Quyết định 3083/QĐ-UBND

Quyết định 3083/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3083/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quyền giải quyết Sở Giao thông Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3083/-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 129/TTr-SGTVT ngày 25 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 (chín) thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PV Hành chính công t
nh;
- C
ng Thông tin điện tử của tỉnh (file điện tử);
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên thủ tc hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tc hành chính

I. LĨNH VC ĐƯỜNG THỦY NI ĐA

1

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông (Thủ tục số 01, Phần III. Lĩnh vực đường thủy nội địa tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tchức, cá nhân Việt Nam (Thủ tục số 02, Phn III. Lĩnh vực đường thủy nội địa tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

3

Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện các dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (Thủ tục s 20, Phần III. Lĩnh vực đường thủy nội địa tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

4

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (Thủ tục số 21, Phn III. Lĩnh vực đường thủy nội địa tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

5

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (Thủ tục số 22, Phần III. Lĩnh vực đường thủy nội địa tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

6

Đxuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố) (Thủ tục số 23, Phần III. Lĩnh vực đường thủy nội địa tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

II. LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc đối với tchức, cá nhân Việt Nam (Thủ tục số 02, Phn IV. Lĩnh vực hàng hi tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hp đồng chuyến (Thủ tục số 03, Phn IV. Lĩnh vực hàng hải tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

3

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh (Thủ tục s 04, Phần IV. Lĩnh vực hàng hải tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3083/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quyền giải quyết Sở Giao thông Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3083/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quyền giải quyết Sở Giao thông Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3083/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3083/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quyền giải quyết Sở Giao thông Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3083/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quyền giải quyết Sở Giao thông Thái Bình

            • 01/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực