Quyết định 31/2004/QĐ-UB

Quyết định 31/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 & 6, điều 3, chương II của Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 31/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 và 6 điều 3 chương II của Quy chế đã được thay thế bởi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND về Quy định thu nộp quản lý sử dụng tiền thu từ xử và được áp dụng kể từ ngày 08/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 và 6 điều 3 chương II của Quy chế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2004/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1 & 6, ĐIỀU 3, CHƯƠNG II QUY CHẾ THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 64/2003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 601/STC-NS ngày 21/4/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh khoản 1 & 6, điều 3, chương II của Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông ban hành kèm theo Quyết định số: 64/2003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:

- Sửa đổi khoản 1 lại là: Dành 37% tổng thu đưa vào cân đối ngân sách địa phương để chi cho công tác đảm bảo TTATGT theo quyết định của UBND các cấp và bỏ khoản 6.

- Quy định sửa đổi nêu trên được căn cứ để trích phân bổ khoản thu xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2004.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số: 64/2003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Trưởng Trạm cân Quế Sơn, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
-TVTU,TTHĐND,UBND
- Viện Kiểm sát NS tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh
- CPVP
- Lưu VT, KTTH,KTN,TVụ

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2004
Ngày hiệu lực28/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 31/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 và 6 điều 3 chương II của Quy chế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 31/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 và 6 điều 3 chương II của Quy chế
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu31/2004/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
     Người kýTrần Minh Cả
     Ngày ban hành28/05/2004
     Ngày hiệu lực28/05/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2007
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 31/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 và 6 điều 3 chương II của Quy chế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 và 6 điều 3 chương II của Quy chế