Quyết định 3070/QĐ-UBND

Quyết định 3070/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 3070/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính kế hoạch và đầu tư Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3070/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, bao gồm 02 lĩnh vực hoạt động với 24 TTHC; cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh: 05 TTHC

2. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã: 19 TTHC

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cập nhật các TTHC được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật các TTHC được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm:

1. Công bố, công khai các TTHC này tại Trung tâm hành chính công cấp huyện và trên Trang thông tin điện tử của địa phương; thực hiện giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm xây dựng quy trình cụ thể giải quyết các TTHC này theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đăng ký áp dụng với Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC (gửi qua mạng)
 (Văn phòng Chính phủ); (gửi qua mạng)

- CT và các PCT UBND tỉnh; (gửi qua mạng);
- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; (gửi qua mạng)

- UBND các xã, phường, thị trấn; (gửi qua mạng)
- Cổng TTĐT tỉnh; (gửi qua mạng)
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
(gửi qua mạng)
- UBND các huyện, thị xã, TP. Huế (bản chính);
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KSTH.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3070 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

(ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH (05 TTHC)

1.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03 ngày

Trung tâm hành chính công cấp huyện

100.000

 Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03 ngày

30.000

3.

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

03 ngày

0

4.

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

03 ngày

0

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

03 ngày

30.000

II

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ (19 TTHC)

6.

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

05 ngày

Trung tâm hành chính công cấp huyện

100.000

- Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định số 2029/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động HTX thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7.

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

05 ngày

100.000

8.

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

05 ngày

30.000

9.

Đăng ký khi hợp tác xã chia

05 ngày

100.000

10.

Đăng ký khi hợp tác xã tách

05 ngày

100.000

11.

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

05 ngày

100.000

12.

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

05 ngày

100.000

13.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

05 ngày

30.000

14.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

05 ngày

30.000

15.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

05 ngày

30.000

16.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

05 ngày

30.000

17.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

05 ngày

0

18.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

05 ngày

Trung tâm hành chính công cấp huyện

30.000

19.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

05 ngày

0

20.

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

05 ngày

0

21.

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

05 ngày

0

22.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

05 ngày

0

23.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

05 ngày

30.000

24.

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

05 ngày

30.000

Tổng cộng: Có 02 lĩnh vực với 24 TTHC, bao gồm:

1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh: 05 TTHC

2. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã: 19 TTHC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3070/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3070/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3070/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3070/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính kế hoạch và đầu tư Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3070/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính kế hoạch và đầu tư Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3070/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành27/12/2018
       Ngày hiệu lực27/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3070/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính kế hoạch và đầu tư Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3070/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính kế hoạch và đầu tư Huế

           • 27/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực