Quyết định 31/2008/QĐ-BNN

Quyết định 31/2008/QĐ-BNN về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2008/QĐ-BNN quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------

Số: 31/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 2007;
Căn cứ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Theo đề nghị của Chánh văn phòng Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo; Cục KTVB(Bộ TP);
- Các cơ quan báo, đài;Website Chính phủ;
- Lưu HC, TH, TĐTT&TL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc cử Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (gọi tắt là Người phát ngôn của Bộ).

Tiêu chuẩn Người phát ngôn của Bộ thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng có thể uỷ quyền cho người khác, thay mặt Bộ trưởng để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Lãnh đạo đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh cơ quan Bộ để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp những người này trả lời phỏng vấn trên báo chí thì việc trả lời phỏng vấn đó mang tính chất cá nhân và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời phỏng vấn của mình.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Bộ trưởng: Phát ngôn về chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kế hoạch của ngành triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc uỷ quyền; những công việc do Ban Cán sự Đảng Bộ phân công; công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các Thứ trưởng: Phát ngôn về các lĩnh vực và địa bàn công tác được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công. Được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng, nhân danh Bộ khi phát ngôn về các công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

3. Người phát ngôn của Bộ: Được nhân danh, đại diện cơ quan Bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những nội dung, vấn đề đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4. Các Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ:

a) Các Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng và cấp phó các cơ quan thuộc Bộ chỉ được nhân danh đại diện Bộ để phát ngôn khi được Bộ trưởng giao nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

b) Các Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ có thể cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung, vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành phụ trách và phân công cấp phó của mình cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề, nội dung kỹ thuật, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Khi cung cấp thông tin cho báo chí, các Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng và cấp phó các cơ quan thuộc Bộ được uỷ quyền cung cấp thông tin cho báo chí phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

Chương 2:

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ cùng với Người phát ngôn của Bộ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ thông qua các hình thức sau:

1. Thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí trên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (www.agroviet.gov.vn); Website của Văn phòng Bộ (www.mard.gov.vn) và trên Báo Nông nghiệp Việt Nam.

2. Sáu tháng một lần tổ chức các cuộc họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

3. Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện khi thấy cần thiết.

4. Cung cấp thông tin cho Trang tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn của Bộ có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm cảnh báo kịp thời trong xã hội; nêu rõ quan điểm xử lý của Bộ đối với vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ thì Người phát ngôn có trách nhiệm chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ để xin ý kiến và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất hai (02) ngày làm việc, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ được nêu trên báo chí.

3. Trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất thường xảy ra như lụt bão, động đất, sóng thần, hạn hán, cháy rừng, các dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi thì Cục trưởng các Cục chuyên ngành thuộc Bộ chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp và thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 3 của Quy chế này.

4. Việc tổ chức phát ngôn và thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

- Thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (www.agroviet.gov.vn); Website của Văn phòng Bộ (www.mard.gov.vn);

- Tổ chức họp báo;

- Thông tin bằng văn bản hoặc hình thức khác cho cơ quan báo chí.

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn của Bộ và người được Bộ trưởng uỷ quyền phát ngôn trong trường hợp cần thiết được nhân danh, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do Người phát ngôn của Bộ và người được Bộ trưởng uỷ quyền cung cấp mới được coi là phát ngôn chính thức của Bộ.

2. Người phát ngôn của Bộ có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp đột xuất, khi Người phát ngôn có yêu cầu thì chậm nhất không quá một (01) ngày làm việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải tập hợp, cung cấp thông tin chuyển tới Người phát ngôn của Bộ để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Người phát ngôn của Bộ phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính chính xác, tính trung thực của nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do Bộ quản lý, Người phát ngôn báo cáo lãnh đạo Bộ để yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các trường hợp Người phát ngôn từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Người phát ngôn của Bộ hoặc người được Bộ trưởng uỷ quyền có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

1. Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

2. Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

3. Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

4. Những thông tin, tài liệu không thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đề nghị của Người phát ngôn.

2. Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Tin học - Thống kê có trách nhiệm đăng tải nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn trên báo, tạp chí và mạng điện tử của Bộ.

3. Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Người phát ngôn trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan trong trường hợp Người phát ngôn thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện Quy chế này và xây dựng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của đơn vị mình.

2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vi phạm các quy định tại Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2008/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2008/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực25/02/2008
Ngày công báo10/02/2008
Số công báoTừ số 103 đến số 104
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2008/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 31/2008/QĐ-BNN quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2008/QĐ-BNN quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2008/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực25/02/2008
        Ngày công báo10/02/2008
        Số công báoTừ số 103 đến số 104
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 31/2008/QĐ-BNN quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2008/QĐ-BNN quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

            • 30/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực