Quyết định 3082/QĐ-BCT

Quyết định 3082/QĐ-BCT năm 2020 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương

Nội dung toàn văn Quyết định 3082/QĐ-BCT 2020 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3082/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Nguyên tắc chung trong phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng theo quy định của Chính phủ và Quy chế làm việc của Bộ Công Thương. Điều chỉnh nhiệm vụ cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng tại Điều 2, Quyết định số 1833/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ.

b) Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua khen thưởng và kỷ luật.

c) Phụ trách ngành năng lượng; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành.

d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Dầu khí, Điện lực.

đ) Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

e) Trưởng ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

g) Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương.

h) Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ Công Thương.

i) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

2. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; cải cách hình chính.

b) Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Công Thương về phòng chống AIDS về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước cháu Á - Thái Bình Dương.

d) Phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, WTO cũng như các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế khác; chỉ đạo chung về các công tác liên quan đến thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

đ) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

e) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Á - Thái Bình Dương), Cục Xuất nhập khẩu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Phòng vệ thương mại, Văn phòng Hội đồng cạnh tranh, Đại diện của Bộ Công Thương (Phòng WTO) tại Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.

g) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

h) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

3. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản (trừ lĩnh vực dầu khí và than).

b) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác quốc tế.

c) Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Mỹ; bảo vệ sức khỏe - y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

d) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận.

d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Mỹ), Cục Công nghiệp (đối với công tác liên quan đến công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; luyện kim và khoáng sản), Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công tác phía Nam, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Nhà Xuất bản Công Thương, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Thép, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM), Tổng công ty May và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE), Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON).

e) Người phát ngôn của Bộ Công Thương.

g) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

h) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

4. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo; công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm, công thương địa phương, kinh tế tập thể, thương mại điện tử và kinh tế số, công nghiệp hóa chất; công nghệ thông tin, môi trường; công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn;

b) Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Phi, Tây Á và Nam Á.

c) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Phi), Cục Công Thương địa phương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Kỹ thuật an toàn và Mời trường công nghiệp, Cục Hóa chất, các Viện và các Trường thuộc Bộ. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Dệt may, Thuốc lá, Bia - Rượu - Nước giải khát, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, các doanh nghiệp ngành nhựa, da giày, sành sứ thủy tinh công nghiệp.

đ) Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Công Thương.

e) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan. Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, Trưởng ban phòng chống cháy, nổ và an toàn của Bộ Công Thương.

g) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

5. Thứ trưởng Đặng Hoàng An

a) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực dầu khí, than; tài chính, đổi mới doanh nghiệp, quản lý thị trường, công tác văn phòng.

b) Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng chống tội phạm;

c) Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Âu.

d) Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm.

đ) Phụ trách công tác đảng đoàn thể.

e) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

g) Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Âu), Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Tổng Cục Quản lý thị trường, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Than - Khoáng sản. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Dầu khí và Điện lực.

h) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

i) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận của Quyết định số 1833/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng TW, Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tổ chức TW, Ủy ban Kiểm tra TW;
- Đảng ủy Khối các CQTW;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Đảng ủy Bộ CT, Đảng ủy Khối ĐN Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường ĐHCĐHN; Đảng ủy khối các cơ sở BTC tại TP Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Công Thương VN;
- Lưu: VT, VPB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3082/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3082/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2020
Ngày hiệu lực26/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(28/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3082/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3082/QĐ-BCT 2020 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3082/QĐ-BCT 2020 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3082/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành26/11/2020
        Ngày hiệu lực26/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (28/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3082/QĐ-BCT 2020 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3082/QĐ-BCT 2020 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương

            • 26/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực