Quyết định 31/2010/QĐ-UBND

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND về Quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND Quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã được thay thế bởi Quyết định 31/2012/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2010/QĐ-UBND Quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2010/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quy định thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, như sau:

1.Thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các cơ quan thực hiện có liên quan, cụ thể như sau :

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc.

b) Cơ quan thuế thực hiện không quá hai (02) ngày làm việc (nếu có).

c) Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện không quá một (01) ngày làm việc.

d) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thực hiện không quá hai (02) ngày làm việc.

2. Thời gian quy định tại khoản 1 Điều này không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian công khai kết quả thẩm tra và thời gian phải thực hiện trích đo địa chính thửa đất.

a) Thời gian công khai kết quả thẩm tra đối với trường hợp phải công khai kết quả thẩm tra theo quy định của pháp luật là mười lăm (15) ngày.

b) Trường hợp thửa đất chưa có trên bản đồ địa chính thì thời gian thực hiện trích đo địa chính thửa đất là không quá ba (03) ngày làm việc.

3. Việc tiếp nhận hồ sơ và trao giấy chứng nhận được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện.

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất khi nhận hồ sơ có trách nhiệm viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ lý do).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, xã, phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2010
Ngày hiệu lực09/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2010/QĐ-UBND Quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2010/QĐ-UBND Quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành29/09/2010
        Ngày hiệu lực09/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2010/QĐ-UBND Quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2010/QĐ-UBND Quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng