Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tạm trú của các chuyên gia nước ngoài trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định tạm trú chuyên gia nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 31/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC TẠM TRÚ CỦA CÁC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Xuất nhập cảnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 01 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 11/TTr.BQL-DN ngày 14 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định việc tạm trú của các chuyên gia nước ngoài trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy định gồm 04 chương, 11 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4441/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về lưu trú có thời hạn trong các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản (báo cáo);
- Bộ Công an - Vụ Pháp chế (báo cáo) 
- TTr HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (báo cáo);
- TTr tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TH (N5).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

QUY ĐỊNH

VIỆC TẠM TRÚ CỦA CÁC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

Quy định này quy định việc tạm trú trong trường hợp cần thiết và quản lý việc tạm trú của các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại các Khu công nghiệp (sau đây viết tắt là KCN) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng áp dụng của Quy định này là chuyên gia làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm cả chuyên gia của nhà thầu xây dựng và nhà cung cấp dịch vụ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuyên gia là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao về dịch vụ, thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý (bao gồm kỹ sư hoặc người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên; nghệ nhân những ngành nghề truyền thống) và người có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, kinh doanh và những công việc quản lý.

2. Doanh nghiệp trong KCN là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và thực hiện dự án đầu tư tại các KCN.

3. Tạm trú của chuyên gia là việc cư trú có thời hạn của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Trường hợp cần thiết chuyên gia tạm trú trong các KCN là những trường hợp, theo đó đặc thù của hoạt động sản xuất, kinh doanh đòi hỏi chuyên gia nước ngoài phải thường xuyên có mặt tại cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện để điều hành sản xuất, kinh doanh và thực hiện những công việc quản lý.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Điều 3. Điều kiện tạm trú của chuyên gia

Việc tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải đáp ứng điều kiện sau:

1. Để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

2. Không kèm theo gia đình và người thân;

3. Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 4. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện có chuyên gia lưu trú

1. Quản lý và chịu trách nhiệm đối với việc lưu trú của chuyên gia.

2. Thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú cho chuyên gia theo quy định.

3. Các doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện đề nghị cho chuyên gia lưu trú tự chịu trách nhiệm trong việc xác định điều kiện quy định tại Điều 3 Quy định này.

4. Tổ chức nơi ở riêng biệt cho chuyên gia; đảm bảo về các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải cam kết việc tạm trú của chuyên gia nước ngoài đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp. Việc xây dựng khu vực tạm trú cho chuyên gia nước ngoài phải được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận bằng văn bản.

5. Các doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện không được xem xét cho chuyên gia tạm trú nếu vi phạm một trong những điểm sau:

a) Không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

b) Không đăng ký tạm trú đầy đủ cho các chuyên gia.

c) Để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, vệ sinh, cảnh quan môi trường, cháy nổ do việc lưu trú của chuyên gia gây ra.

Điều 5. Trách nhiệm của người lưu trú

Chuyên gia lưu trú trong các KCN ngoài việc phải thực hiện thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam còn phải thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, các quy định của doanh nghiệp và bản Quy định này trong suốt quá trình tạm trú.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm:

1. Phổ biến Quy định này đến các doanh nghiệp KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện trong KCN để tổ chức thực hiện.

2. Theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định này của các doanh nghiệp KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện trong KCN.

3. Xem xét, có ý kiến chấp thuận bằng văn bản về chủ trương cho doanh nghiệp được xây nhà cho chuyên gia nước ngoài tạm trú và số lượng chuyên gia nước ngoài được tạm trú trong từng thời gian nhất định.

4. Phối hợp với cơ quan Công an trong việc quản lý, kiểm tra tạm trú trong KCN theo quy định của pháp luật và Quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan Công an

1. Tổ chức việc đăng ký cho các chuyên gia tạm trú trong KCN theo quy định của pháp luật và Quy định này.

2. Thực hiện quản lý nhà nước việc tạm trú của chuyên gia trong các KCN và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

Điều 8. Trình tự và thủ tục đăng ký tạm trú

Việc đăng ký tạm trú cho chuyên gia nước ngoài trong các KCN được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

1. Các doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện có nhu cầu cho chuyên gia nước ngoài tạm trú trong KCN gửi văn bản về Ban Quản lý các KCN đề nghị xây nhà cho chuyên gia nước ngoài tạm trú và số lượng tối đa chuyên gia nước ngoài được tạm trú.

2. Ban Quản lý các KCN xem xét trả lời bằng văn bản về chủ trương chấp thuận hay không chấp thuận cho chuyên gia tạm trú trong Khu công nghiệp theo đề nghị của các doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện.

3. Các doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện làm thủ tục đăng ký tạm trú cho chuyên gia nước ngoài tại cơ quan Công an sau khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3 bản Quy định này và được Ban Quản lý các KCN chấp thuận về chủ trương theo quy định tại Điểm 2 Mục 3 Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Chế độ báo cáo

Định kỳ 6 tháng, các doanh nghiệp trong KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi Ban Quản lý các KCN và Công an tỉnh về số lượng chuyên gia tạm trú, tình hình về an ninh trật tự, PCCC và các vấn đề liên quan đến lưu trú của chuyên gia.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Chuyên gia lưu trú trong các KCN vi phạm Quy định này tùy theo mức độ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; các doanh nghiệp KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện trong KCN chịu trách nhiệm tổ chức triển khai bản Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần bổ sung, chỉnh sửa, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để xem xét, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực27/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định tạm trú chuyên gia nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định tạm trú chuyên gia nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành12/05/2009
        Ngày hiệu lực27/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định tạm trú chuyên gia nước ngoài

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định tạm trú chuyên gia nước ngoài

         • 12/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực