Quyết định 31/2000/QĐ-UBBT

Quyết định 31/2000/QĐ-UBBT quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2000/QĐ-UBBT quy định giá các loại đất Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 31/2000/QĐ-UBBT

Phan thiết, ngày 26 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc Hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 87 /CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất.

- Theo đề nghị của Liên Sở Tài Chính - Vật giá - Địa chính -Xây dựng - Kế hoạch Đầu tư và Cục Thuế tại tờ trình số 1605 TT/LS ngày 20 / 6 /2000.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận.

Giá đất trong quyết định này là cơ sở để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất và tính giá trị tài sản khi giao đất, tính lệ phí trước bạ và tiền cho thuê đất, đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1499 QĐ/UB-BT ngày 14/12/1994 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thành phố phối hợp cùng Sở Tài chính – Vật giá, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế căn cứ bản giá đất đã được quy định tại quyết định này mà có quy định cụ thể về giá từng loại đất tại địa phương.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài Chính –Vật Giá, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ Tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành /.

 

 

Nơi nhận :
 -TT. Tỉnh ủy (báo cáo).
 -TT.HĐND (báo cáo).
-Như Điều 3.
-Lưu VPUB, NĐ.

TM UBND TỈNH BÌNH THUẬN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tú Hoàng

 

BẢN QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2000/QĐ-UBBT ngày / /2000 của UBND tỉnh Bình Thuận)

I/ Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ruộng muối :

1- Bảng giá đất : Đơn vị tính là đ/m2.

a) Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, ruộng muối :

Hạng đất

1

2

3

4

5

6

Mức giá

 9.600

 8.000

 6.500

 5.000

 3.200

 1.600

b) Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp:

Hạng đất

1

2

3

4

5

Mức giá

 7.000

 6.000

 4.200

 2.100

 1.300

2- Nguyên tắc áp dụng:

- Việc phân hạng đất được xác định theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Bảng giá đất trên áp dụng cho các xã đồng bằng. Đối với các xã miền núi và hải đảo áp dụng 70%, xã vùng cao áp dụng 50% mức giá của xã đồng bằng. Việc phân loại xã miền núi, vùng cao và hải đảo theo quy định của Chính phủ.

II/ Đất khu dân cư ở nông thôn :

1- Bảng giá đất : Đơn vị tính là đ/m2 .

Hạng đất

1

2

3

4

5

Mức giá

 19.300

 14.500

 9.400

 5.600

 3.300

2- Nguyên tắc áp dụng:

- Việc phân hạng đất được xác định như sau :

+ Hạng 1 : Đất nằm ở mặt tiền các chợ trung tâm xã.

+ Hạng 2 : Đất nằm ở mặt tiền các trục đường nhựa nông thôn.

 + Hạng 3 : Đất nằm ở mặt tiền các trục đường đất rộng > 6m.

+ Hạng 4 : Đất nằm ở mặt tiền các trục đường đất rộng 4 - 6m.

+ Hạng 5 : Đất nằm ở những khu vực còn lại.

- Bảng giá đất trên áp dụng cho các xã đồng bằng. Đối với các xã miền núi và hải đảo áp dụng 70%, xã vùng cao áp dụng 50% mức giá của xã đồng bằng. Việc phân loại xã miền núi, vùng cao và hải đảo theo quy định của Chính phủ.

- Mức giá chuẩn ở trên được áp dụng cho phần diện tích đất nằm sâu không quá 50 m tính từ chỉ giới đường bộ đối với đất ở và sâu không quá 100 m đối với các loại đất khác. Phần diện tích còn lại được tính bằng 50% trên mức giá chuẩn.

III/ Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp.

1- Bảng giá đất : Đơn vị tính là 1000 đ/m2 .

Phân loại

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4

Hạng 5

 

Loại 1

150

72

55

32

12

Loại 2

105

50

38

23

 8

2/ Nguyên tắc áp dụng :

a) Phân loại đất :

- Loại 1 : Đất khu dân cư ở ven nội thành Phan Thiết gồm các thôn của các xã tiếp giáp với nội thành là Phú Hải, Tiến Lợi, Phong Nẫm. Đất ở khu vực ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính (các trục đường quốc lộ và tỉnh lộ), khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp.

- Loại 2 : Đất khu dân cư ở vùng ven các thị trấn.

b) Phân hạng đất :

+ Hạng 1: Đất nằm trong khu vực tập trung buôn bán ,thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ trên trục đường quốc lộ 1.

+ Hạng 2: Đất nằm trong khu vực thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ trên các trục đường tỉnh lộ và các các trục đường quốc lộ khác.

+ Hạng 3: Đất nằm ở mặt tiền các mặt đường quốc lộ và tỉnh lộ nhưng không nằm trong khu vực tập trung buôn bán không thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ .

+ Hạng 4: Đất nằm trong ngõ hẻm liền kề rộng ³ 4m, sâu không quá 50 m tính từ mặt đường.

+ Hạng 5: Đất nằm ở những khu vực còn lại.

- Mức giá chuẩn ở trên được áp dụng cho phần diện tích đất nằm sâu không quá 30 m tính từ chỉ giới đường bộ đối với đất thổ cư và sâu không quá 60 m đối với các loại đất khác. Phần diện tích còn lại được tính bằng 50% trên mức giá chuẩn.

IV/ Đất đô thị :

1/ Bảng giá đất : đơn vị tính 1.000 đ/m2.

a) Thành phố Phan Thiết :

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Loại 1

2.240

1.600

480

190

Loại 2

 1.680

1.200

360

145

Loại 3

1.120

720

200

 80

Loại 4

 560

400

 140

 56

Loại 5

 280

 200

 70

 28

Riêng đường Nguyễn Huệ có giá đất là 3.600.000 đ/m2.

b) Thị trấn La Gi (Hàm Tân) :

Loại đường

Vị trí1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Loại 1

1.120

 670

200

 80

Loại 2

 840

 505

150

60

Loại 3

560

 335

100

40

Loại 4

 225

 135

54

 22

c) Phường Mũi Né (Phan Thiết) :

Loại đường

Vị trí1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Loại 1

590

 350

105

42

Loại 2

390

 235

 70

28

Loại 3

245

 145

45

18

Loại 4

 150

 90

36

 15

d) Thị trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa (Tuy Phong):

Loại đường

Vị trí1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Loại 1

385

 225

 70

28

Loại 2

255

 150

45

18

Loại 3

160

 95

30

12

Loại 4

 100

 60

24

10

e) Thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình), Đức tài, Võ Xu (Đức Linh); Lạc tánh (Tánh Linh), Thuận Nam (Hàm Thuận Nam); Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc): được tính bằng 70% giá đất tại mục 2.d.

2/ Nguyên tắc áp dụng:

a) Phân loại đường phố: căn cứ vào khả năng sinh lợi, trang thiết bị cơ sở hạ tầng và giá cả trên thị trường.

b) Phân loại vị trí:

- Vị trí 1: Đất nằm ở mặt tiền đường, trong khu vực thuận lợi cho kinh doanh dịch vụ .

- Vị trí 2: Đất nằm ở mặt tiền đường nhưng không thuận lợi cho kinh doanh dịch vụ.

- Vị trí 3: Đất nằm trong ngõ hẻm liền kề với mặt đường, rộng từ 3m trở lên, sâu không quá 100 m.

- Vị trí 4: Những khu vực còn lại.

- Mức giá chuẩn ở trên được áp dụng cho phần diện tích đất nằm sâu không quá 25 m tính từ chỉ giới đường bộ đối với đất thổ cư và sâu không quá 50 m đối với các loại đất khác. Phần diện tích còn lại được tính bằng 50% trên mức giá chuẩn (nếu không tiếp giáp với mặt tiền đường khác).

- Những lô đất có vị trí 2 cạnh kề tiếp giáp với 2 mặt tiền đường thì tính theo đường phố có giá đất cao hơn và được tăng thêm 20% so với giá quy định.

V/ Phân loại đường phố cụ thể đối với Thành phố Phan thiết:

- Đường loại 1 – vị trí 1 (giá đất 2.240.000 đ/m2): Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quốc Toản, Nguyễn Du.

-Đường loại 2 – vị trí 1 (giá đất 1.680.000 đ/m2): Trần Hưng Đạo (từ Nguyễn Du – Thủ Khoa Huân), Trần Phú ( Chùa Phật học - Ngã 5) , Trưng Trắc (Trần Hưng Đạo – Cầu gỗ), Đinh Tiên Hoàng (Lý Thường Kiệt – Trần QuốcToản),

Lý Thường Kiệt (Nguyễn Thái Học – Nguyễn Du), Ngô Sỹ Liên (Triệu Quang Phục – Trần Phú), Lý Tự Trọng (Đinh Tiên Hoàng – Ngô Sỹ Liên), Nguyễn Thái Học. Những con đường có chiều rộng ³ 15 m, thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ.

- Đường loại 2 – Vị trí 2 (Giá đất 1.200.000 đ/m2): Đinh Tiên Hoàng (phần còn lại), Trần Phú (Trần Hưng Đạo - Chùa Phật học và Ngã năm – Hải Thượng Lãn Ông ), Lý Tự Trọng (từ Nguyễn Thái Học – Định Tiên Hoàng) Trần Hưng Đạo (phần còn lại). Những con đường có chiều rộng ³ 15 m, ít thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ.

- Đường loại 3 – vị trí 1 (giá đất 1.120.000 đ/m2): Ngô Sỹ liên (Trần Hưng Đạo – Triệu Quang Phục), Thủ Khoa Huân (Lê Hồng Phong – Phan Trung), Lê Hồng Phong, Kim Đồng, Nguyễn Tri Phương, Trưng Nhị (Cầu gỗ – Trần Phú), Hải

Thượng Lãn Ông (Lê Hồng Phong – Bệnh viện tỉnh), Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trỗi (Trần Hưng Đạo-Trần Quốc Toản), Tuyên Quang (Nguyễn tất Thành – Thủ Khoa Huân). Những con đường khác có chiều rộng từ 7,5 đến dưới 15 m, thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ.

- Đường loại 3 – vị trí 2 (giá đất 720.000 đ/m2): Lý Thường Kiệt (phần còn lại), Trưng Trắc (phần còn lại, kể cả đoạn nối dài đến chợ cá), Ngô Sỹ Liên (phần còn lại), Thủ Khoa Huân (phần còn lại), Lý Tự Trọng (phần còn lại), Hải Thượng Lãn Ông (phần còn lại), Võ Thị Sáu (Trần Hưng Đạo – Cổng Thương chánh), Ngô Quyền, Triệu Quang Phục, Bà Triệu, Tuyên Quang (Thủ Khoa Huân - Nguyễn Tương). Những con đường có chiều rộng từ 7,5 đến dưới 15 m, ít thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ

- Đường loại 4– vị trí 1 (giá đất 560.000 đ/m2) : Nguyễn Văn Trỗi (phần còn lại), Võ Thị Sáu (phần còn lại), Từ Văn Tư, Phạm Ngọc Thạch, Cao Thắng, Nguyễn Hội (Hải Thượng Lãn Ông– Ngã ba Phong Nẫm), Đường 19/4, Trần Quý Cáp (Cổng chữ Y – Cầu 40), Ngư Ông 1, Phan Chu Trinh. Những con đường có chiều rộng 7,5 m, trải nhựa, thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ.

- Đường loại 4– vị trí 2 (giá đất 400.000 đ/m2): Nguyễn văn Cừ, Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Lê Văn Phấn, Nguyễn Tương, Nguyễn Hội (phần còn lại), Trưng Nhị (phần còn lại), Trần Phú (phần còn lại), Phan Trung, Trương Công Định, Tuyên Quang (phần còn lại). Những con đường có chiều rộng 7,5m, ít thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ

- Đường loại 5– vị trí 1 (giá đất 280.000 đ/m2): Trần cao Vân, Võ Hữu, Nguyễn Sắc Kim, Trương Văn Ly (Trần Hưng Đạo – Phân xưởng Hạt điều I), Đặng Văn Lãnh, các con đường nội bộ khu dân cư Nguyễn Tất Thành. Những con đường có chiều rộng từ 4 đến dưới 7,5 m, trải nhựa, thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ

- Đường loại 5– vị trí 2 (giá đất 200.000 đ/m2): đường nội bộ trong các khu dân cư và những con đường chưa được trải nhựa hoặc bê tông xi măng có chiều rộng 4m, ít thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2000/QĐ-UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2000/QĐ-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2000
Ngày hiệu lực10/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2000/QĐ-UBBT

Lược đồ Quyết định 31/2000/QĐ-UBBT quy định giá các loại đất Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2000/QĐ-UBBT quy định giá các loại đất Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2000/QĐ-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tú Hoàng
        Ngày ban hành26/07/2000
        Ngày hiệu lực10/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 31/2000/QĐ-UBBT quy định giá các loại đất Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2000/QĐ-UBBT quy định giá các loại đất Bình Thuận

            • 26/07/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực