Quyết định 309/QĐ-HQCB

Quyết định 309/QĐ-HQCB năm 2017 sửa đổi Nội quy tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 309/QĐ-HQCB 2017 sửa đổi Nội quy tiếp công dân Cục Hải quan Cao Bằng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/QĐ-HQCB

Cao Bằng, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH CAO BẰNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng TCCB-TTr.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan Cao Bằng.

Tại điểm a, mục 5, phần I của Nội quy tiếp công dân (Ban hành kèm theo Quyết định số: 137/QĐ-HQCB ngày 28/02/2017) tại Cục Hải quan Tỉnh Cao Bằng quy định “Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Cao Bng tiếp công dân định kỳ vào ngày 30 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày kế tiếp. Trường hợp Lãnh đạo Cục đi vắng không th tiếp công dân theo lịch quy định, Phó trưởng phòng TCCB-TTr phụ trách công tác Thanh tra được ủy quyn tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo li Lãnh đạo Cục”.

Nay sửa đổi, bổ sung: Lãnh đạo Cục Hải quan tnh Cao Bng tiếp công dân đnh kỳ vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyn sang ngày kế tiếp. Trường hợp Lãnh đạo Cục đi vng không th tiếp công dân theo lịch quy định, Phó trưởng phòng TCCB-TTr phụ trách công tác Thanh tra được ủy quyền tiếp công dân và sau đó trách nhiệm báo cáo lại Lãnh đạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng TCCB-TTr, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Cao Bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCH
Q (Thanh tra-Kiểm tra)
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục;
- Lưu VT
, TCCB-TTr.

CỤC TRƯỞNG
Đàm Viết Nghị

 

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 309/QĐ-HQCB ngày 17/7/2017)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

2. Thời gian tiếp công dân thường xuyên:

Cục Hải quan tỉnh Cao Bng tiếp công dân thường xuyên vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút,

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân:

Tại phòng tiếp công dân, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Tổ 11, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

4. Đối với Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan (gọi tắt là Chi cục Hải quan):

Việc tiếp công dân tại các Chi cục Hải quan do thủ trưởng đơn vị bố trí địa điểm, sắp xếp lịch tiếp công dân và phân công thực hiện đúng quy định.

5. Trách nhiệm tiếp công dân:

a, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 ngày 30 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyn sang ngày kế tiếp. Trường hợp Lãnh đạo Cục đi vắng không thtiếp công dân theo lịch quy định, Phó trưởng phòng TCCB-TTr phụ trách công tác Thanh tra được ủy quyền tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại Lãnh đạo Cục.

b, Phòng TCCB-TTr có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Cục tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cao Bng theo quy định của pháp luật.

c, Khi lãnh đạo Cục hoặc phòng TCCB-TTr đã có lịch hẹn tiếp công dân, nhưng không thể thực hiện việc tiếp công dân vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và có văn bản thông báo cho công dân biết việc thay đổi lịch, ngày giờ hẹn tiếp công dân ln sau.

II. ĐI VỚI CÔNG DÂN:

Khi đến trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau:

a. Trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

c. Khiếu nại tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân:

d. Nhận thông báo về kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ. Trường hợp người khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh không thông thạo tiếng Việt có quyền sử dụng người phiên dịch.

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ:

a. Nêu rõ họ tên, địa chỉ, hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có).

b. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại.

d. Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

đ. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử một người đại diện đtrình bày nội dung, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

e. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN:

1. Khi tiếp công dân, phải đảm bảo trang phục chỉnh t, đeo thẻ công chức, hoặc phù hiệu, bảng tên theo quy định.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc, ghi chép đầy đủ chính xác nội dung mà người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

3. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

4. Giải thích cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo. kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người thm quyn giải quyền.

5. Trực tiếp xử lý theo thm quyền hoặc phân loại, chuyn đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cn thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo có yêu cầu.

8. Được quyền từ chối không tiếp nhưng trường hợp vi phạm quy chế, nội quy tiếp công dân.

IV. NHỮNG TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN:

Người tiếp công dân được từ chi tiếp người đến nơi tiếp công dân các trường hợp sau:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thn hoặc một bệnh khác làm mt khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa; xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, t cáo kéo dài;

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 309/QĐ-HQCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu309/QĐ-HQCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 309/QĐ-HQCB

Lược đồ Quyết định 309/QĐ-HQCB 2017 sửa đổi Nội quy tiếp công dân Cục Hải quan Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 309/QĐ-HQCB 2017 sửa đổi Nội quy tiếp công dân Cục Hải quan Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu309/QĐ-HQCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Viết Nghị
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 309/QĐ-HQCB 2017 sửa đổi Nội quy tiếp công dân Cục Hải quan Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 309/QĐ-HQCB 2017 sửa đổi Nội quy tiếp công dân Cục Hải quan Cao Bằng

            • 17/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực