Quyết định 31/2007/QĐ-UBND

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt khu vực tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt đã được thay thế bởi Quyết định 82/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2007/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 23 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt khu vực tỉnh Khánh Hòa.

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt khu vực tỉnh Khánh Hòa là cơ sở để lập tổng dự toán, dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Khánh Hòa. Riêng đối với công trình xây dựng cơ bản ngành bưu chính, viễn thông, nếu định mức nào có quy định trong Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Bưu chính - Viễn thông về ban hành định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông thì áp dụng theo quy định của Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT.

2. Đối với công trình có các công tác lắp đặt mới, chưa có trong hệ thống định mức hiện hành của Nhà nước, Chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán theo Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng để xây dựng định mức cho những công tác nói trên hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định giá trị gói thầu đối với gói thầu thực hiện phương thức đấu giá đấu thầu (kể cả trường hợp tổng thầu EPC, đấu thầu quốc tế), các định mức nói trên được gửi về Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng và Bộ quản lý ngành để theo dõi và kiểm tra; trường hợp chỉ định thầu thì Chủ đầu tư phải gửi các định mức này về Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thỏa thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Đối với những công tác lắp đặt đã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công hoặc điều kiện thi công hay yêu cầu kỹ thuật của công trình thì Chủ đầu tư cùng các Nhà thầu thi công, tổ chức tư vấn thiết kế và tổ chức chuyên môn về định mức đó cho phù hợp, đồng thời gửi tới Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thỏa thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tập hợp định mức chưa có trong hệ thống định mức hiện hành định kỳ hàng năm gửi về Bộ Xây dựng để nghiên cứu ban hành bổ sung áp dụng chung.

3. Đối với những công trình sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh nhưng xây dựng ngoài tỉnh thì áp dụng đơn giá này (riêng giá vật liệu sẽ áp dụng theo giá vật liệu của địa phương có công trình xây dựng).

4. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, quản lý việc thực hiện đơn giá này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghị Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 635/1999/QĐ-UB ngày 06/3/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Khánh Hòa, Quyết định số 35/2004/QĐ-UB 09/3/2004 về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Những công trình, hạng mục công trình đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ công trình - dự toán thì vẫn thực hiện như nội dung đã phê duyệt. Những công trình, hạng mục công trình chưa phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thì thực hiện như quy định tại Quyết định này kể từ ngày có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực02/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2007/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2007/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành23/07/2007
       Ngày hiệu lực02/08/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 31/2007/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2007/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt