Quyết định 3073/QĐ-UBND

Quyết định 3073/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 3073/QĐ-UBND 2017 Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3073/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1579/TTr-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Quy hoạch mạng lưới đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 phải tuân thủ và phù hợp yêu cầu về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa nguồn lực của xã hội tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp công.

4. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm tính đặc thù, có tính kế thừa, phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ viên chức hiện có.

5. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự.

6. Quy hoạch mang tính động và mở, có sự cập nhật, điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ.

II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường khai thác các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và các nguồn thu khác; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

2. Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững.

3. Nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Giai đoạn năm 2017 đến năm 2020

a) Số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Có 09 (chín) đơn vị là Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang; Trường Trung cấp nghề Chợ Mới; Trường Trung cấp nghề Châu Đốc; Trường Trung cấp nghề Tân Châu; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh An Giang; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang; Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

b) Cơ chế tự chủ:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp nghề Chợ Mới: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp nghề Châu Đốc: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp nghề Tân Châu: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của chính phủ. Đến năm 2020 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Giai đoạn 2021-2025:

a) Số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Có 09 (chín) đơn vị là Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang; Trường Trung cấp nghề Chợ Mới; Trường Trung cấp nghề Châu Đốc; Trường Trung cấp nghề Tân Châu; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh An Giang; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang; Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

b) Cơ chế tự chủ:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp nghề Chợ Mới: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp nghề Châu Đốc: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp nghề Tân Châu: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang: bắt đầu năm 2025

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Tri Tôn là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang: bắt đầu năm 2025 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang: là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ về tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Giai đoạn 2026 - 2030

a) Số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Có 09 (chín) đơn vị là Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang; Trường Trung cấp nghề Chợ Mới; Trường Trung cấp nghề Châu Đốc; Trường Trung cấp nghề Tân Châu; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh An Giang; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang; Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

b) Cơ chế tự chủ:

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021- 2025, phấn đấu sẽ thực hiện thủ tục chuyển đổi 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, chi đầu tư theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể công chức, viên chức trong toàn đơn vị nắm rõ và quán triệt tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và những văn bản có liên quan.

2. Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của trung ương, tổ chức tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực chuyên môn làm cơ sở để xác định giá, phí dịch vụ sự nghiệp công. Từ đó tạo điều kiện để hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi cơ chế tự chủ.

3. Luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị qua mỗi giai đoạn, xác định được mục tiêu và hướng đi đúng, nhanh chóng tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công thương để ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

4. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý, khuyến khích phát triển nội lực và tập hợp được sự cộng tác, phối hợp của các nhà khoa học, các đơn vị đối tác.

5. Nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân, các chế độ lương, thưởng khuyến khích hoạt động sáng tạo và cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Xây dựng và hoàn thiện Quy chế dân chủ cơ sở và các quy định quản lý cơ quan đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; Định kỳ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung liên quan trong quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3073/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3073/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3073/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3073/QĐ-UBND 2017 Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3073/QĐ-UBND 2017 Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3073/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3073/QĐ-UBND 2017 Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3073/QĐ-UBND 2017 Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập An Giang

            • 17/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực