Quyết định 3091/QĐ-UBND

Quyết định 3091/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 3091/QĐ-UBND Kế hoạch kinh doanh đầu tư phát triển Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ti doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghi định s115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm v đưc giao của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đnghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng.

ính kèm Chiến lược s125/CL-XSKT ngày 29/6/2016 và Kế hoạch số 126/KH-XSKT ngày 06/7/2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng).

Điều 2.

1. Giao Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp các ngành liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chiến lược Kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm, điều hành hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, phấn đấu hoàn thành nộp ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao cho địa phương; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty; đng thi thực hiện chế độ báo cáo, công b thông tin theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Sở Nội vụ (Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp); Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện
tử tỉnh;
- Lưu: HC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ s; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh x s;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường tiêu thụ vé xổ số trong khu vực miền Nam và tình hình thực tế tại Công ty.

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng xây dựng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

1. Lịch sử hình thành:

- Công ty Xổ số kiến thiết tnh Sóc Trăng được thành lập ngày 29/04/1992, theo Quyết định số 47/QĐ.UBT.92 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; đến ngày 01/01/2010 chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng theo Quyết định số 556/QĐTC-CTUBND ngày 17/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, thuộc loại hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Trụ sở chính: Số 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Văn phòng giao dịch:

+ TP Cần Thơ: Số 146D Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều.

+ TP Hồ Chí Minh: số 293 - 295 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10.

2. Quá trình phát triển:

Trong điều kiện khó khăn chung của một tỉnh mới tái lập, hoạt động kinh doanh xổ skiến thiết bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, thị trường, mạng lưới đại lý xổ số... Lượng vé xổ số tiêu thụ trong tỉnh thời gian đầu chỉ chiếm 7%, thương hiệu mặt vé xa lạ với người mua ở các thị trường miền Đông.

Song song với những khó khăn nêu trên, Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Tnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Giám sát xổ s kiến thiết,... cùng với sự quyết tâm, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, đã từng bước đưa hoạt động của Công ty ny càng ổn định và phát triển.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT:

1. Quan điểm:

- Hoạt động xổ số kiến thiết là hoạt động kinh doanh có tính đặc thù, là ngành dịch vụ vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận người dân, vừa là công cụ tài chính của Nhà nước để điều tiết, phân phối lại thu nhập quốc dân, khai thác thêm nguồn thu để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội công cộng và tạo việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

- Việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số phải luôn bám sát, thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những quy đnh của Bộ Tài chính và sự chỉ đạo, quản lý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh của Công ty lành mạnh, khách quan, trung thực.

2. Mục tiêu:

Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết nhằm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đđầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội với phương châm “vừa ích nước, vừa lợi nhà”; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận người dân, góp phần hạn chế tệ nạn số đề và cờ bạc bất hợp pháp,..; đng thời giải quyết việc làm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẾN NĂM 2020:

1. Định hướng

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số. Chú trọng công tác quản lý và nâng cao khả năng quản trị Công ty; tăng cường tính chủ động và sáng tạo trong hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục rà soát các khâu công tác trọng điểm như: Tổ chức quay smở thưởng; quy định về thu hồi, kiểm đếm, lưu tr, thanh hủy vé xổ số bán không hết; thể lệ, quy chế, quy trình trả thưởng; quy định, quy trình về quản lý công nợ, thế chấp của đại lý,… để sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với quy định của ngành, vận hành chặt chẽ, hiệu quả và đáp ứng tốt nhu cu quản lý.

- Phát triển thị trường xổ số theo hướng lành mạnh, ổn định và bền vững; chú trọng khai thác mở rộng và phát triển chiều sâu ở các thị trường tiềm năng.

- Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty, gắn với việc giải quyết các vấn đề phát triển sự nghiệp y tế, giáo dc, phúc lợi xã hội,… của tỉnh nhà; tạo thêm việc làm, thu nhập cho nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong Công ty.

2. Mục tiêu cụ thể 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020:

- Tổng doanh thu tiêu thụ: 10.608 tỉ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 3.400 tỉ đồng

- Tổng lợi nhuận thực hiện: 1.208 tỉ đồng

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Về phát triển thị trường và đại lý xổ số:

- Tích cực triển khai một số giải pháp để mở rộng và phát triển thị trường, tăng thị phần ở những thị trường lớn, có tiềm năng phát triển. Chấn chỉnh, củng cố mạng lưới đại lý theo hướng n định, chuyên nghiệp; tiếp tục thực hiện kênh phân phối 3 cấp.

- Hằng năm, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của từng thị trường và đại lý xổ số, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại lý xổ số hoạt động có hiệu quả; đồng thời xem xét thanh lý đối với đại lý xổ số hoạt động kém hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của thị trường và tình hình tiêu thụ vé của từng đại lý để điều phối vé linh hoạt, hợp lý, phù hợp với quy luật cung - cầu của từng thị trường; mặt khác, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Về sản phẩm:

- Tiếp tục duy trì loại hình vé xổ số truyền thống, dãy số dự thưởng 6 chs, mệnh giá phù hợp với nhu cầu thị hiếu ở từng thời điểm và theo quy định của Bộ Tài chính.Thường xuyên thay đi hình ảnh, màu sắc tờ vé để thuận tiện trong công tác phát hành, trả thưởng và làm tăng độ hp dn đi với người mua; cải tiến kỹ thuật in n, tăng cường độ an toàn, chống làm giả, cạo sửa,..

- Đa dạng hóa các loại hình xổ số được Nhà nước cho phép; khảo sát nhu cu thị hiếu, nghiên cứu, xây dựng đề án, chuẩn bị các bước, triển khai thực hiện, phát hành các loại hình sản phẩm xổ số mà thị trường có yêu cầu như: xổ số tự chọn (hình thức thủ công), xổ số biết kết quả ngay ...

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu Công ty.

3. Về tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục quy hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, luôn coi trọng phẩm chất đạo đức nghnghiệp, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, kỹ năng giao tiếp, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt của Công ty.

- Đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ nguyên tắc hoạt động; giữ vững đoàn kết nội bộ và mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể theo quy định; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở Công ty.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mở rộng trụ sở chính để phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ngưi lao động để họ an tâm công tác; gn việc trả lương, trả thưởng cho người lao động theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác.

- Hằng năm, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sc nhiệm vụ được giao và đóng góp sáng kiến, xây dựng Công ty ngày càng phát triển về mọi mặt.

4. Về tài chính:

Chấp hành nghiêm, các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số kiến thiết về chế độ kế toán, quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của Công ty bo toàn và phát triển vốn. Nghiên cứu và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý an tâm, nhit tình phát triển, mrộng thị trường tiêu thụ vé số Sóc Trăng.

5. Về quan hệ hợp tác và hiện đại hóa công nghệ quản lý:

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực, nhất là các Công ty mở thưởng cùng ngày.

- Đổi mới phương thức và công nghệ quản lý, giám sát; thay công nghệ quay số mở thưởng thủ công bng thiết bị quay smở thưởng hin đại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Về phía Công ty:

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty với các cơ quan chức năng, quản lý theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 và theo tng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc lập kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính hằng năm phải sát vi tình hình, điều kiện thực tế, bám sát mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh, giai đoạn 2016 - 2020, phn đu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đã đề ra.

- Các phòng thuộc Công ty có trách nhiệm nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện tốt chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Phần kiến nghị:

- Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết và các sở, ban ngành có liên quan tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm giúp Công ty thực hiện hoàn thành tt các mục tiêu đnh hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2016 - 2020.

- Bộ Tài chính tiếp tục xem xét, cho phép các Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có cùng hạn mức doanh s phát hành.

Trên đây là Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

 

KẾ HOẠCH

KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ sửa đi bsung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vn, tài sn tại doanh nghiệp; Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính ng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, lập ngày 30/07/2015 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Những sự kiện quan trọng:

1.1. Việc thành lập:

- Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng được thành lập ngày 29/04/1992, theo Quyết định số 47/QĐ.UBT.92 của Ủy ban nhân dân tnh Sóc Trăng. Trụ sở chính tại số 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng. Từ ngày 01/01/2010 chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng, theo Quyết định số 556/QĐTC-CTUBND ngày 17/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Công ty TNHH một thành viên xổ skiến thiết Sóc Trăng là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Sóc Trăng làm chủ sở hữu; hoạt động kinh doanh các loại hình sản phẩm xổ số phù hợp theo quy định của pháp luật đthực hiện kế hoạch do Nhà nước giao hàng năm.

1.2. Vốn điều lệ:

Theo Quyết định số 556/QĐTC-CTUBND ngày 17/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, vốn điều lệ công ty là 260 tỷ đồng, đã được điều chỉnh tăng lên 455,5 tỷ đồng theo Quyết định số 645/QĐHC-CTUBND ngày 23/06/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:

- Hoạt động theo phương thức hạch toán kinh tế độc lập, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh. Công ty có nhiệm vụ quản lý và sử dụng có hiệu quả vn chủ sở hữu đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

- Tổ chức bộ máy, thực hiện công tác phát hành, tiêu thụ vé xổ số, hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách hàng năm. Bảo đảm hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết phát triển đúng hướng và lành mạnh.

- Kinh doanh các ngành nghề Khác theo quy định của pháp luật, tổ chức kinh doanh có hiệu quả theo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ sở hu về kết quả kinh doanh.

3. Mục tiêu kinh doanh:

Công ty tổ chức kinh doanh các loại hình xổ số theo quy định của Nhà nước nhm đáp ứng nhu cu vui chơi, giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và công cộng khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; tạo việc làm n định và thu nhập hợp pháp cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2016-2020:

Kế hoạch kinh doanh 5 năm, giai đoạn (2016- 2020)

Chỉ tiêu

Kế hoạch (tỉ đồng)

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tng

1. Doanh số phát hành (có thuế)

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

15.600

2. Doanh thu tiêu thụ

1.997

2.059

2.122

2.184

2.246

10.608

3. Tổng chi phí

1.368

1.410

1.451

1.496

1.539

7.264

4. Nộp ngân sách (không tính sthu hộ ngân sách)

646

662

680

697

715

3.400

- Các khoản thuế kinh doanh

463

475

490

504

517

2.449

- Lợi nhuận còn lại nộp ngân sách

183

187

190

193

198

951

5. Lợi nhuận thực hiện

233

237

241

245

252

1.208

1. Mục tiêu tổng quát:

- Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết theo nguyên tắc ổn định và bn vững; chú trọng công tác khai thác mở rộng và phát triển chiều sâu thị trường tiêu thụ vé xổ số trong khu vực miền Nam.

- Việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, những quy định của Bộ Tài chính.

- Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tổng doanh thu tiêu thụ 10.608 tỉ đồng, bình quân 2.121,6 tỉ đồng/năm; phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu tiêu thụ bình quân hàng năm 5%/năm.

- Nộp ngân sách nhà nước 3.400 tỉ đồng, bình quân 680 tỉ đồng/năm.

- Tổng lợi nhuận thực hiện 1.208 tỉ đồng, bình quân 241,6 tỉ đồng/năm.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, cụ thể:

- Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Công ty, tổng vốn đầu tư dự kiến: 30 tỉ đồng.

- Đầu tư, mua sắm 01 xe ôtô tải 2,5 - 3 tấn, chuyên dùng vận chuyển hàng hóa vé số, vốn dự kiến 01 tỉ đồng; 01 xe bán tải đi công tác kết hợp vận chuyển vé, vốn dự kiến 1,1 tỉ đồng.

- Tiếp tục đầu tư góp vốn mua cổ phần của Công ty cổ phần in số 7 TP Hồ Chí Minh theo lộ trình thoái vốn tại đây. Dự kiến vốn đầu tư: 5,549 tỉ đồng.

4. Giải pháp thực hiện:

4.1. Giải pháp về phát triển thị trường và đại lý xổ số:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định quản lý điều hành của Công ty phù hợp vơi cơ chế, chính sách của ngành xổ số kiết thiết nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty theo hướng phát triển ổn định, bn vững và luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đại lý phát triển.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển hoàn thiện hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng định hướng thực hiện kênh phân phối 3 cấp. Hằng năm, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của từng thị trường và đại lý xổ số.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đã thỏa thuận giữa Công ty và đại lý; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đại lý phát triển vé xổ sSóc Trăng theo hướng bền vững.

4.2. Giải pháp về sản phẩm:

- Tiếp tục duy trì loại hình xổ số truyền thống, dãy số dự thưởng 6 chữ số, mệnh giá phù hợp với nhu cầu thị hiếu ở từng thời điểm và theo quy định của Bộ Tài chính.

- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến hình thức, mu mã, kỹ thuật in n tờ vé bảo đảm độ an toàn, bảo mật, đáp ứng yêu cầu quản lý, chống làm giả, cạo sửa,… và phù hợp vi bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục, tăng sự hấp dẫn với người mua.

- Nghiên cứu, xây dựng đề án, thực hiện các bước để phát hành các loại hình sản phẩm xổ số mà thị trường có yêu cầu như: xổ số tự chọn (hình thức thủ công), xổ số biết kết quả ngay ...

4.3. Về tổ chức bộ máy:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, luôn coi trọng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt của Công ty.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác. Tham mưu Thường trực UBND tỉnh ban hành Quy chế tài chính, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Rà soát, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định quản lý nội bộ,... phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành; bảo đảm quyn và lợi ích hợp pháp của người lao động và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở Công ty.

- Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp y, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Công ty. Thường xuyên phát động phong trào thi đua nhm động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động hăng hái tham gia đóng góp sáng kiến, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

4.4. Giải pháp về tài chính:

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số kiến thiết; thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ về kế toán, quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn. Nghiên cứu và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý an tâm phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ vé xổ số Sóc Trăng.

4.5. Các giải pháp hỗ trợ:

- Tăng cường hợp tác với các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực, nhất là các Công ty mở thưởng cùng ngày.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống tệ nạn số đề, thực hiện hỗ trợ chi phí trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống và xử lý các đối tượng hoạt động số đề bất hợp pháp.

Trên đây là Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai 2016 - 2020 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3091/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3091/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2016
Ngày hiệu lực16/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3091/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3091/QĐ-UBND Kế hoạch kinh doanh đầu tư phát triển Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3091/QĐ-UBND Kế hoạch kinh doanh đầu tư phát triển Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3091/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành16/12/2016
        Ngày hiệu lực16/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3091/QĐ-UBND Kế hoạch kinh doanh đầu tư phát triển Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3091/QĐ-UBND Kế hoạch kinh doanh đầu tư phát triển Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng 2016

            • 16/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực