Quyết định 3088/QĐ-UBND

Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3088/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3088/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Thông tư số 159/2005/NĐ-CP">05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và Ủy ban nhân dân các thị xã Hương Thủy, Hương Trà về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1295/TTr-SNV ngày 28 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà, như sau:

1. Huyện Phong Điền: Thị trấn Phong Điền và xã Phong Hiền từ loại 2 lên loại 1.

2. Huyện Quảng Điền: Xã Quảng An, xã Quảng Lợi, xã Quảng Thành và xã Quảng Vinh từ loại 2 lên loại 1.

3. Huyện Phú Vang: Xã Vinh Hà và xã Phú Mỹ từ loại 2 lên loại 1; xã Phú Thanh từ loại 3 lên loại 2.

4. Thị xã Hương Thủy: Phường Thủy Dương và phường Thủy Châu từ loại 2 lên loại 1; phường Thủy Lương, xã Thủy Vân và xã Thủy Tân từ loại 3 lên loại 2.

5. Thị xã Hương Trà: Phường Hương Hồ và xã Bình Điền từ loại 2 lên loại 1.

Điều 2. Số lượng cán bộ, công chức của các xã, phường, thị trấn: Loại 1 được bố trí 25 người, loại 2 được bố trí 23 người.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3088/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3088/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2015
Ngày hiệu lực 28/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3088/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3088/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3088/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3088/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 28/12/2015
Ngày hiệu lực 28/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3088/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3088/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Thừa Thiên Huế 2015

  • 28/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực