Quyết định 308/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 308/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt dự án "Hỗ trợ Chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam" do Phần Lan tài trợ thông qua Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 308/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Hỗ trợ Chương trình đánh giá


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ THEO DÕI LÂU DÀI TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CÂY PHÂN TÁN TOÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM" DO CHÍNH PHỦ PHẦN LAN TÀI TRỢ THÔNG QUA TỔ CHỨC NÔNG LƯƠNG THẾ GIỚI (FAO)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp;
Căn cứ Công văn số 1855/TTg-QHQT ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án do FAO tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Biên bản Hội nghị thẩm định dự án "Hỗ trợ Chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam", ngày 21/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Công văn số 154/TCLN-KH&HTQT ngày 16/02/2011 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc xin phê duyệt văn kiện dự án "Hỗ trợ Chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam";
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Hỗ trợ Chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam" với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: "Hỗ trợ Chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam".

2. Nhà tài trợ: Chính phủ Phần Lan tài trợ thông qua Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO)

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Chủ dự án: Tổng cục Lâm nghiệp

5. Địa điểm thực hiện: Toàn quốc

6. Thời gian thực hiện: 03 năm, bắt đầu từ tháng 3 năm 2011.

7. Nội dung dự án

a. Mục tiêu:

Hỗ trợ công tác đánh giá và theo dõi tài nguyên rừng toàn quốc để có cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng chính xác hơn, giúp cho việc ra quyết định quản lý trong lâm nghiệp và xây dựng báo cáo quốc gia; Hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp (Viện Điều tra Quy hoạch rừng) trong việc xây dựng Chương trình đánh giá và theo dõi tài nguyên rừng và cây phát tán toàn quốc.

b. Kết quả chính:

- Tạo được sự đồng thuận cấp quốc gia về nhu cầu và cách tiếp cận cho Chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và xây dựng báo cáo quốc gia đối với các cam kết về môi trường mà Việt Nam đã ký kết, bao gồm cả giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính do mất rừng, suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng (REDD+).

- Tăng cường năng lực cho Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Điều tra Quy hoạch rừng về thu thập, phân tích và quảng bá thông tin về tài nguyên rừng.

- Tạo dựng cơ sở cho việc xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và sử dụng đất ở các cấp và các tỷ lệ khác nhau trên phạm vi toàn quốc.

- Khung Chương trình đánh giá và theo dõi tài nguyên rừng lâu dài trên phạm vi toàn quốc.

2. Hoạt động chính:

- Đánh giá nhu cầu thông tin và tình hình thu thập thông tin của các Chương trình, dự án đánh giá tài nguyên rừng hiện có; xác định mục tiêu, các hoạt động điều tra rừng có lồng ghép với các mục tiêu của Chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2011-2015.

- Hỗ trợ việc thiết kế hệ thống điều tra, lập kế hoạch điều tra và thực hiện thí điểm, bao gồm cả rút mẫu, hướng dẫn lập bản đồ, thu thập và tổng hợp thông tin, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực.

- Thu thập số liệu tài nguyên rừng thông qua điều tra thực địa, giải đoán ảnh vệ tinh và các nguồn tài liệu liên quan.

- Xử lý và phân tích số liệu thu thập được, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả.

- Thiết lập khung Chương trình đánh giá và theo dõi tài nguyên lâu dài trên phạm vi toàn quốc.

d. Tổ chức thực hiện:

Tổng cục Lâm nghiệp sẽ thành lập Ban Điều hành và Ban quản lý Dự án, có trách nhiệm quản lý và phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện dự án.

8. Kinh phí dự án:

Tổng kinh phí của dự án: 3.252.800 USD, trong đó:

- 2.763.500 USD: vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan thông qua FAO.

- 489.300 USD: vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm).

Điều 2. Giao Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan liên quan tiếp nhận và tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này và nội dung của tài liệu dự án được ký kết; tuân thủ các quy chế hiện hành của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Viện trưởng Viện Điều tra Quy hoạch rừng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao;
- Lưu VT, HTQT (BMB-30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 308/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu308/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2011
Ngày hiệu lực25/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 308/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 308/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Hỗ trợ Chương trình đánh giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 308/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Hỗ trợ Chương trình đánh giá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu308/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành25/02/2011
        Ngày hiệu lực25/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 308/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Hỗ trợ Chương trình đánh giá

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 308/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án Hỗ trợ Chương trình đánh giá

            • 25/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực