Quyết định 3070/QĐ-UBND

Quyết định 3070/QĐ-UBND năm 2015 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 3070/QĐ-UBND danh mục cơ quan tổ chức nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3070/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cp;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ vviệc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”.

Điều 2. Danh mục này là cơ sở để cơ quan, tổ chức thực hiện việc giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục VTLT nhà nước;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục VT - Lưu trữ;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn
Cao

 

DANH MỤC

CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh)

STT

Mã phông

Tên cơ quan

Ghi chú

1. Các cơ quan chuyên môn, đặc thù và tương đương

1

1.1

Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh

 

2

1.2

Văn phòng y ban nhân dân tỉnh

 

3

1.3

Sở Công Thương

 

4

1.4

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

5

1.5

Sở Giao thông Vận tải

 

6

1.6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

7

1.7

Sở Khoa học và Công nghệ

 

8

1.8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

9

1.9

Sở Ngoại vụ

 

10

1.10

Sở Nội vụ

 

11

1.11

Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

 

12

1.12

Sở Tài chính

 

13

1.13

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

14

1.14

Sở Thông tin và Truyền thông

 

15

1.15

Sở Tư pháp

 

16

1.16

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

17

1.17

Sở Xây dựng

 

18

1.18

Sở Y tế

 

19

1.19

Thanh tra tỉnh

 

20

1.20

Ban Dân tộc

 

21

1.21

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

 

22

1.22

Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

 

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

23

2.1

Ban Đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế

 

24

2.2

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị

 

25

2.3

Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế

26

2.4

Nhà xuất bản Thuận Hóa

 

27

2.5

Trung tâm Bảo tôn Di tích Cố đô ….

 

28

2.6

Trung tâm Công nghệ ….

 

29

2.7

Trung tâm …

 

30

2.8

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

 

31

2.9

Trường Cao đẳng Y tế Huế

 

32

2.10

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh

 

3. Các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

33

3.1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

 

34

3.2

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

35

3.3

Bưu điện Thừa Thiên Huế

 

36

3.4

Công an tỉnh

 

37

3.5

Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế

 

38

3.6

Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

 

39

3.7

Cục Thuế Thừa Thiên Huế

 

40

3.8

Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế

 

41

3.9

Kho bạc Nhà nước tỉnh

 

42

3.10

Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

 

43

3.11

Tòa án nhân dân tỉnh

 

44

3.12

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 

45

3.13

Bệnh viện Trung ương Huế

 

46

3.14

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

47

3.15

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

 

48

3.16

Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

 

49

3.17

Đại học Huế

 

50

3.18

Học viện Âm nhạc Huế

 

51

3.19

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

 

52

3.20

Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

 

53

3.21

Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

54

3.22

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế

 

55

3.23

Viễn thông Thừa Thiên Huế

 

56

3.24

Vườn Quốc gia Bạch Mã

 

4. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện A Lưới

57

4.1

Văn phòng HĐND&UBND huyện A Lưới

 

58

4.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới

 

59

4.3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới

 

60

4.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện A Lưới

 

61

4.5

Phòng Nội vụ huyện A Lưới

 

62

4.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện A Lưới

 

63

4.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới

 

64

4.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới

 

65

4.9

Phòng Tư pháp huyện A Lưới

 

66

4.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới

 

67

4.11

Phòng Y tế huyện A Lưới

 

68

4.12

Thanh tra huyện A Lưới

 

69

4.13

Phòng Dân tộc huyện A Lưới

 

70

3.1.1

Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới

 

71

3.2.1

Ban Chỉ huy quân sự huyện A Lưới

 

72

3.3.1

Bưu điện huyện A Lưới

 

73

3.4.1

Công an huyện A Lưới

 

74

3.5.1

Chi cục Thi hành án huyện A Lưới

 

75

3.6.1

Chi cục Thống kê huyện A Lưới

 

76

3.7.1

Chi cục Thuế huyện A Lưới

 

77

3.8.1

Điện lực huyện A Lưới

 

78

3.9.1

Kho Bạc Nhà nước huyện A Lưới

 

79

3.10.1

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện

 

80

3.11.1

Tòa án nhân dân huyện A Lưới

 

81

3.12.1

Viện Kiểm sát nhân dân huyện A Lưới

 

5. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Huế

82

5.1

Văn phòng HĐND & UBND thành phố Huế

 

83

5.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế

 

84

5.3

Phòng Kinh tế thành phố Huế

 

85

5.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Huế

 

86

5.5

Phòng Nội vụ thành ph Huế

 

87

5.6

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Huế

 

88

5.7

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế

 

89

5.8

Phòng Tư pháp thành phố Huế

 

90

5.9

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Huế

 

91

5.10

Phòng Y tế thành phố Huế

 

92

5.11

Thanh tra thành phố Huế

 

93

5.12

Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế

 

94

3.1.2

Bảo hiểm xã hội thành phố Huế

 

95

3.2.2

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế

 

96

3.3.2

Bưu điện thành phố Huế

 

97

3.4.2

Công an thành phố Huế

 

98

3.5.2

Chi cục Thi hành án dân sự thành ph Huế

 

99

3.6.2

Chi cục Thống kê thành phố Huế

 

100

3.7.2

Chi cục Thuế thành phố Huế

 

101

3.9.2

Kho Bạc Nhà nước thành phố Huế

 

102

3.10.2

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế

 

103

3.11.2

Tòa án nhân dân thành phố Huế

 

104

3.12.2

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế

 

6. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị xã Hương Thủy

105

6.1

Văn phòng HĐND & UBND thị xã Hương Thủy

 

106

6.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy

 

107

6.3

Phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy

 

108

6.5

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Thủy

 

109

6.6

Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy

 

110

6.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Thủy

 

111

6.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy

 

112

6.9

Phòng Tư pháp thị xã Hương Thủy

 

113

6.10

Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Thủy

 

114

6.11

Phòng Y tế thị xã Hương Thủy

 

115

6.12

Thanh tra thị xã Hương Thủy

 

116

6.13

Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy

 

117

3.1.3

Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Thủy

 

118

3.2.3

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy

 

119

3.3.3

Bưu điện thị xã Hương Thủy

 

120

3.4.3

Công an thị xã Hương Thủy

 

121

3.5.3

Chi cục Thi hành án thị xã Hương Thủy

 

122

3.6.3

Chi cục Thống kê thị xã Hương Thủy

 

123

3.7.3

Chi cục Thuế thị xã Hương Thủy

 

124

3.8.3

Điện lực thị xã Hương Thủy

 

125

3.9.3

Kho Bạc Nhà nước thị xã Hương Thủy

 

126

3.10.3

Ngân hàng Chính sách thị xã Hương Thủy

 

127

3.11.3

Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy

 

128

3.12.3

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy

 

7. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị xã Hương Trà

129

7.1

Văn phòng HĐND & UBND thị xã Hương Trà

 

130

7.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà

 

131

7.3

Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà

 

132

7.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Trà

 

133

7.5

Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà

 

134

7.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà

 

135

7.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà

 

136

7.9

Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà

 

137

7.10

Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Trà

 

138

7.11

Phòng Y tế thị xã Hương Trà

 

139

7.12

Thanh tra thị xã Hương Trà

 

140

7.13

Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Trà

 

141

3.1.4

Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Trà

 

142

3.2.4

Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà

 

143

3.3.4

Bưu điện thị xã Hương Trà

 

144

3.4.4

Công an thị xã Hương Trà

 

145

3.5.4

Chi cục Thi hành án thị xã Hương Trà

 

146

3.6.4

Chi cục Thống kê thị xã Hương Trà

 

147

3.7.4

Chi cục Thuế thị xã Hương Trà

 

148

3.8.4

Điện lực thị xã Hương Trà

 

149

3.9.4

Kho Bạc Nhà nước thị xã Hương Trà

 

150

3.10.4

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Trà

 

151

3.11.4

Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà

 

152

3.12.4

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà

 

8. Các cơ quan, tổ chức thuộc huyện Nam Đông

153

8.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Nam Đông

 

154

8.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông

 

155

8.3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông

 

156

8.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đông

 

157

8.5

Phòng Nội vụ huyện Nam Đông

 

158

8.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đông

 

159

8.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Đông

 

160

8.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông

 

161

8.9

Phòng Tư pháp huyện Nam Đông

 

162

8.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Đông

 

163

8.11

Phòng Y tế huyện Nam Đông

 

164

8.12

Thanh tra huyện Nam Đông

 

165

8.13

Phòng Dân tộc huyện Nam Đông

 

166

3.1.5

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đông

 

167

3.2.5

Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đông

 

168

3.3.5

Bưu điện huyện Nam Đông

*

169

3.4.5

Công an huyện Nam Đông

 

170

3.5.5

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông

 

171

3.7.5

Chi cục Thuế huyện Nam Đông

 

172

3.8.5

Điện lực huyện Nam Đông

 

173

3.9.5

Kho Bạc Nhà nước huyện Nam Đông

 

174

3.10.5

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông

 

175

3.11.5

Tòa án nhân dân huyện Nam Đông

 

176

3.12.5

Viện Kim sát nhân dân huyện Nam Đông

 

9. Các cơ quan, tổ chức thuộc huyện Quảng Điền

177

9.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Quảng Điền

 

178

9.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

 

179

9.3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền

 

180

9.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Điền

 

181

9.5

Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền

 

182

9.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Điền

 

183

9.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Điền

 

184

9.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Điền

 

185

9.9

Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền

 

186

9.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quảng Điền

 

187

9.11

Phòng Y tế huyện Quảng Điền

 

188

9.12

Thanh tra huyện Quảng Điền

 

189

3.1.6

Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Điền

 

190

3.2.6

Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền

 

191

3.3.6

Bưu điện huyện Quảng Điền

 

192

3.4.6

Công an huyện Quảng Điền

 

193

3.5.6

Chi cục Thi hành án huyện Quảng Điền

 

194

3.6.6

Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền

 

195

3.7.6

Chi cục Thuế huyện Quảng Điền

 

196

3.8.6

Điện lực huyện Quảng Điền

 

197

3.9.6

Kho Bạc Nhà nước huyện Quảng Điền

 

198

3.10.6

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện

 

199

3.11.6

Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền

 

200

3.12.6

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền

 

10. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Phong Điền

201

10.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Phong Điền

 

202

10.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền

 

203

10.3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền

 

204

10.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền

 

205

10.5

Phòng Nội vụ huyện Phong Điền

 

206

10.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phong Điền

 

207

10.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phong Điền

 

208

10.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền

 

209

10.9

Phòng Tư pháp huyện Phong Điền

 

210

10.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phong Điền

 

211

10.11

Phòng Y tế huyện Phong Điền

 

212

10.12

Thanh tra huyện Phong Điền

 

213

3.1.7

Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền

 

214

3.2.7

Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền

 

215

3.3.7

Bưu điện huyện Phong Điền

 

216

3.4.7

Công an huyện Phong Điền

 

217

3.5.7

Chi cục Thi hành án huyện Phong Điền

 

218

3.6.7

Chi cục Thống kê huyện Phong Điền

 

219

3.7.7

Chi cục Thuế huyện Phong Điền

 

220

3.8.7

Điện lực huyện Phong Điền

 

221

3.9.7

Kho Bạc Nhà nước huyện Phong Điền

 

222

3.10.7

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền

 

223

3.11.7

Tòa án nhân dân huyện Phong Điền

 

224

3.12.7

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền

 

11. Các cơ quan, tchức trên địa bàn huyện Phú Lộc

225

11.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Phú Lộc

 

226

11.2

Phòng Công thương huyện Phú Lộc

 

227

11.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc

 

228

11.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc

 

229

11.5

Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc

 

230

11.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lộc

 

231

11.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc

 

232

11.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc

 

233

11.9

Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc

 

234

11.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Lộc

 

235

11.11

Phòng Y tế huyện Phú Lộc

 

236

11.12

Thanh tra huyện Phú Lộc

 

237

3.1.8

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc

 

238

3.2.8

Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc

 

239

3.3.8

Bưu điện huyện Phú Lộc

 

240

3.4.8

Công an huyện Phú Lộc

 

241

3.5.8

Chi cục Thi hành án huyện Phú Lộc

 

242

3.6.8

Chi cục Thống kê huyện Phú Lộc

 

243

3.7.8

Chi cục Thuế huyện Phú Lộc

 

244

3.8.8

Điện lực huyện Phú Lộc

 

245

3.9.8

Kho Bạc Nhà nước huyện Phú Lộc

 

246

3.10.8

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc

 

247

3.11.8

Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc

 

248

3.12.8

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc

 

12. Các cơ quan, tchức trên địa bàn huyện Phú Vang

249

12.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Phú Vang

 

250

12.2

Phòng Công Thương huyện Phú Vang

 

251

12.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang

 

252

12.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Vang

 

253

12.5

Phòng Nội vụ huyện Phú Vang

 

254

12.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang

 

255

12.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Vang

 

256

12.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang

 

257

12.9

Phòng Tư pháp huyện Phú Vang

 

258

12.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Vang

 

259

12.11

Phòng Y tế huyện Phú Vang

 

260

12.12

Thanh tra huyện Phú Vang

 

261

3.1.9

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Vang

 

262

3.2.9

Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Vang

 

263

3.3.9

Bưu điện huyện Phú Vang

 

264

3.4.9

Công an huyện Phú Vang

 

265

3.5.9

Chi cục Thi hành án huyện Phú Vang

 

266

3.6.9

Chi cục Thống kê huyện Phú Vang

 

267

3.7.9

Chi cục Thuế huyện Phú Vang

 

268

3.8.9

Điện lực huyện Phú Vang

 

269

3.9.9

Kho Bạc Nhà nước huyện Phú Vang

 

27 0

3.10.9

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang

 

271

3.11.9

Tòa án nhân dân huyện Phú Vang

 

272

3.12.9

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Vang

 

13. Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh

273

13.6

Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế

 

274

13.1

Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế

 

275

13.2

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

 

276

13.3

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền

 

277

13.4

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phú Lộc

 

278

13.5

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

 

279

13.7

Công ty TNHH NN MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế

 

280

13.8

Công ty TNHH NN MTV Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế

 

281

13.9

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

 

282

13.10

Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế

 

14. Các tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp

283

14.1

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 

284

14.2

Hội Đông y tỉnh

 

285

14.3

Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh

 

286

14.4

Hội Luật gia tỉnh

 

287

14.5

Hội Người mù tỉnh

 

288

14.6

Hội Nhà báo tỉnh

 

289

14.7

Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh

 

290

14.8

Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh

 

291

14.9

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

 

15. Các cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có chức năng quản lý Nhà nước

292

1.3.1

Chi cục Quản lý thị trường

 

293

1.7.1

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

294

1.8.1

Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em

 

295

1.8.2

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

296

1.10.1

Ban Thi đua Khen thưởng

 

297

1.10.2

Ban Tôn giáo

 

298

1.10.3

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

299

1.11.1

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

300

1.11.2

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

301

1.11.3

Chi cục Kiểm lâm

 

302

1.11.4

Chi cục Thủy sản

 

303

1.11.5

Chi cục Thủy lợi

 

304

1.11.6

Chi cục Phát triển nông thôn

 

305

1.11.7

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản

 

308

1.13.1

Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá

 

309

1.13.2

Chi cục Quản lý đất đai

 

310

1.13.3

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

311

1.18.1

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

312

1.18.2

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3070/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3070/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3070/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3070/QĐ-UBND danh mục cơ quan tổ chức nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3070/QĐ-UBND danh mục cơ quan tổ chức nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3070/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành28/12/2015
       Ngày hiệu lực28/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3070/QĐ-UBND danh mục cơ quan tổ chức nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3070/QĐ-UBND danh mục cơ quan tổ chức nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Thừa Thiên Huế

           • 28/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực