Quyết định 31/2007/QĐ/BNN

Quyết định 31/2007/QĐ/BNN thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 31/2007/QĐ/BNN thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II thuộc Cục Kiểm lâm cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II đã được thay thế bởi Quyết định 5665/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Chi cục Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm Tổng cục Lâm nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 27/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2007/QĐ/BNN thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II thuộc Cục Kiểm lâm cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2007/QĐ/BNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CƠ QUAN KIỂM LÂM VÙNG II TRỰC THUỘC CỤC KIỂM LÂM TRÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG SỐ II

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Điều 4 của Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Thành lập Cơ quan Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II.

2. Cơ quan Kiểm lâm vùng II thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng tại vùng được phân công.

3. Cơ quan Kiểm lâm vùng II có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Cơ quan Kiểm lâm vùng II đặt tại Thành phố Thanh Hoá.

4. Phạm vi hoạt động của Cơ quan Kiểm lâm vùng II gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh): Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện một số công tác quản lý chuyên ngành về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi vùng được phân công như sau:

a) Tham gia xây dựng chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, quản lý động vật, thực vật hoang dã.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, quản lý động vật, thực vật hoang dã đối với các Chi cục kiểm lâm cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn, đôn đốc quy vùng sản xuất nương rẫy; giao rừng; khoán bảo vệ rừng;

d) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật khác xâm hại rừng và đất lâm nghiệp;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chủ rừng trong vùng;

2. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

a) Tổ chức dự báo nguy cơ về cháy rừng; xây dựng phương án, dự án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trong vùng;

b) Phối hợp và hỗ trợ các Chi cục Kiểm lâm trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng;

c) Kiểm tra các hoạt động về bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng;

d) Tổ chức lực lượng, phối hợp với địa phương ứng trực, chữa cháy rừng trong vùng trọng điểm quốc gia.

3. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng.

4. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế theo chương trình, kế hoạch của Cục Kiểm lâm. Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm trong vùng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng.

5. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, quản lý động vật, thực vật hoang dã.

6. Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tài chính, tài sản được giao theo quy định.

7. Thực hiện cải cách hành chính, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Cục Kiểm lâm.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Kiểm lâm phân công, uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo cơ quan Kiểm lâm vùng II có Giám đốc và các Phó giám đốc do Cục trưởng Cục Kiểm lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kiểm lâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công.

2. Bộ máy quản lý:

a. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b)Phòng kỹ thuật bảo vệ rừng;

c. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;

Uỷ quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định nhiệm vụ của bộ máy quản lý quy định tại Khoản 2 Điều này và bố trí biên chế của Cơ quan Kiểm lâm vùng II theo chỉ tiêu biên chế Bộ giao cho Cục.

Giao Cục trưởng Cục Kiểm lâm quản lý việc thu hồi và giao nộp con dấu của Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II cho cơ quan cú thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định trước đây của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trái với quyết định này.

2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II bàn giao nguyên trạng Trung tâm cho Giám đốc cơ quan Kiểm lâm vùng II.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc cơ quan Kiểm lâm vùng II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL)
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo và Website Chính phủ;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, VP Bộ;
- Lưu: VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ/BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2007/QĐ/BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2007
Ngày hiệu lực02/06/2007
Ngày công báo18/05/2007
Số công báoTừ số 310 đến số 311
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ/BNN

Lược đồ Quyết định 31/2007/QĐ/BNN thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II thuộc Cục Kiểm lâm cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2007/QĐ/BNN thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II thuộc Cục Kiểm lâm cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2007/QĐ/BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành20/04/2007
        Ngày hiệu lực02/06/2007
        Ngày công báo18/05/2007
        Số công báoTừ số 310 đến số 311
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2007/QĐ/BNN thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II thuộc Cục Kiểm lâm cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2007/QĐ/BNN thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II thuộc Cục Kiểm lâm cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II