Quyết định 3080/QĐ-UBND

Quyết định 3080/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3080/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3080/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4500/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2023/TTr-SYT ngày 30/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng UBND tỉnh: đăng tải nội dung quyết định lên trang Văn bản pháp luật của tỉnh tại địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện.

2. Sở Y tế: phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đồng bộ, cập nhật Danh mục thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh để niêm yết dữ liệu đúng theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: hủy bỏ thiết lập quy trình điện tử liên quan đến các thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu trên Hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính số thứ tự 01, 04, 05 và 08 Mục II, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- BCĐ Cải cách hành chính tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam;
- CPVP, các phòng: HCTC, KGVX;
- Lưu: VT, KSTTHC (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3080/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực Dược phẩm

01

1.003924

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu (TTHC số thứ tự 01, Mục II, Phần A, Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định số 4500/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế và Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc

02

1.004005

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu (TTHC số thứ tự 04, Mục II, Phần A, Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh)

03

1.004024

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu (TTHC số thứ tự 05, Mục II, Phần A, Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định số 4500/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

04

1.004074

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu (TTHC số thứ tự 08, Mục II, Phần A, Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3080/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3080/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2020
Ngày hiệu lực05/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(07/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3080/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3080/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3080/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3080/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHồ Quang Bửu
        Ngày ban hành05/11/2020
        Ngày hiệu lực05/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (07/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3080/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3080/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

              • 05/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực