Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT năm 2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai chính sách tinh giản biên chế 2015 2021


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3075/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3075/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý;

b) Thực hiện đánh giá, phân loại, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng hợp lý về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

c) Giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

2. Yêu cầu:

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế;

b) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật;

c) Gắn bó chặt chẽ giữa việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế với xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị;

d) Tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong đơn vị, đảm bảo ổn định tư tưởng đối với đội ngũ công chức, viên chức, hợp đồng lao động;

đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách về tinh giản biên chế; Công khai đề án tinh giản biên chế và danh sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; Bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 01/2015/TT-BNV-BTC và các quy định khác của pháp luật;

e) Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

II- NỘI DUNG CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ:

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (sau đây gọi chung là đơn vị) có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế:

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TT-BNV-BTC, đảm bảo tất cả công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đều nắm được chính sách này.

Thời gian: Tháng 8/2015.

2. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế:

Xây dựng Đề án tinh giản biên chế của đơn vị giai đoạn 2015 - 2021 theo trình tự quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Hồ sơ gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Tờ trình và Đề án tinh giản biên chế của đơn vị. Tờ trình cần thể hiện rõ các việc đã triển khai nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai trong đơn vị với sự thống nhất cao của tổ chức Đảng, công đoàn, chính quyền và tập thể công chức, viên chức, người lao động khi xây dựng Đề án tinh giản biên chế và các giải pháp tổ chức thực hiện, dự kiến số lượng sẽ tinh giản hàng năm.

Thời gian: Tháng 8/2015.

3. Thẩm định và phê duyệt Đề án tinh giản biên chế:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình và đề án tinh giản biên chế của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của đơn vị.

4. Lập danh sách và tổ chức thực hiện chi trả các chế độ:

a) Trên cơ sở Đề án tinh giản biên chế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, người đứng đầu đơn vị lập tờ trình và danh sách, dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế định kỳ 02 lần/năm (06 tháng/1 lần) theo biểu số 1a, 1b, 1c, 1d, 2 kèm theo Kế hoạch này gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, tổng hợp gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, cấp kinh phí.

- Thời gian:

+ Chậm nhất là ngày 01/3 hàng năm, đơn vị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tờ trình và danh sách đối tượng tinh giản biên chế, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm.

+ Chậm nhất là ngày 01/9 hàng năm, đơn vị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tờ trình và danh sách đối tượng tinh giản biên chế, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm sau liền kề.

Sau ngày 01/3 hoặc sau ngày 01/9 hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo không xem xét việc thực hiện tinh giản biên chế. Trường hợp đơn vị không gửi danh sách tinh giản biên chế, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết những thắc mắc, kiến nghị về chế độ, chính sách tinh giản biên chế của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị (nếu có).

b) Người đứng đầu đơn vị ra quyết định cho đối tượng nghỉ theo chế độ và kịp thời chi trả chế độ chính sách sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí chi trả tinh giản biên chế.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hoặc tạm cấp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, đơn vị tổ chức thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế của đơn vị mình. Trường hợp thiếu so với số đã bổ sung hoặc tạm cấp, đơn vị có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bổ sung. Trường hợp thừa so với số đã bổ sung hoặc tạm cấp thì sẽ giảm trừ vào đợt cấp kinh phí tinh giản biên chế lần sau hoặc nộp trả ngân sách Trung ương. Kinh phí giải quyết chế độ theo chính sách tinh giản biên chế phải được tổng hợp chung vào báo cáo tài chính của đơn vị hàng năm theo đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Sử dụng từ nguồn thu và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị để thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam: Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế lấy từ nguồn Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Chế độ báo cáo:

a) Kết thúc đợt chi trả, đơn vị phải tổng hợp quyết toán kinh phí theo biểu số 5 kèm theo Kế hoạch này gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp gửi Bộ Tài chính;

b) Định kỳ vào ngày 30/11 hàng năm, đơn vị tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế theo biểu số 3; tổng hợp số lượng công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật theo biểu số 4 kèm theo Kế hoạch này gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp để gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các văn bản, báo cáo và danh sách của đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) và gửi theo địa chỉ email: [email protected].

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ công tác để giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP gồm đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

b) Là bộ phận thường trực của Tổ công tác của Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ hướng dẫn và thẩm định Đề án tinh giản biên chế của các đơn vị trực thuộc trình Bộ trưởng phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế trình Bộ trưởng xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tinh giản biên chế đối với các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện Đề án;

đ) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách tinh giản biên chế các đơn vị trực thuộc Bộ;

e) Tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý sử dụng hiệu quả biên chế, quỹ biên chế dự phòng của Bộ và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định;

g) Hàng năm, tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện việc tinh giản biên chế của Bộ, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo quy định.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

a) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc hướng dẫn, triển khai, thẩm định chính sách tinh giản biên chế;

b) Thẩm tra việc tính toán chế độ chính sách, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế;

c) Tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí và báo cáo quyết toán kinh phí chi trả cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng xem xét quyết định kinh phí triển khai thực hiện công tác tinh giản biên chế;

đ) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ bố trí kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc tuyên truyền, xây dựng Đề án tinh giản biên chế và triển khai thực hiện tinh giản biên chế.

4. Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 01/2015/TT-BNV-BTC và Kế hoạch này;

b) Thành lập Tổ công tác để giúp người đứng đầu đơn vị thực hiện chính sách tinh giản biên chế;

c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tinh giản biên chế (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3075/QĐ-BGDĐT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3075/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/08/2015
Ngày hiệu lực 20/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3075/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai chính sách tinh giản biên chế 2015 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai chính sách tinh giản biên chế 2015 2021
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3075/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành 20/08/2015
Ngày hiệu lực 20/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai chính sách tinh giản biên chế 2015 2021

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai chính sách tinh giản biên chế 2015 2021

  • 20/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực