Quyết định 3084/QĐ-BGTVT

Quyết định 3084/QĐ-BGTVT năm 2013 kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3084/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3084/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU VIỆT TRÌ MỚI, DÀNH RIÊNG CHO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, QUA SÔNG LÔ, TRÊN QUỐC LỘ 2 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO và BT;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Thăng Long tại tờ trình 1891/PMUTL-DA4 ngày 30/9/2013 trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư kèm theo báo cáo kết quả thẩm định số 548/ĐTCT ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

2. Tổng vốn đầu tư dự án: 1.900.548 triệu đồng (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu đồng).

3. Hình thức Hợp đồng Hoạt động dự án: Theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

4. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chỉ định Nhà đầu tư.

5. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Từ Quý VI năm 2013.

7. Nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, thu hồi vốn thông qua thu phí.

8. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước: Theo quy định tại Điều 38 của Nghị định 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án.

2. Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội dung kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư tại Điều 1 của Quyết định này và theo đúng quy định về trình tự, thủ tục của Pháp luật về đấu thầu, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT đảm bảo lựa chọn Nhà đầu tư có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của dự án.

Điều 3: Các Ông (Bà): Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, ĐTCT (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3084/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3084/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2013
Ngày hiệu lực04/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3084/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3084/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3084/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3084/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành04/10/2013
        Ngày hiệu lực04/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3084/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3084/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì

            • 04/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực