Quyết định 3091/QĐ-UBND

Quyết định 3091/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3091/QĐ-UBND 2017 Danh mục Thủ tục Trung tâm Hành chính công cấp huyện Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 124/TTr-STP ngày 17 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố.

Tại các huyện chưa thành lập Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện thực hiện theo Danh mục Thủ tục hành chính phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, N(20b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ dịch vụ công trực tuyến của TTHC

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật (ngày)

Thời gian thực hiện (giảm 10%) (ngày)

Thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế

Thẩm quyền quyết định

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông

I

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ (14 TTHC) 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký Hợp tác xã

 2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Thủ tục đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trường hợp lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại tnh, thành phố khác với nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính)

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

3

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (thay đổi nội dung Điều lệ, số lượng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên)

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

7

Thủ tục giải th tự nguyện Hợp tác xã

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

9

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

10

Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với Hợp tác xã được thành lập trên cơ s chia, tách, hợp nht, sáp nhập

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

11

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

3

3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

12

Thủ tục đăng ký thay đi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

2

3

3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

13

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

2

3

3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

14

Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

3

3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

II

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (09 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

- Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định theo phân cấp

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

- Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (đối với nhóm C)

2

20

 20

x

 

 

 

- Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (đối với dự án nhóm C)

2

15

 15

x

 

 

 

2

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật

2

20

 20

x

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

3

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) đối với với dự án nhóm C sử dụng vốn nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư của công trình đến cấp III theo phân cấp

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

- Đối với công trình cấp III

2

30

 

x

 

 

 

- Đối với các công trình còn lại

2

20

 

x

 

 

 

4

Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến, công trình tín ngưỡng; công trình theo giai đoạn; công trình theo dự án; công trình sửa chữa, cải tạo; di dời công trình; công trình xây dựng có thời hạn; công trình nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Trường hợp xây dựng mới

2

30 

15 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với công trình theo tuyến, công trình tín ngưỡng

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với công trình quảng cáo

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Trường hợp theo giai đoạn: Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với công trình theo dự án

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với công trình sửa chữa, cải tạo

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Di dời công trình

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với công trình xây dựng có thời hạn

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với nhà ở riêng lẻ

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu Di tích Lịch sử - Văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh

 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với trường hợp điều chỉnh Giấy phép xây dựng

2

30

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với trường hợp gia hạn Giấy phép xây dựng

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

Đối với trường hợp cấp lại Giấy phép xây dựng

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện

 

6

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

- Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh QHCT

2

20

 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

- Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn

2

15

 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

7

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

2

25

 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

8

Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

2

45

20

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

9

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

07 ngày kể

từ khi kết thúc kiểm tra

 

 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

III

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (10 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy phép kinh doanh bản lẻ sản phẩm rượu

2

15

10

x

 

Phòng KTHT

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

2

10

7

x

 

Phòng KTHT

 

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

2

10

7

x

 

Phòng KTHT

 

4

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

15

10

x

 

Phòng KTHT

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

10

7

x

 

Phòng KTHT

 

6

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

10

7

x

 

Phòng KTHT

 

7

Cấp Giấy phép bản lẻ sản phẩm thuốc lá

2

15

10

x

 

Phòng KTHT

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bản lẻ sản phẩm thuốc lá

2

10

7

x

 

Phòng KTHT

 

9

Cấp lại Giấy phép bản lẻ sản phẩm thuốc lá

2

10

7

x

 

Phòng KTHT

 

10

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

2

30

30

x

 

Phòng KTHT

 

IV

LĨNH VỰC GIAO THÔNG (15 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

A

Lĩnh vực đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND cấp huyện quản lý

2

7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý

2

7

 7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

3

Chấp thuận thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND huyện quản lý

2

7

 7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND cấp huyện quản lý

2

7

 7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Chấp thuận thiết kế đấu nối đường bộ do UBND huyện quản lý

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Cấp phép thi công đấu nối đường bộ do UBND huyện quản lý

2

7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

B

Lĩnh vực Đường thủy

 

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác trên đường thủy nội địa

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác trên đường thủy nội địa

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

3

Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

7

Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

9

Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

2

3

 3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

V

LĨNH VỰC NỘI VỤ (41 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện

2

15

15 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

3

Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Thành lập Hội

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Phê duyệt điều lệ Hội

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

7

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

8

Đổi tên Hội

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

9

Hội tự giải thể

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

10

Báo cáo tổ chức đại hội Nhiệm kỳ, đại hội bất thường

2

25

 25

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

11

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

2

40

 40

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

12

Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

13

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

14

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

15

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

16

Cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

17

Hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ

2

30

 30

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

18

Đổi tên Quỹ

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

19

Quỹ tự giải thể

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

20

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III

2

15 

15 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

21

Thi tuyển viên chức

2

15 

15 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

22

Xét tuyển viên chức

2

 15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

23

Xét đặc cách viên chức

2

 15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

24

Tuyển dụng công chức cấp xã

2

 20

 20

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

25

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ huyện

 

26

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động của huyện

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ huyện

 

27

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

28

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

29

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

30

Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

31

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

32

Chấp thuận giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

33

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi huyện

2

5

 5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

34

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

35

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

36

Tặng danh hiệu Thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

37

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

38

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

39

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

40

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích đột xuất

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

41

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại

2

10

 10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

VI

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (06 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

10

10 

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5

 5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 3

5

 5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 3

5

 5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 2 

5

 5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 2

5

 5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

VII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (34 TTHC) 

 

 

 

 

 

 

A

Lĩnh vực Tài nguyên

 

 

 

 

 

 

 

1

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

2

12

12

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

2

9

9

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

3

Thu hồi đất thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất

2

18

18

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người

2

18

18

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

2

25 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

25 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

2

20 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

20 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

7

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

2

28 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

28 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

8

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

2

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

9

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

2

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

10

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp

2

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

- Đối với trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận

2

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

- Đối với trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận do thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

2

20 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

20 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

11

Thủ tục đăng ký biến động trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp bán tài sản gắn liền với đất thuê hoặc trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê mà cấp mới Giấy chứng nhận

2

30 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 15 ngày)

30 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 15 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

- Trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê mà xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận

2

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 15 ngày)

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 15 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

12

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

2

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp

2

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận

2

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

13

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận (không bao gồm thời gian thực hiện đo đạc địa chính, trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính; giải phóng mặt bằng; xin ý kiến các cơ quan liên quan; xem xét, xử lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật; trưng cầu giám định; người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; công bố công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận và thời gian lấy ý kiến về tài sản gắn liền với đất; xác định giá đất cụ thể)

2

13 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

13 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

- Trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận

2

20 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

20 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp lại Giấy chứng nhận

2

28 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

28 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

- Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

2

28 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

28 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

15

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

16

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do cơ quan Nhà nước, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

2

9 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

9 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

17

Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

2

 

 

 

 

 

 

- Đính chính vào Giấy chứng nhận

2

8 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

8 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

 

Sở TN&MT hoặc UBND huyện, thành phố

 

- Đối với trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

2

12 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

12 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

 

Sở TN&MT hoặc UBND huyện, thành phố

 

18

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

2

7 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

7 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

- Đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do vẽ lại bản đồ

2

50 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

50 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

19

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa

2

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

- Trường hợp tách thửa do nhận chuyển quyền

 

17 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

17 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

- Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần

 

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

20

Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp

2

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

10 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận

2

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

15 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận do thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

2

20 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

20 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

 

x

Sở TN&MT

 

21

Trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.

2

5 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

5 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

22

Trình tự, thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

2

3 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

3 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 13 ngày)

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

23

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

2

1-3

1-3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

24

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

2

1 - 3

1-3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

25

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

2

1 - 3

1-3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

26

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

2

1 - 3

1-3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

27

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

2

1 - 3

1 - 3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

28

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

2

1 - 3

1 - 3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

29

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

2

1 - 3

1 - 3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

30

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

2

1 - 3

1 - 3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

31

Xoá đăng ký thế chấp

2

1 - 3

1 - 3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

32

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

2

1 - 3

1 - 3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

33

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

2

1 - 3

1 - 3

x

 

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

 

34

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

2

45 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 15 ngày)

45 (các xã vùng sâu, vùng xa tăng thêm 15 ngày)

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

B

Lĩnh vực Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2

10

7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

2

7

7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

VIII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (41 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

A

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

2

10

10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

2

10

10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

3

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

2

10

10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc huyện quản lý

2

10

10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

2

10

10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2

3

3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

7

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2

5

5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

8

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

2

10

10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

9

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

2

3

3

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

10

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

2

10

10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

2

10

 10

x

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

 

12

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

2

10

 10

x

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

 

13

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

14

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

2

15

 15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

15

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện

2

12

 12

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

16

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện

2

7

 7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

17

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

2

20

 20

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

18

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

2

40

 40

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

19

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập

2

7

 7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

20

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

2

5

 5

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

B

Lĩnh vực Người có công

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

2

23

 23

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

2

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

2

23

 23

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

3

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

2

18

 18

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

4

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

2

18

 18

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

5

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

2

43

 43

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

6

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

2

43

 43

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

7

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

2

28

 28

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

8

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

2

23

 23

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

9

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

2

23

 23

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

10

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

2

28

 28

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

11

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

2

18

 18

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

12

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

2

23

 23

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

13

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

2

10

10 

x

 

UBND huyện, thành phố

 

14

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

2

Không quy định 

Không quy định 

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

15

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

2

Không quy định 

Không quy định 

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

16

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2

20

20

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

17

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2

20

 20

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

18

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

2

28

28 

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

19

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

2

13

 13

 

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3 ngày chuyển hồ sơ qua Bưu điện

C

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động

 

 

 

 

 

 

 

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

2

15

15 

x

 

Phòng Lao động - TB&XH

 

2

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

2

5

x

 

UBND huyện, thành phố

 

IX

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (36 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

3

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

2

15

13

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

2

15

13

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài

2

3

2,25

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

7

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

2

2

1,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

8

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

9

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

10

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

11

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

2

3

2,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

12

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

13

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

14

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

15

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

16

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

17

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

18

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

19

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

21

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

22

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

23

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

2

2

1,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

24

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

2

2

1,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

25

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

2

2

1,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

26

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

27

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

28

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

29

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

30

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

31

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2

1

0,75

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

32

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

33

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

34

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

35

Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường

2

10

9

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

36

Thủ tục trả lại tài sản

2

5

4,5

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (30 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

2

35

35

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

2

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

2

20

20

x

 

Phòng GD-ĐT

 

3

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

2

35

35

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

4

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

2

10

10

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

5

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

2

40

40

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

2

20

20

x

 

Phòng GD-ĐT

 

7

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

2

40

40

x

 

Phòng GD-ĐT

 

8

Giải thể trường tiểu học

2

20

20

x

 

Phòng GD-ĐT

 

9

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

2

15

15

X

 

Phòng GD-ĐT

 

10

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

2

Không quy định

Không quy định

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

11

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

2

20

20

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

12

Thành lập, cho phép thành lập trường Trung học cơ sở

2

20

20

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

13

Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở

2

20

20

X

 

Phòng GD-ĐT

 

14

Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

2

40

40

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

15

Giải thể trường Trung học cơ sở

2

20

20

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

16

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

2

01

01

X

 

Phòng GD-ĐT

 

17

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

2

35

35

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

18

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

2

20

20

X

 

Phòng GD-ĐT

 

19

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

2

35

35

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

20

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

2

10

10

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

21

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

2

1

1

X

 

Phòng GD-ĐT

 

22

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

2

Không quy định

Không quy định

X

 

Phòng GD-ĐT

 

23

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

2

Không quy định

Không quy định

X

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

24

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

2

40

40

x

 

Phòng GD-ĐT

 

25

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

2

15

15

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

26

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

2

7

7

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

27

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

2

15

15

x

 

Phòng GD-ĐT

 

28

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

2

65

65

x

 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố

 

29

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

2

15

15

x

 

Phòng GD-ĐT

 

30

Chỉnh sửa lại nội dung văn bằng, chứng chỉ

2

3

3

x

 

Phòng GD-ĐT

 

XI

LĨNH VỰC THUẾ (65 TTHCC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức ủy nhiệm thu.

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế:

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

9

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

10

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

12

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

13

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế.

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

14

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập.

 

 

 

 

 

 

 

15

Đối với trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế

2

2

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

16

Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế

2

3

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

17

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

18

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

2

2

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

19

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - Trừ đơn vị trực thuộc.

2

2

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

20

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - Đối với đơn vị trực thuộc.

2

2

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

21

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

2

2

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

22

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp

2

2

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

23

Khôi phục mã số thuế

2

03

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

24

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

25

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

26

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

27

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập

2

3

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

28

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) - Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

29

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) - Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

30

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị trước chuyển đổi

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

31

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị sau chuyển đổi

2

3

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

32

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

33

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

34

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

2

05

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

35

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

36

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

2

05

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

37

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

38

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

39

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

40

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

41

Cấp hóa đơn lẻ

2

01

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

42

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

43

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

44

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

2

02

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

45

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

46

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

47

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu

2

06-40

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

48

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

2

06-40

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

- Trường hợp người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời gian tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn thuế đã đủ điều kiện hoàn (kể cả trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau) và yêu cu người nộp thuế nộp chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế

 

 

 

 

 

 

 

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai trong hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế và ra quyết định hoàn thuế

 

 

 

 

 

 

 

49

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

2

06

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

50

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

2

40

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

51

Hoàn các loại thuế, phí khác

2

06-40

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

52

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

2

15

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

53

Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo.

2

30

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

54

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

2

30

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

55

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.

2

30

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

56

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2

15

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

57

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

2

15

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

58

Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh

2

6

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

59

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

60

Nộp dần tiền thuế nợ

2

3

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

61

Gia hạn nộp thuế

2

3

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

62

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

2

3

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

63

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

2

5

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

64

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

65

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

2

 

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

66

Cấp Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

2

3

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

67

Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước

2

3

 

x

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

XII

LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI (05 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Giải quyết hưởng BHXH một lần

2

10

8

x

 

Giám đốc BHXH huyện

 

2

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thay đổi nơi cư trú.

2

5

4

 

x

Giám đốc BHXH tỉnh

 

3

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg Quyết định số 613/QĐ-TTg

2

30

24

 

x

Giám đốc BHXH tỉnh

 

4

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

2

30

24

 

x

Giám đốc BHXH tỉnh

 

5

Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng.

2

30

24

 

x

 

 

XIII

LĨNH VỰC CÔNG AN (03 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

2

5

 5

x

 

Trưởng Công an huyện

 

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

2

4

 4

x

 

Trưởng Công an huyện

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

2

4

 4

x

 

Trưởng Công an huyện

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3091/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3091/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2017
Ngày hiệu lực29/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3091/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3091/QĐ-UBND 2017 Danh mục Thủ tục Trung tâm Hành chính công cấp huyện Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3091/QĐ-UBND 2017 Danh mục Thủ tục Trung tâm Hành chính công cấp huyện Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3091/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành29/11/2017
       Ngày hiệu lực29/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3091/QĐ-UBND 2017 Danh mục Thủ tục Trung tâm Hành chính công cấp huyện Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3091/QĐ-UBND 2017 Danh mục Thủ tục Trung tâm Hành chính công cấp huyện Sơn La

           • 29/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực