2.2. Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ban ngành tỉnh; y ban nhân dân cp huyện;

- Thời gian thực hiện: năm 2016.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

3.1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ban ngành tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

3.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện kỹ năng lập hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc theo hướng dẫn của Thông tư s19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với h sơ đnghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, y ban nhân dân cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

4. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung hoạt động kiểm tra: Tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, giao thông, xây dựng, tài nguyên nước và khoáng sản; các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo, huyện Mường Ảng và các đơn vị có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Công thương và y ban nhân dân cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Nội dung công tác thanh tra: Tiến hành thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương khi có kiến nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tchức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 Nghị định s 81/2013/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện;

5. Sơ kết đánh giá kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

5.1. Sơ kết tình hình thi hành để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: năm 2016.

5.2. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng, năm 2016

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tchức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện;

5.3. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về xử lý vi phạm hành chính

Công tác thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu, về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 23, 24 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được ban hành và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh, kiến nghị y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn giải quyết.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 307/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2016
Ngày hiệu lực16/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 307/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 307/QĐ-UBND thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 307/QĐ-UBND thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu307/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành16/03/2016
        Ngày hiệu lực16/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 307/QĐ-UBND thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 307/QĐ-UBND thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2016

         • 16/03/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/03/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực