Quyết định 3074/QĐ-BCT

Quyết định 3074/QĐ-BCT năm 2018 về Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước

Nội dung toàn văn Quyết định 3074/QĐ-BCT 2018 thực hiện tăng cường quản lý bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3074/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước (Chỉ thị số 22/CT-TTg) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg .

b) Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa thủy điện hiệu quả, bảo đảm an toàn cho công trình và cho vùng hạ du.

2. Yêu cầu

a) Cơ quan quản lý nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện các cấp, các chủ đập thủy điện và các cơ quan khác có liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện phải chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

b) Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, yếu kém; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý an toàn và vận hành hồ đập, hồ chứa thủy điện.

c) Vận hành công trình thủy điện an toàn, hiệu quả và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du đập thủy điện.

3. Nội dung, nhiệm vụ chính của Kế hoạch

a) Kiểm tra công tác quản lý an toàn và vận hành đập, hồ chứa tại một số công trình thủy điện.

b) Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý an toàn và vận hành đập, hồ chứa thủy điện qua đó ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý an toàn và vận hành đập, hồ chứa thủy điện cho phù hợp.

c) Rà soát quy hoạch thủy điện và loại những dự án thủy điện hiệu quả thấp hoặc ảnh hưởng xấu đến môi trường - xã hội.

d) Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đập thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn và vận hành đập, hồ chứa.

đ) Chỉ đạo và đôn đốc các Sở Công Thương, chủ đập thủy điện tùy theo yêu cầu quản lý của địa phương và nguồn lực các chủ đập thủy điện để đầu tư trang bị hệ thống giám sát tự động, hệ thống đo mưa tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du cho các đập, hồ chứa thủy điện để hỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

e) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, chức năng của các công trình thủy điện; nội dung quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa và công tác phòng chống lụt, bão của công trình thủy điện.

4. Phân công trách nhiệm thực hiện: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng các Cục: Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều tiết điện lực; Chủ tịch UBND và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án thủy điện; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG

(Đính kèm Quyết định số 3074/QĐ-BCT ngày 29/8/2018 của Bộ Công Thương)

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

SẢN PHẨM/ KẾT QUẢ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

NƠI NHẬN KẾT QUẢ

GHI CHÚ

Chủ trì

Phối hợp

1

Kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa tại một số công trình thủy điện

Báo cáo kết quả kiểm tra

Cục ATMT

- Cục ĐL

- Sở CT

- EVN

9/2018

Lãnh đạo Bộ

 

2

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL:

 

 

 

 

 

 

a

Về quy hoạch, đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện

Văn bản thông báo kết quả

Cục ĐL

- Cục ATMT

- Cục ĐTĐL

10/2018

Cục ATMT

 

b

Về hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với công tác quản lý đầu tư, xây dựng đập, hồ chứa nước.

Văn bản thông báo kết quả

Cục ĐL

- Cục ATMT

- Cục ĐTĐL

10/2018

Cục ATMT

 

c

Về năng lực của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công đập, hồ chứa nước

Văn bản thông báo kết quả

Cục ĐL

- Cục ATMT

- Cục ĐL

10/2018

Cục ATMT

 

d

Về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Văn bản thông báo kết quả

Vụ KH&CN

- Cục ĐL

10/2018

Cục ATMT

 

đ

Về quản lý an toàn đập, hồ chứa

 

Cục ATMT

- Cục ĐL

- Cục ĐTĐL

10/2018

Cục ATMT

 

3

Rà soát quy hoạch thủy điện

Văn bản thông báo kết quả

Cục ĐL

- Cục ATMT

- Cục ĐTĐL

- UBND

10/2018

Cục ATMT

 

4

Củng cố lực lượng quản lý, vận hành đập, hồ chứa

Báo cáo

Các chủ đập

Sở CT

9/2018

Sở CT

Ghi cụ thể số lượng, chuyên môn và đánh giá năng lực của lực lượng quản lý vận hành đập, hồ chứa của đơn vị.

5

Thực hiện các quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập

Báo cáo

Các chủ đập

Sở CT

9/2018

Sở CT

Ghi cụ thể kết quả thực hiện từng nội dung công việc: Đăng ký an toàn đập, báo cáo hiện trạng an toàn đập, quan trắc đập, kiểm định đập, quy trình vận hành hồ chứa, quy trình bảo trì, xây dựng các phương án (bảo vệ đập, PCLL vùng hạ du đập, PCLB bảo đảm an toàn đập), lắp đặt hệ thống cảnh báo vùng hạ du khi vận hành phát điện và xả lũ, quan trắc KTTV chuyên dùng... Trường hợp chưa/không thực hiện nội dung nào, đề nghị nêu rõ lý do và đề xuất hướng xử lý (nếu có)

6

Củng cố lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về thủy điện của Sở; củng cố lực lượng làm công tác quản lý, vận hành đập, hồ chứa của các chủ đập thủy điện; tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa của các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh

Báo cáo

SCT

UBND

10/2018

Cục ATMT

Nội dung gồm 02 phần:

- Của Sở: Ghi cụ thể số lượng, chuyên môn và đánh giá năng lực của lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa thủy điện của Sở

- Của chủ đập: Theo Mục 4 và 5 Phụ lục này

7

Báo cáo tổng hợp tình hình Báo cáo thực hiện chỉ thị 22/CT-TTg

Báo cáo

Cục ATMT

Cục ĐL

Cục ĐTĐL

11/2018

Lãnh đạo Bộ

Tổng hợp các nội dung theo Chỉ thị số 22/CT-TTg

Ghi chú:

- Vụ KHCN là Vụ KHCN.

- Cục ATMT là Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

- Cục ĐL là Cục Điện lực và Năng tượng tái tạo.

- Cục ĐTĐL là Cục Điều tiết điện lực.

- UBND là Ủy ban nhân dân các tỉnh có công trình thủy điện.

- Sở CT là Sở Công Thương các tỉnh có công trình thủy điện.

- EVN là Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3074/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3074/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2018
Ngày hiệu lực29/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3074/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3074/QĐ-BCT 2018 thực hiện tăng cường quản lý bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3074/QĐ-BCT 2018 thực hiện tăng cường quản lý bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3074/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành29/08/2018
        Ngày hiệu lực29/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3074/QĐ-BCT 2018 thực hiện tăng cường quản lý bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3074/QĐ-BCT 2018 thực hiện tăng cường quản lý bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước

            • 29/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực