Quyết định 309/QĐ-QLCL

Quyết định 309/QĐ-QLCL năm 2015 về Chương trình thực hiện Kế hoạch quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 309/QĐ-QLCL 2015 quản lý xử lý vi phạm hành chính chất lượng nông lâm sản thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Quyết định 1964/QĐ-BNN-PC ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v ban hành Kế hoạch quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hiện Kế hoạch quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (văn bản kèm theo).

Điều 2. Trưởng các phòng cơ quan Cục căn cứ Chương trình này, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt và báo cáo Cục trưởng kết quả thực hiện Chương trình trước ngày 30/9/2015.

Điều 3. Giao Phòng Thanh tra, Pháp chế theo dõi; đôn đốc; tổng hợp kết quả thực hiện công tác quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo Bộ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế; Trưởng các phòng cơ quan Cục, Giám đốc cơ quan Nam bộ, Trung bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Bộ NN&PTNT (Vụ PC);
- Các PCT (để biết);
- Lưu VT, TTPC

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
(ban hành kèm theo quyết định số 309/QLCL-TTPC ngày 30 tháng 6 năm 2015)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, cơ quan thuộc Cục trong việc triển khai kế hoạch quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Cục.

2. Trưởng các Phòng có trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong chương trình theo phân công.

II. Nội dung chương trình:

1. Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản QPPL liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

a) Biên soạn tài liệu phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. Tham gia các lớp phổ biến, kiểm tra pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý do Thanh tra Bộ tổ chức.

4. Xây dựng báo cáo về công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

III. Phân công thực hiện.

1. Biên soạn tài liệu phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra, Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015 - tháng 8/2015.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra, Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 - Tháng 9/2015.

(Thông qua các lớp đào tạo nghiệp vụ về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc dự án đào tạo)

3. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (theo kế hoạch gửi kèm).

a) Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra, Pháp chế.

b) Đơn vị phối hợp: Phòng CL1, 2.

4. Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

a) Đơn vị chủ trì: Phòng Chất lượng 1,2

b) Đơn vị phối hợp: Phòng Thanh tra, Pháp chế

5. Báo cáo tình hình theo dõi, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

a) Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra, Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Phòng Chất lượng 1,2.

IV. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí phục vụ việc biên soạn tài liệu và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản từ dự án đào tạo nghiệp vụ về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã được Bộ phê duyệt.

V. Tổ chức thực hiện.

1. Phòng Thanh tra, Pháp chế chủ trì, phối hợp với phòng, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của chương trình, tổng hợp kết quả trình Lãnh đạo Cục phê duyệt báo cáo Bộ theo quy định.

2. Phòng Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán chi tiết thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục; thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định./.

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
(ban hành kèm theo quyết định số 309/QLCL-TTPC ngày 30 tháng 6 năm 2015)

I. Nội dung kiểm tra:

1. Tình hình ban hành văn bản pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính (Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện văn bản QPPL của các cơ quan quản nhà nước cấp trên).

2. Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị trên địa bàn được giao phụ trách.

3. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

5. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính

6. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý.

II. Phương pháp tiến hành:

1. Kết hợp Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2015 của Cục đã được phê duyệt theo Quyết định số 126/QĐ-QLCL ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Cục trưởng Cục Quản Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

2. Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Đánh giá, nhận xét việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản của các đơn vị;

b) Tổng hợp tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015;

c) Ghi nhận kiến nghị, đề xuất.

III. Thời gian và đối tượng kiểm tra.

1. Thời gian: Quý III đến quý IV năm 2015.

2. Đối tượng kiểm tra:

a) Các Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Chi cục Bắc Giang; Chi cục Thanh Hóa; Chi cục Đăk Nông; Chi cục Khánh Hòa; Chi cục Cần Thơ; Chi cục Bến tre), theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2015 của Cục đã phê duyệt.

b) Cơ quan QLCLNLS&TS Trung bộ, Nam bộ thuộc Cục.

IV. Phân công thực hiện

1. Phòng Thanh tra, Pháp chế chủ trì, phối hợp với Phòng Chất lượng 1, Chất lượng 2, Cơ quan Trung bộ, Nam bộ thành lập các Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

2. Phòng Tài chính hướng dẫn các đơn vị lập dự toán chi tiết thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng dự toán ngân sách năm 2015.

V. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí phục vụ tổ chức các Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được bố trí từ nguồn phí, lệ phí hoặc các dự án khác được phê duyệt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 309/QĐ-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu309/QĐ-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực30/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 309/QĐ-QLCL

Lược đồ Quyết định 309/QĐ-QLCL 2015 quản lý xử lý vi phạm hành chính chất lượng nông lâm sản thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 309/QĐ-QLCL 2015 quản lý xử lý vi phạm hành chính chất lượng nông lâm sản thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu309/QĐ-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành30/06/2015
        Ngày hiệu lực30/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 309/QĐ-QLCL 2015 quản lý xử lý vi phạm hành chính chất lượng nông lâm sản thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 309/QĐ-QLCL 2015 quản lý xử lý vi phạm hành chính chất lượng nông lâm sản thủy sản

           • 30/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực