Quyết định 31/2006/QĐ-UBND

Quyết định 31/2006/QĐ-UBND về quy định phí phòng chống thiên tai do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2006/QĐ-UBND quy định phí phòng chống thiên tai Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2006/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 95/2006/NQ-HĐND ngày 13/03/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Nghị quyết số 58/2003/NQ-HĐND ngày 25/03/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của sở Tài chính tại Tờ trình số 217/TTr-TC ngày 28/04/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về thu, quản lý, sử dụng phí phòng chống thiên tai, như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

- Hộ gia đình;

- Cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản, tài nguyên;

- Cơ sở sản xuất kinh doanh khác.

2. Đối tượng miễn nộp phí:

- Hộ gia đình ở vùng m và ở bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng I và vùng 13;

- Hộ gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh;

- Hộ gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình đang nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

3. Mức thu phí:

- Hộ gia đình:

+ Vùng I: 5.000 đồng/hộ/năm.

+ Vùng II: 4.000 đồng/hộ/năm.

- Cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác tài nguyên, khoáng sản: 1.000.000 đồng/cơ sở/năm

- Cơ sở sản xuất kinh doanh khác: 100.000 đồng/cơ sở/năm.

4. Cơ quan tổ chức thu

- Đối với hộ gia đình do Chi cục Thuế huyện, thị xã quản lý thu.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác tài nguyên khoáng sản, cơ sở sản xuất kinh doanh khác do Cục thuế tỉnh quản lý thu.

5. Chứng từ sử dụng thu phí: Sử dụng chứng từ thu do cơ quan thuế phát hành và nộp toàn bộ số thu phí vào Ngân sách nhà nước.

6. Nội dung sử dụng nguồn thu

- Nguồn thu phí phòng, chống thiên tai do các Chi cục Thuế huyện, thị xã tổ chức thu được cấp bổ sung về Quỹ phòng, chống bão lũ các huyện, Thị xã.

- Nguồn thu phí phòng, chống thiên tai do Cục Thuế Tỉnh tổ chức thu được cấp bổ sung về Quỹ phòng, chống bão lũ Tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thu, nộp và quản lý

- Phí phòng chống thiên tai là khoản thu thuộc Ngân sách nhà nước.

- Đơn vị thu phí Phòng chống thiên tai có trách nhiệm:

+ Đăng ký kê khai thu, nộp phí phòng, chống thiên tai với cơ quan Thuế theo quy định hiện hành.

+ Tổ chức thu, nộp phí theo đúng quy định tại Quyết định này. Thực hiện công khai mức thu.

- Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện, quản lý thu, chi và quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc sở Tài chính; Cục trưởng cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2003/QĐ-UB ngày 20/2/2003 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Chiến(01b), 50 bản

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2006
Ngày hiệu lực04/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2007
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2006/QĐ-UBND quy định phí phòng chống thiên tai Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2006/QĐ-UBND quy định phí phòng chống thiên tai Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Chí Thức
        Ngày ban hành04/05/2006
        Ngày hiệu lực04/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2007
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 31/2006/QĐ-UBND quy định phí phòng chống thiên tai Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2006/QĐ-UBND quy định phí phòng chống thiên tai Sơn La

            • 04/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực