Quyết định 3077/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3077/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về phê duyệt Đề cương Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3077/QĐ-BVHTTDL đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch 2015


B VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3077/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đán “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cu xã hi trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020”;

Căn cQuyết định s1492/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tp xây dựng Đán “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Trưởng Ban Soạn thảo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020” (Đề cương chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Đề cương được duyệt, giao Vụ Đào tạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án, tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
-
Lưu: VT, ĐT, ĐTT(20).

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành theo Quyết định số 3077/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

PHẦN MỞ ĐU

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án

2. Mục đích, yêu cầu và phạm vi, đối tượng Đề án

2.1. Mục đích của Đề án

2.2. Yêu cầu của Đề án

2.3. Phạm vi và đối tượng Đề án

3. Những căn cứ chủ yếu xây dựng Đề án

3.1. Căn cứ mang tính quan đim

3.2. Căn cứ pháp lý

3.3. Căn cứ thực tiễn

4. Kết cấu của Đề án

Phần thứ Nhất

THC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO NHU CU XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY

1.1. Thực trạng nhu cầu xã hội về nhân lực du lịch

1.1.1. Số lượng

1.1.2. Chất lượng

1.1.3. Chuyên môn nghiệp vụ

1.1.4. Tính chuyên nghiệp

1.1.5. Các nhu cầu khác

1.2. Thực trạng công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội

1.2.1. Thực trạng các điều kiện đảm bảo đào tạo theo nhu cầu xã hội

1.2.1.1. Hệ thống tổ chức bộ máy quản nhà nước về đào tạo du lịch

1.2.1.2. Hệ thống các văn bản QPPL trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.2.1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo

1.2.1.4. Đội ngũ cán bộ quản , giảng viên giáo viên

1.2.1.5. Chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo

1.2.2. Thực trạng hoạt động đào tạo theo nhu cu xã hội từ năm 2010 đến nay

1.2.2.1. Hệ thống các cơ sở đào tạo du lịch trên cả nước

1.2.2.2. Quy mô đào tạo

1.2.2.3. Chất lượng đào tạo

1.2.2.4. Liên kết, hợp tác trong đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cu xã hội

1.2.3. Mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay

1.2.3.1. Về kiến thức chuyên môn

1.2.3.2. Về kỹ năng nghề nghiệp

1.2.3.3. Về Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

1.3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội

1.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

1.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

Phần thứ Hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020

2.1. Phương hướng, nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch đến năm 2020

2.1.1. Phương hướng đào tạo nhân lực du lịch đến năm 2020

2.1.2. Nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch đến năm 2020

2.2. Mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020

2.2.1. Mục tiêu tổng quát

2.2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.2.1. Đi với khối giáo dục đại học

2.2.2.2. Đối với khối giáo dục nghề nghiệp

2.3. Giải pháp tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020

2.3.1. Hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch

2.3.2. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch

2.3.3. Tăng cường năng lc của các cơ sở đào tạo du lịch theo nhu cu xã hội

2.3.4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực các đơn vị liên quan đến đào tạo theo nhu cầu xã hội

2.3.5. Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề và thực hiện chuẩn hóa một bước nhân lực du lịch, phù hợp với các hệ thống tiêu chuẩn quc tế tạo đ điu kiện cho hội nhập quốc tế về lao động trong du lịch

2.3.6. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch đảm bảo liên kết chặt chẽ và cân đi giữa các bậc đào tạo, ngành nghề đào tạo và phân bố vùng, miền hợp lý phù hợp với Chiến lược và Quy hoạch phát triển du lịch quốc gia

2.3.7. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội

2.3.8. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào công tác nghiên cứu, thống kê phục vụ đào tạo du lịch

2.3.9. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các ngun lực (tài chính, công nghệ, công sức và kinh nghiệm) trong và ngoài nước cho đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội

Phần thứ Ba

TCHỨC THỰC HIỆN

3.1. Lộ trình thực hiện Đề án

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3077/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3077/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3077/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3077/QĐ-BVHTTDL đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3077/QĐ-BVHTTDL đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3077/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa thể thao và du lịch
        Người kýĐặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành15/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3077/QĐ-BVHTTDL đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3077/QĐ-BVHTTDL đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch 2015

            • 15/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực