Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo đã được thay thế bởi Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL năm 2014 Danh mục QPPL văn hóa TDTT du lịch hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 31/2008/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI và Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục và Bộ Luật lao động về dạy nghề;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Đào tạo là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Thẩm định hồ sơ thành lập trường, phát triển ngành học, cấp học của các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch; thẩm định các đề án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, thành lập các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch của người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam.

4. Quản lý công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phối hợp với cơ quan chức năng của các Bộ, ngành và địa phương liên quan quản lý nhà nước về các hoạt động đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch của các cơ sở đào tạo.

5. Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất phân bổ ngân sách, các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo; bồi dưỡng nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch trực thuộc Bộ.

6. Tổ chức xây dựng chương trình khung các ngành, nghề đào tạo; tổ chức biên soạn giáo trình sử dụng chung cho các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch ở các cấp đạo tạo: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

7. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, chế độ đặc thù đối với người dạy và người học ở các cơ sở đào tạo của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

8. Trình Bộ trưởng kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngành văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Hướng dẫn và kiểm tra công tác tuyển sinh; kiểm tra việc thực hiện Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về  giáo dục đối với các cơ sở đào tạo thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục theo quy định của pháp luật.

11. Đề xuất việc đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

12. Trình Bộ trưởng xác nhận kết quả xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng chức danh liên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ; quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ

1. Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Đào tạo có trách nhiệm sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 29/2004/QĐ-BVHTT ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2008/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2008/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực03/05/2008
Ngày công báo18/04/2008
Số công báoTừ số 235 đến số 236
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2008/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2008/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực03/05/2008
        Ngày công báo18/04/2008
        Số công báoTừ số 235 đến số 236
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo